Čo priniesla implementácia systému manažérstva kvality podľa normy ISO 9001 Vašej organizácii? - opýtali sme sa Úradu pre verejné obstarávanie

Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) v rámci národného projektu Zavádzanie a podpora manažérstva kvality v organizácia verejnej správy úspešne ukončil implementáciu systému manažérstva kvality podľa normy ISO 9001 a momentálne sa nachádza vo fáze udržiavania a zlepšovania systému manažérstva kvality. Ako ďalší z partnerov, ktorý s nami  spolupracovali v rámci národného projektu, nám ÚVO poskytol poznatky a skúsenosti, ktoré získal počas procesu zavádzania systému manažérstva kvality a na otázky súvisiace s implementáciou odpovedal nasledovne: 

1. Čo považujete za najväčší prínos implementácie systému manažérstva kvality podľa normy ISO 9001?

Pri interných auditoch, ktoré sa vykonávajú v rámci implementácie prichádzame na slabé miesta. Tento spôsob sa nám osvedčil ako dobrý nápravný a preventívny systém riadenia organizácie (predchádzanie finančným sankciám). Postupne sme zosúladili dokumentácie a záznamy v ÚVO a vytvorili poriadok v písomnej aj v elektronickej dokumentácii. Získanie certifikátu kvality pre organizáciu predstavuje dôkaz dobre nastavených procesov. Zvýšila sa informovanosť „stakeholderov“ a zamestnancov ÚVO.

2. Čo bolo počas implementácie najnáročnejšie?

Pre implementáciu ISO 9001 bola najväčšou výzvou zosúladenie povinností vyplývajúcich z implementácie s vyťaženosťou kľúčových zamestnancov.

3. Čo by ste poradili organizáciám, ktoré s implementáciou začínajú?

Certifikácia sa často používa vo verejnom a súkromnom sektore na zvýšenie dôvery v produkty a služby, ktoré poskytujú certifikované organizácie svojim obchodným partnerom, zákazníkom, pri výbere dodávateľov, pri získavaní kontraktov vo verejnom obstarávaní. Certifikácia je prostriedok na deklaráciu systému riadenia organizácie pred zahraničnými partnermi – v našom prípade je to certifikácia ÚVO.