Aktuálne informácie o implementácii manažérstva kvality v partnerských organizáciách (5/2022)

Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu prostredníctvom
Operačného programu Efektívna verejná správa.

 

Vykonané kroky v rámci implemenatenčj časti projektu v mesiaci máj 2022

V monitorovanom období pokračovali implementácie modelu CAF v nasledovných partnerských organizáciách: Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky (ďalej len „ŠVPS SR“), Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „MŠVVŠ SR“), Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky (ďalej len „SŠHR SR“) a Slovenská inšpekcia životného prostredia (ďalej len „SIŽP“). 

Implementácia modelu CAF

V MŠVVŠ SR sa uskutočnilo niekoľko konzultácií metodika s externým školiteľom a členmi CAF tímu. Cieľom týchto stretnutí bolo upraviť a finalizovať Akčný plán zlepšovania, do ktorého boli zapracované pripomienky od členov CAF tímu. Finálna verzia Akčného plánu zlepšovania bola schválená a podpísaná.

V ŠVPS SR naďalej pokračovala implementácia modelu CAF podľa stanoveného harmonogramu. Vyhodnotil sa priebeh školenia k Externej spätnej väzbe modelu CAF z minulého mesiaca, podrobne sa analyzovali ciele organizácie, smerovanie a vízia. Externý školiteľ komunikoval s metodičkou modelu CAF a s garantom o príprave bodového hodnotenia k hodnoteniu Externej spätnej väzby modeli CAF. V rámci pracovných skupín boli spripomienkované opatrenia v Akčnom pláne zlepšovania. Začal sa pripravovať návrh dotazníka na meranie vnímania a monitoringu spokojnosti zákazníkov. Počas celého mesiaca prebiehala pravidelne komunikácia s garantom, školiteľom a s členmi CAF tímu.

V SŠHR SR prebiehali aktivity v zmysle schváleného Akčného plánu zlepšovania. Dňa 25.05.2022 sa uskutočnilo pracovné stretnutie, ktorého predmetom bola realizácia konzultačného dňa za účasti externého školiteľa spolu s garantom, metodikom modelu CAF a s CAF tímom k realizácií aktivít Akčného plánu zlepšovania. Po krátkej prezentácií zodpovedných za jednotlivé aktivity (10 minút/aktivita) prišlo k aktualizácii stavu plnenia a odpočtu jednotlivých úloh definovaných v Akčnom pláne zlepšovania. V rámci konzultácie prebehla aj diskusia ku konkrétnym návrhom spôsobu realizácie jednotlivých úloh. Následne bol aktualizovaný samotný dokument Akčného plánu zlepšovania a bol definovaný zoznam úloh vyplývajúcich z diskusie počas kontroly plnenia úloh. 

V SIŽP jednotliví členovia CAF projektových tímov pracovali na troch rozbehnutých projektoch zlepšovania, ktoré boli schválené prostredníctvom Akčného plánu zlepšovania. Napredovanie je v súlade so schváleným harmonogramom. Koordináciu všetkých projektových tímov zabezpečuje metodik. Projektové tímy sú zložené z členov CAF tímu a doplnené o ďalších zamestnancov SIŽP, čo umožňuje vyššiu efektivitu, ako aj lepšie zapojenie ďalších zamestnancov do implementácie modelu CAF. Komunikácia medzi školiteľom, metodikom a CAF tímom prebiehala e-mailom, telefonicky a online. Zároveň bolo 17.05.2022 realizované školenie k ESV.

Implementácia systémov manažérstva kvality podľa normy ISO 9001

V máji sa v Ministerstve pre investície, regionálny rozvoj a informatizáciu Slovenskej republiky (ďalej len „MIRRI SR“) realizovali činnosti súvisiace s pripomienkovaním zdokumentovaných informácií pre proces výberu certifikačnej organizácie pre ISO 9001. Posúdili sa pripomienky k zdokumentovaným informáciám Politiky kvality MIRRI SR. Prebehla aktualizácia interných riadiacich aktov a riadenej dokumentácie k procesom. Realizovalo sa školenia interných audítorov podľa ISO 9001 a ISO 19011. Bola vyhlásená výzva na predkladanie ponúk v zmysle novely zákona o verejnom obstarávaní pre výber certifikačnej spoločnosti. Zapracovali sa pripomienky do smerníc „Interné audity manažérskeho systému“, „Riadenie nezhôd“. Pripravoval sa návrh Programu kvality pre MIRRI SR. Uskutočnila sa komunikácia so zainteresovanými stranami ohľadom hodnotenia spokojnosti zákazníkov, hodnotenia dodávateľov, politiky kvality, protikorupčnej politiky, cieľov kvality, protikorupčných cieľov a k príprave plánu interných auditov.

Implementácia systému manažérstva proti korupcii podľa normy ISO 37001 

Priebežne sa korigovali karty procesov podľa pripomienok zainteresovaných strán. Uskutočnila sa aktualizácia interných riadiacich aktov a riadenej dokumentácie k procesom. Pripomienkovali sa zdokumentované informácie pre proces výberu certifikačnej organizácie pre ISO 37001. Posúdili sa pripomienky k zdokumentovaným informáciám Protikorupčnej politiky MIRRI SR. Pripravili a vyhlásili sa výzvy na predkladanie ponúk v zmysle novely zákona o verejnom obstarávaní pre výber certifikačnej spoločnosti a certifikáciu systému manažérstva proti korupcii podľa ISO 37001. Boli zapracované pripomienky do smerníc „Interné audity manažérskeho systému“, „Riadenie nezhôd“. Prebiehala aktualizácia interných riadiacich aktov a riadenej dokumentácie k procesom. Pripravoval sa návrh Protikorupčnej politiky a protikorupčných cieľov pre MIRRI SR.