Ako požiadať a dohodnúť realizáciu inhouse vzdelávacej aktivity

Snahou CAF centra je čo najviac sa priblížiť organizáciám verejnej správy v rámci všetkých regiónov Slovenska a preto ponúkame možnosť zrealizovať vzdelávanie (školenie, workshop, seminár) priamo v sídle Vašej organizácie.

Výhoda inhouse vzdelávacích aktivít

 • Vzdelávanie je cielene uskutočnené pre Vašich zamestnancov, prípadne po dohode aj pre zamestnancov Vašej organizácie/ií vo Vašej zriaďovateľskej pôsobnosti, prípadne  inej Vašej partnerskej organizácie.
 • Počet účastníkov môže byť oproti CAF centru s kapacitou 18 miest aj o niečo vyšší (približne do 22 – 25 účastníkov, po dohode so školiteľom a v závislosti od témy vzdelávania). 
 • Program vzdelávacej aktivity môže byť prispôsobený priamo potrebám Vašej organizácie po vzájomnej dohode so školiteľom.
 • Nie je potrebné za vzdelávaním nikde vycestovať, čím sa šetrí nielen čas Vašich zamestnancov, ale aj náklady Vašej organizácie, ktoré by súviseli s ich vyslaním na vzdelávanie.

Pre aké organizácie sú inhouse vzdelávacie aktivity určené?

 • Inhouse vzdelávacie aktivity sa môžu uskutočniť výlučne v organizáciách verejnej správy, tzn., že sa ich nemôžu zúčastniť zástupcovia podnikateľského sektora.

Aký je postup pri zabezpečení inhouse vzdelávacej aktivity?

 • Formou inhouse vzdelávania sa môžu uskutočniť všetky vzdelávacie aktivity, ktoré CAF centrum ponúka. 
 • V prípade, ak už má organizácia vybratú konkrétnu tému, o ktorú má záujem, je potrebné e-mailom kontaktovať zamestnancov CAF centra a uviesť názov organizácie, tému o ktorú má záujem a cieľovú skupinu s približným počtom účastníkov. 
 • V prípade schválenia realizácie vzdelávacej aktivity organizáciu kontaktuje zamestnanec CAF centra a dohodne s príslušnou kontaktnou osobu všetky detaily. 
 • CAF centrum následne vyberie školiteľa a poskytne organizácii kontakt na neho. Organizácia tak môže s ním napríklad prebrať zameranie a program vzdelávania. 
 • Spoločne so školiteľom a s organizáciou sa následne dohodne termín realizácie vzdelávania.
 • Zo strany CAF centra je následne zaslaný informačný e-mail s pokynmi na zabezpečenie vzdelávania, vrátane všetkých podkladov ako sú prezenčná listina, dotazník spokojnosti a pod.).

Aké sú povinnosti organizácie pri realizácii inhouse vzdelávacej aktivity?

 • Zabezpečenie dostatočného počtu účastníkov (min. 15, max. 22 – 25 v závislosti od témy vzdelávacej aktivity). ÚNMS SR si vyhradzuje právo na zrušenie vzdelávacej aktivity v prípade, ak je počet účastníkov menej ako 15 osôb. 
 • Zabezpečenie školiacej miestnosti spolu s počítačom/notebookom, dataprojektorom, prípadne flipchartovou tabuľou (v prípade potreby).
 • Zabezpečenie distribúcie školiacich podkladov pre účastníkov, resp. ich vytlačenie. Podklady sú organizácii zaslané pred uskutočnením vzdelávania zamestnancom CAF centra, prípadne priamo školiteľom.
 • Zaslanie zoznamu účastníkov CAF centru min. 2 pracovné dni pred realizáciou vzdelávania.
 • Zabezpečenie vytlačenia a podpísania prezenčnej listiny všetkými účastníkmi, prehlásenia o ochrane osobných údajov, dotazníkov spokojnosti a plagátu vo formáte A3, ktorý je potrebné mať na vstupe do školiacej miestnosti počas celého času realizácie vzdelávania. Organizácia je taktiež povinná vyhotoviť fotodokumentáciu počas vzdelávania.
 • Zaslanie všetkých podkladov zo vzdelávania CAF centru podľa pokynov jeho zamestnancov a to v elektronickej forme ako aj fyzicky (orginály).
 • Zabezpečenie občerstvenia pre účastníkov (napr. voda, káva, čaj) pre účastníkov a školiteľa, prípade iného občerstvenia podľa vlastného uváženia organizácie.
 • Dodržanie programu a rozsahu vzdelávacej aktivity tak, ako je stanovené v programe. Vzhľadom na to, že vzdelávanie sa uskutočňuje v rámci národného projektu ÚNMS SR (Zavádzanie a podpora manažérstva kvality v organizáciách verejnej správy), zamestnanci Riadiaceho orgánu Operačného programu Efektívna verejná správa, ktorým je Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, môžu kedykoľvek prísť na kontrolu realizácie vzdelávania.
 • Bezodkladné informovanie CAF centra o akejkoľvek zmene týkajúcej sa vzdelávacej aktivity (zmena času začiatku, rozsahu, počtu účastníkov a pod.).

Forma ukončenia vzdelávacej aktivity?

 • Po doručení všetkých podkladov zo vzdelávacej aktivity vystaví CAF centrum pre všetkých účastníkov osvedčenie o absolvovaní vzdelávania a doručí ich organizácii.

Aká je cena realizácie inhouse vzdelávacej aktivity?

 • Realizácia inhouse vzdelávania je bezplatná. Školiteľa vysiela a hradí za realizáciu vzdelávania CAF centrum.

 

Vyhľadávanie