Metodika na rozvoj benchmarkingu vo verejnej správe

ÚNMS SR vydal Metodiku na rozvoj benchmarkingu vo verejnej správe, ktorej cieľom je podporovať uplatňovanie benchmarkingu naprieč verejnou správou, ale predovšetkým uľahčiť, aby sa benchmarking zaradil medzi štandardné systémové nástroje zlepšovania organizácií verejnej správy.

Bližšie informácie o odbornej metodike nájdete tu.

Veríme, že Vás odborná metodika inšpiruje a poskytne pomoc na ceste ďalšieho zlepšovania.