Aktuálne informácie o implementácii manažérstva kvality v partnerských organizáciách (7/2022)

Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu prostredníctvom
Operačného programu Efektívna verejná správa.

 

Vykonané kroky v rámci implemenatenčj časti projektu v mesiaci júl 2022

V mesiaci júl pokračovali implementácie modelu CAF v nasledovných partnerských organizáciách: Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky (ďalej len „ŠVPS SR“), Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „MŠVVŠ SR“), Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky (ďalej len „SŠHR SR“) a Slovenská inšpekcia životného prostredia (ďalej len „SIŽP“).

Implementácia modelu CAF 

V júli sa v MŠVVŠ SR uskutočnili konzultácie metodika modelu CAF s externým školiteľom k príprave podkladov potrebných k hodnoteniu Externej spätnej väzby modelu CAF. Členovia CAF tímu pracovali okrem plnenia úloh zameraných na oblasti na zlepšovanie z Akčného plánu zlepšovania, aj na príprave podkladov k hodnoteniu Externej spätnej väzby modelu CAF. Dňa 13.07.2022 sa v organizácii konalo školenie k hodnoteniu Externej spätnej väzby modelu CAF.        

V ŠVPS SR pokračoval proces realizácie plnenia opatrení vyplývajúcich z Akčného plánu zlepšovania. Podklady potrebné k uskutočneniu hodnotenia Externej spätnej väzby modelu CAF boli odovzdané Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR. Prebiehala pravidelná telefonická a mailová komunikácia s garantom, metodikom modelu CAF, členmi tímu CAF a s externým školiteľom.

Počas monitorovaného obdobia sa vykonávali aktivity v zmysle schváleného Akčného plánu zlepšovania a SŠHR SR sa pripravovala na vykonanie hodnotenia Externej spätnej väzby modelu CAF. Uskutočnili sa stretnutia CAF tímu s garantom a metodikom, na základe ktorých bol aktualizovaný stav Akčného plánu zlepšovania. V rámci príprav prebehli konzultácie s externým školiteľom k prvej verzie podkladov potrebných na hodnotenie Externej spätnej väzby modelu CAF.

V SIŽP v uvedenom období pracovali členovia CAF tímu na troch schválených aktivitách zlepšovania v rámci Akčného plánu zlepšovania, a to na efektívnom nastavení manažmentu podnetov v SIŽP, zabezpečení vhodných a bezpečných pracovných podmienok na výkon práce v teréne a na rozvoji spolupráce s vysokými školami. V mesiaci júl bola tiež realizovaná konzultácia metodika s externým školiteľom dňa 28.07.2022.

Implementácia systému manažérstva kvality podľa normy ISO 9001

V júli sa v Ministerstve pre investície, regionálny rozvoj a informatizáciu Slovenskej republiky (ďalej len „MIRRI SR“) naďalej aktualizovali interné riadiace akty a riadená dokumentácia k procesom. Zabezpečilo sa personálne doplnenie audítorských tímov do Programu interných auditov podľa ISO 9001. Realizovalo sa ďalšie pripomienkovanie Programu kvality MIRRI SR vrátane cieľov kvality. Uskutočnila sa sumarizácia vypracovaných a chýbajúcich zdokumentovaných informácií potrebných k certifikácii systému manažérstva kvality. 

Implementácia systému manažérstva proti korupcii podľa normy ISO 37001 

V rámci implementácie systému manažérstva proti korupcii sa v MIRRI SR realizoval schvaľovací proces zdokumentovaných informácií Protikorupčná politika, Protikorupčný program MIRRI SR vrátane cieľov. Prebehol proces zverejnenia Protikorupčnej politiky MIRRI SR. Zabezpečilo sa personálne doplnenie audítorských tímov do Programu interných auditov podľa ISO 37001. Uskutočnila sa sumarizácia vypracovaných a chýbajúcich zdokumentovaných informácií potrebných k certifikácii systému manažérstva proti korupcii. Uskutočnili sa interné audity manažérskych systémov na MIRRI SR.