Model CAF pomáha v zlepšovaní aj v oblasti priemyselného vlastníctva

Fotografia z odovzdania titulu ECU

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR (ÚNMS SR) ako národný organizátor Externej spätnej väzby modelu CAF opätovne zhodnotil úroveň manažérstva kvality a princípov výnimočnosti v Úrade priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ÚPV SR).

ÚPV SR je ústredným orgánom štátnej správy pre oblasť priemyselného vlastníctva. Vykonáva štátnu správu v oblasti ochrany vynálezov, úžitkových vzorov, topografií polovodičových výrobkov, dizajnov, ochranných známok, označení pôvodu výrobkov a zemepisných označení. Ako to majú uvedené aj vo vízii, „Chránia hodnotu myšlienok“.

Na skvalitňovanie činností a poskytovaných služieb ÚPV SR dlhé roky využíva systém manažérstva kvality podľa normy ISO 9001. Implementáciu modelu CAF si ÚPV SR vybral v roku 2019 ako jednu z ďalších možností zlepšovania sa. V roku 2021 úspešne prešli druhým samohodnotením podľa tohto európskeho modelu, pripravili nový akčný plán zlepšovania a požiadali ÚNMS SR o vykonanie Externej spätnej väzby modelu CAF. Jej hodnotenie sa uskutočnilo 28.11.2022 a ÚPV SR úspešne obhájil získaný titul Efektívny používateľ modelu CAF.

„Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky vnímam ako jednu z mála organizácií, kde možno vidieť prirodzenú kontinuitu v snahe o zlepšovanie svojich procesov a služieb. Systematicky sa venujú riadeniu kvality dlhé roky, od roku 2008 majú certifikovaný systém manažérstva kvality podľa normy ISO 9001. Tam však snaha o ďalšie zlepšovanie neskončila. Začali s implementáciou modelu CAF, kde momentálne absolvovali už druhý implementačný cyklus. Veľmi pozitívne vnímam prepojenie akčného plánu zlepšovania a stratégie úradu pre budúce obdobie. Sú tu stanovené reálne ciele, nielen pre papier, ale pre skutočný život ÚPV SR. Kvalita a stratégia idú na tomto úrade ruka v ruke.“ uviedla predsedníčka ÚNMS SR, Katarína Surmíková Tatranská.

Titul Efektívny používateľ modelu CAF odovzdala predsedovi ÚPV SR, Matúšovi Medvecovi predsedníčka ÚNMS SR, Katarína Surmíková Tatranská dňa 15.12.2022.

K opätovnému získaniu ocenenia srdečne blahoželáme.

Foto z odovzdania titulu ECU

Na fotografii: zľava predsedníčka ÚNMS SR, Katarína Surmíková Tatranská a Matúš Medvet, predseda ÚPV SR