Odborná metodika Implementácia systému manažérstva proti korupcii podľa normy ISO 37001

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky vydal odbornú metodiku Implementácia systému manažérstva proti korupcii podľa normy ISO 37001. Hlavným cieľom odbornej metodiky je poskytnúť organizáciám verejnej správy kľúčové vedomosti, zručnosti a kompetencie pre implementáciu, udržiavanie a zlepšovanie systému manažérstva proti korupcii podľa požiadaviek normy STN ISO 37001: 2019 v podmienkach Slovenskej republiky.

Bližšie informácie o odbornej štúdii nájdete tu.