Medzinárodný kongres kvality 2021, Srbsko

V dňoch 29 - 30. júna 2021 sa uskutočnil Medzinárodný kongres kvality. Pôvodne plánované miesto konania bol Belehrad v Srbsku, avšak z dôvodu stále aktuálnych hygienických opatrení spojených so zastavením šírenia ochorenia COVID-19 sa kongres presunul do online priestoru. 

Kongres bol zameraný na štandardy kvality, určený bol rovnako pre zástupcov vedeckej obce, ako aj pre podnikateľský sektor a zaujímavé témy a skúsenosti zo sveta kvality prezentovalo vyše 50 prednášajúcich. Ich biografie sú dostupné na stránke kongresu - Keynote Speakers - IQCONGRESS 2021 (srmek.org).

Kongres nadväzoval na ciele OSN v oblasti trvalo udržateľného rozvoja do roku 2030 a na poslanie Európskej organizácie pre kvalitu (EOQ), pričom program kongresu bol rozdelený do 11 sekcií zameraných napríklad na nové koncepty kvality, na oblasť vzdelávania, na skúsenosti a prax zdravotníckych či industriálnych organizácií, ako aj na inovácie a budúce výzvy.

V téme vzdelávania bola okrem iného vyzdvihnutá potreba vnímať študentov ako zákazníkov a učiteľov ako dodávateľov, ktorí sú za proces vzdelávania zodpovední. Ide o tzv. Kano model (teória zameraná na spokojnosť zákazníka), ktorý bol prezentovaný jeho samotným tvorcom, Dr. Noriaki Kano z Japonska. Prednáška Christianny Hayes z USA bola zameraná na vzdelávanie dospelých, ktoré sa vyznačuje svojimi špecifikami. Ľudský mozog po prekročení 23. roku života spracováva nové informácie tak, že si vytvára prepojenia s už existujúcimi poznatkami, preto je v prípade vzdelávania dospelých odporúčané využívať atraktívne metódy ako napr. myšlienkové mapy, videá, exkurzie alebo možnosť zvoliť si vlastnú tému hlbšieho výskumu. V oblasti vzdelávania navyše prednášajúci z Belgicka, Vandenbrande Willy, skonštatoval, že je potrebné zdieľať články zamerané na kvalitu nie len medzi príslušníkmi vedeckej obce, ale práve v oblastiach, kde sa o kvalite nehovorí, aby sa tak šírilo povedomie o nej.

V témach zameraných na budúcnosť kvality bola zdôraznená najmä digitalizácia, ktorá pomáha ako s internou a externou komunikáciou, tak aj s efektívnym ukladaním dát, s ktorými bol spojený aj nový pojem – datafikácia. Ďalšou dôležitou súčasťou budúcnosti kvality je udržateľnosť, pričom projekty preukazujúce dobré výsledky v rámci udržateľnosti dosiahnutej riadením kvality sa môžu zapojiť do súťaže o cenu IAQ Quality Sustainability Award (http://iaqaward.com). Podobnú možnosť majú aj inovatívne projekty a organizácie, pre ktoré je určená cena Quality Innovation Award (účastníci majú možnosť získať externú perspektívu, možnosť benchmarkingu a možnosť zviditeľnenia svojich projektov zameraných na inovácie - https://www.qualityinnovation.org). V neposlednom rade je s budúcnosťou kvality spojená aj účelovosť/transparentnosť a potreba zjednodušovania.

Vychádzajúc z praxe bola účastníkom kongresu ponúknutá možnosť stiahnuť si mobilnú aplikáciu TRIZ crossover QMS, ktorá bola vyvinutá na zvýšenie kreativity manažérov a ľudí zaoberajúcich sa kvalitou, ako aj možnosť stiahnuť si mobilnú aplikáciu SDGs in Action, ktorá obsahuje zoznam 17 cieľov trvalo udržateľného rozvoja OSN a pomáha pri zapájaní sa každého jednotlivca do napĺňania SDGs. V súvislosti s plnením cieľov trvalo udržateľného rozvoja navyše odporučil Sunil Thawani (Spojené arabské emiráty) vybrať si jeden z cieľov trvalo udržateľného rozvoja (napr. hlad) a na tento cieľ zamerať všetky aktivity spoločenskej zodpovednosti organizácie. 

Medzinárodný kongres kvality bol teda zameraný všestranne a svojim účastníkom ponúkol množstvo nápadov a inšpirácie, ako sa dá v oblasti kvality zlepšovať. Množstvo prednášajúcich sa vo svojich vstupoch odvolávalo na Dr. Josepha Jurana, rumunsko-amerického inžiniera, ktorý sa považuje za zakladateľa mnohých kľúčových programov riadenia kvality, ktoré dodnes organizácie používajú – napr. Juranova trilógia (riadenie kvality je rozdelené na plánovanie kvality, kontrola kvality a zlepšovanie kvality) alebo Paretov princíp (výsledok ovplyvňuje malé spektrum príčin, a tak nie je potrebné sústrediť sa na všetko). Tieto princípy a idey je však potrebné neustále aktualizovať, aby bola dosiahnutá čo najvyššia kvalita produktov a služieb organizácií, ktoré sa o kvalitu zaujímajú. V konečnom dôsledku, ako bolo uvedené aj na kongrese, kvalita je pre každú organizáciu Sine Qua Non (nutná podmienka).