Banskobystrický samosprávny kraj získal významný európsky titul!

Banskobystrický samosprávny kraj ako prvý v rámci regionálnej samosprávy na Slovensku získal európsky uznávaný titul Efektívny používateľ modelu CAF, čím potvrdil nielen snahu, ale aj vynaložené úsilie v zlepšovaní poskytovaných služieb.

Fotka z odovzdania titulu ECU

V Banskobystrickom samosprávnom kraji (BBSK) sa realizuje množstvo projektov zameraných na skvalitňovanie života v tomto regióne. Výnimočným však je, že si vedenie kraja, popri množstve náročných a infraštruktúrnych projektoch, stanovilo prioritu pozrieť sa aj na kvalitu „dovnútra“ organizácie. K tomuto cieľu im poslúžil model CAF (Common Assessment Framework – Spoločný rámec hodnotenia) ako nástroj komplexného manažérstva kvality. Ten pomáha organizáciám verejnej správy nastaviť si zrkadlo k vlastnému fungovaniu, nastaveným procesom, vykonávaným činnostiam a na strane druhej k dosahovaným výsledkom.

Implementácia modelu CAF prebiehala v rámci projektu Inteligentný kraj, kvalitnejší život financovaného z Európskeho sociálneho fondu. Model CAF sa v Úrade BBSK zavádzal dva roky, za aktívnej podpory vedenia a účasti jeho zamestnancov. Dovŕšením implementácie bolo úspešne absolvované externé hodnotenie, ktoré realizoval Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ÚNMS SR) ako národný organizátor Externej spätnej väzby modelu CAF.

Predsedníčka ÚNMS SR, Katarína Surmíková Tatranská, MBA, zablahoželala a odovzdala dňa 23. mája 2022 titul Efektívny používateľ modelu CAF predsedovi BBSK, Ing. Jánovi Lunterovi. 

„Vždy som rada, keď môžem navštíviť ďalšiu organizáciu, kde sa začali venovať manažérstvu kvality. Je to veľmi dôležitá súčasť riadenia organizácie a úloha manažérov zabezpečovať kvalitu nielen navonok, ale aj dovnútra. Oceňujem kolektív Úradu BBSK, ktorí napriek výzvam, ktorým naša spoločnosť čelí posledné dva roky, úspešne implementoval model CAF. Napísať samohodnotiacu správu a následne stanoviť reálny, ale zároveň ambiciózny akčný plán zlepšovania nie je jednoduché. Tomuto tímu sa to podarilo a vytvorili naozaj veľmi „bohatý“ akčný plán, kde sú jednotlivé aktivity zamerané na strategické oblasti BBSK. Želám im do ich napĺňania veľa úspechov, vytrvalosti a entuziazmu.“ povedala predsedníčka ÚNMS SR.