Aktuálne informácie o implementácii manažérstva kvality v partnerských organizáciách (10/2022)

Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu prostredníctvom
Operačného programu Efektívna verejná správa.

 

Vykonané kroky v rámci implemenatenčj časti projektu v mesiaci október 2022

Implementácia modelu CAF

V mesiaci október eviduje ÚNMS SR ukončené všetky implementácie modelu CAF v rámci implementačnej časti projektu. Partneri sa priebežne venujú koordinácii činností potrebných pre napĺňanie úloh z Akčného plánu zlepšovania a udržiavaniu implementovaného modelu CAF.

Implementácia systému manažérstva kvality podľa normy ISO 9001

V Ministerstve pre investície, regionálny rozvoj a informatizáciu Slovenskej republiky (MIRRI SR) aktualizovali karty procesov. Vypracovali a prezentovali sa základné informácie ohľadom Politiky kvality MIRRI SR a systému manažérstva kvality MIRRI SR pre novonastupujúcich zamestnancov. Analyzovali sa výstupy z certifikačného auditu so zameraním sa na zdokumentovanú informáciu „Správa z auditu - Zoznam zistení“. Organizácii bol udelený certifikát ISO 9001 platný od 06.10.2022.

Implementácia systému manažérstva proti korupcii podľa normy ISO 37001 

V októbri sa naďalej vyhodnocovali výsledky certifikačného auditu systému manažérstva proti korupcii zo dňa 24. až 25.08.2022. Analyzovali sa odporúčania vyplývajúce z certifikačného auditu a pripravovali sa činnosti súvisiace s realizáciou predložených návrhov na zlepšenie. Organizácia sa naďalej venuje udržiavaniu implementovaného systému manažérstva proti korupcii.