Aktuálne informácie o implementácii manažérstva kvality v partnerských organizáciách (4/2022)

Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu prostredníctvom
Operačného programu Efektívna verejná správa.


Vykonané kroky implementácie modelu CAF v mesiaci apríl 2022

V monitorovanom období pokračovali implementácie modelu CAF v nasledovných partnerských organizáciách: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky (ďalej len „MK SR“), Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky (ďalej len „ŠVPS SR“), Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „MŠVVŠ SR“), Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky (ďalej len „SŠHR SR“) a Slovenská inšpekcia životného prostredia (ďalej len „SIŽP“). 

Implementácia modelu CAF

MŠVVŠ SR komunikovalo s novým externým školiteľom modelu CAF predovšetkým o aktuálnom stave implementácie, plnení harmonogramu implementácie, o Akčnom pláne zlepšovania a predbežne sa diskutovalo o termíne školenia k Externej spätnej väzbe modelu CAF. 

MK SR ukončilo poslednú fázu implementácie modelu CAF a oboznámilo so Spätnou správou z hodnotenia Externej spätnej väzby. Titul Efektívny používateľ modelu CAF bol organizácii udelený dňa 26.04.2022. Diplom bude MK SR odovzdaný v blízkej dobe a ministerstvo sa naďalej venuje udržiavaniu implementovaného modelu CAF a plní úlohy z Akčného plánu zlepšovania.

ŠVPS SR napredovala v plnení úloh z Akčného plánu zlepšovania. V rámci pracovných skupín boli prekonzultované, prediskutované a identifikované existujúce dokumenty k jednotlivým opatreniam, ktoré sú predmetom podrobnej analýzy už existujúcich cieľov organizácie. Realizovali sa konzultácie za účelom zvolenia vhodnej platformy na realizáciu, monitorovanie a následné vyhodnocovanie prieskumov spokojnosti zákazníkov/občanov. Vypracoval sa návrh postupu na mapovanie procesov organizácie. Prebiehala pravidelná komunikácia s garantom, školiteľom, členmi CAF tímu počas celého mesiaca podľa potreby. V dňoch 12. – 13.04.2022 sa uskutočnilo dvojdňové školenie k Externej spätnej väzbe modelu CAF.

V SŠHR SR po osobnom stretnutí s pracovníkmi zodpovednými za realizáciu opatrení prebiehali v apríli ďalšie práce na napĺňaní jednotlivých úloh z Akčného plánu zlepšovania pod vedením metodičky modelu CAF. Po spracovaní aktualizácie Akčného plánu zlepšovania bola pripravená komunikácia o stave plnenia úloh a táto bola predmetom mailovej komunikácie v rámci organizácie. Dňa 27.04.2022 sa uskutočnilo pracovného stretnutia s garantom, metodikom a CAF tímom, agendou tohto stretnutia bol opäť monitoring plnenia úloh. V rámci konzultácie prebehla aj diskusia ku konkrétnym návrhom spôsobu realizácie úloh z Akčného plánu zlepšovania. Predmetom diskusie bol aj termín školenia k hodnoteniu Externej spätnej väzby, školenie sa plánuje zrealizovať v priebehu mesiaca jún, konkrétny termín zatiaľ nebol definitívne dohodnutý.

V uvedenom období určení členovia CAF tímu v SIŽP pracovali na konkrétnych námetoch na zlepšovanie z Akčného plánu zlepšovania, ktoré manažment SIŽP označil ako perspektívne na riešenie v nasledujúcom období. Po vzájomnej dohode boli členovia CAF tímu rozdelení do tvoriacich sa projektových tímov zlepšovania. Zároveň prebiehal „nábor“ zamestnancov SIŽP, ktorí nie sú členmi CAF tímu, avšak majú záujem byť súčasťou projektových skupín. V druhej polovici mesiaca prebiehala komunikácia metodika s členmi CAF tímu a projektových tímov, zameraná na prvotné nastavenie pravidiel spolupráce v tímoch a personálnom doplnení z radov zamestnancov SIŽP, ktorí sa doteraz nevenovali modelu CAF.

Implementácia systému manažérstva kvality podľa normy ISO 9001

V Ministerstve pre investície, regionálny rozvoj a informatizáciu Slovenskej republiky (ďalej len „MIRRI SR“) prebiehala koordinácia činností a metodické usmerňovanie implementačného tímu a koordinátorov pri vypracovávaní kariet procesov súvisiacich so systémom manažérstva kvality podľa ISO 9001. S implementačným tímom a koordinátormi prebiehala online komunikácia so zameraním na doplnenie údajov v kartách procesov, schvaľovanie navrhnutých termínov konzultácií s vlastníkmi procesov a koordinátormi na MIRRI SR. Prebehol pripomienkovací proces zdokumentovanej informácie „Politika kvality MIRRI SR“ a pripomienky sa zapracovali. Uskutočnili sa osobné konzultácie s vlastníkmi procesov a koordinátormi zamerané na korekcie a doplnenie navrhnutých kariet procesov za jednotlivé útvary súvisiacich s ISO 9001. Aktualizovali sa interné riadiace akty a riadená dokumentácia k procesom. Realizovali sa online konzultácie s vedením Osobného úradu na dopracovanie návrhov zmlúv pre certifikáciu systémov manažérstva.

Implementácia systému manažérstva proti korupcii podľa normy ISO 37001 

V mesiaci apríl prebiehala v MIRRI SR koordinácia činností a metodické usmerňovanie implementačného tímu a koordinátorov pri vypracovávaní kariet procesov súvisiacich so systémom manažérstva proti korupcii podľa ISO 37001. S implementačným tímom a koordinátormi prebiehala online komunikácia so zameraním na doplnenie údajov v kartách procesov, schvaľovanie navrhnutých termínov konzultácií s vlastníkmi procesov a koordinátormi na MIRRI SR. Prebehol pripomienkovací proces zdokumentovanej informácie „Protikorupčná politika MIRRI SR“ a pripomienky sa zapracovali. Uskutočnili sa osobné konzultácie s vlastníkmi procesov a koordinátormi zamerané na korekcie a doplnenie navrhnutých kariet procesov za jednotlivé útvary súvisiacich s ISO 37001. Aktualizovali sa interné riadiace akty a riadená dokumentácia k procesom. Realizovali sa online konzultácie s vedením Osobného úradu zamerané na dopracovanie návrhov zmlúv pre certifikáciu systémov manažérstva (po pripomienkovom konaní). Vykonali sa činnosti súvisiace so schvaľovaním zdokumentovaných informácií Protikorupčná politika, Interné audity, Nezhody a nápravné opatrenia.