Ako požiadať a dohodnúť realizáciu inhouse vzdelávacej aktivity

Snahou CAF centra je čo najviac sa priblížiť organizáciám verejnej správy v rámci všetkých regiónov Slovenska a preto ponúkame možnosť zrealizovať vzdelávanie (školenie, workshop, seminár) priamo v sídle Vašej organizácie.

Výhoda inhouse vzdelávacích aktivít

 • Vzdelávanie je cielene uskutočnené pre Vašich zamestnancov, prípadne po dohode aj pre zamestnancov Vašej organizácie/ií vo Vašej zriaďovateľskej pôsobnosti, prípadne inej Vašej partnerskej organizácie.
 • Počet účastníkov môže byť oproti CAF centru s kapacitou 18 miest aj o niečo vyšší (približne do 22 – 25 účastníkov, po dohode so školiteľom a v závislosti od témy vzdelávania). 
 • Program vzdelávacej aktivity môže byť prispôsobený priamo potrebám Vašej organizácie po vzájomnej dohode so školiteľom.
 • Nie je potrebné za vzdelávaním nikde vycestovať, čím sa šetrí nielen čas Vašich zamestnancov, ale aj náklady Vašej organizácie, ktoré by súviseli s ich vyslaním na vzdelávanie.

Pre aké organizácie sú inhouse vzdelávacie aktivity určené?

 • Inhouse vzdelávacie aktivity sa môžu uskutočniť výlučne v organizáciách verejnej správy, tzn., že sa ich nemôžu zúčastniť zástupcovia podnikateľského sektora.

Aký je postup pri zabezpečení inhouse vzdelávacej aktivity?

 • Formou inhouse vzdelávania sa môžu uskutočniť všetky vzdelávacie aktivity, ktoré CAF centrum ponúka. 
 • V prípade, ak už má organizácia vybratú konkrétnu tému, o ktorú má záujem, je potrebné e-mailom kontaktovať zamestnancov CAF centra a uviesť názov organizácie, tému o ktorú má záujem a cieľovú skupinu s približným počtom účastníkov. 
 • V prípade schválenia realizácie vzdelávacej aktivity organizáciu kontaktuje zamestnanec CAF centra a dohodne s príslušnou kontaktnou osobu všetky detaily. 
 • CAF centrum následne vyberie školiteľa a organizácii poskytne kontakt na neho. Organizácia s ním tak môže napríklad prebrať zameranie a program vzdelávania. 
 • Spoločne so školiteľom a s organizáciou sa následne dohodne termín realizácie vzdelávania.
 • Zo strany CAF centra je následne zaslaný informačný e-mail s pokynmi na zabezpečenie vzdelávania, vrátane všetkých podkladov ako sú prezenčná listina, dotazník spokojnosti a pod.).

Poskytuje CAF centrum inhouse vzdelávacie aktivity online formou?

Áno, vzhľadom na súčasnú epidemiologickú situáciu ponúka CAF centrum pre organizácie verejnej správy aj online vzdelávacie aktivity. Pri tejto forme vzdelávania sú dve možnosti. Prvou je, že školiteľ do organizácie vôbec neprichádza a vzdelávanie prebieha výlučne online formou, druhou je, že školiteľ príde do organizácie a časť zamestnancov je online a časť je prítomná fyzicky (v závislosti od aktuálnej epidemiologickej situácie a aktuálne platných opatrení).

Aké sú povinnosti organizácie pri realizácii inhouse vzdelávacej aktivity?

 • Zabezpečenie dostatočného počtu účastníkov (min. 12, max. 22 – 25 v závislosti od témy vzdelávacej aktivity). ÚNMS SR si vyhradzuje právo na zrušenie vzdelávacej aktivity v prípade, ak je počet účastníkov menej ako 12 osôb. 
 • Zabezpečenie školiacej miestnosti spolu s počítačom/notebookom, dataprojektorom, prípadne flipchartovou tabuľou (v prípade potreby).
 • Zabezpečenie distribúcie školiacich podkladov pre účastníkov, resp. ich vytlačenie. Podklady sú organizácii zaslané pred uskutočnením vzdelávania zamestnancom CAF centra, prípadne priamo školiteľom.
 • Zaslanie zoznamu účastníkov CAF centru min. 2 pracovné dni pred realizáciou vzdelávania.
 • Zabezpečenie vytlačenia a podpísania prezenčnej listiny všetkými účastníkmi, prehlásenia o ochrane osobných údajov, dotazníkov spokojnosti a plagátu vo formáte A3, ktorý je potrebné mať na vstupe do školiacej miestnosti počas celého času realizácie vzdelávania. Organizácia je taktiež povinná v priebehu vzdelávania vyhotoviť fotodokumentáciu.
 • Zaslanie všetkých podkladov zo vzdelávania CAF centru podľa pokynov jeho zamestnancov a to v elektronickej forme ako aj fyzicky (originály).
 • Zabezpečenie občerstvenia pre účastníkov (napr. voda, káva, čaj) pre účastníkov a školiteľa, prípade iného občerstvenia podľa vlastného uváženia organizácie.
 • Dodržanie programu a rozsahu vzdelávacej aktivity tak, ako je stanovené v programe. Vzhľadom na to, že vzdelávanie sa uskutočňuje v rámci národného projektu ÚNMS SR Zavádzanie a podpora manažérstva kvality v organizáciách verejnej správy, zamestnanci Riadiaceho orgánu Operačného programu Efektívna verejná správa, ktorým je Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, môžu kedykoľvek prísť na kontrolu realizácie vzdelávania.
 • Bezodkladné informovanie CAF centra o akejkoľvek zmene týkajúcej sa vzdelávacej aktivity (zmena času začiatku, rozsahu, počtu účastníkov a pod.).

Forma ukončenia vzdelávacej aktivity?

 • Po doručení všetkých podkladov zo vzdelávacej aktivity vystaví CAF centrum pre všetkých účastníkov osvedčenie o absolvovaní vzdelávania a doručí ich organizácii.

Aká je cena realizácie inhouse vzdelávacej aktivity?

 • Realizácia inhouse vzdelávania je bezplatná. Školiteľa vysiela a hradí za realizáciu vzdelávania CAF centrum.

 

Vyhľadávanie