Súťaž Top manažéri kvality 2022

Jedným z kľúčov k úspechu každej organizácie, či už podniku alebo organizácie verejnej správy, je aj manažérstvo kvality. Ak je v organizácii funkčné, udržiavané a zlepšované, potom jej pomáha zefektívňovať procesy, pružnejšie reagovať na potreby zákazníkov/občanov a v neposlednom rade napomáha dosahovať vytýčené ciele a výsledky organizácie. 

Kvalita sa samozrejme týka každého zamestnanca. Je potrebná angažovanosť, podpora vedenia a zapojenie všetkých zamestnancov organizácie. Aby bol zavedený systém manažérstva kvality funkčný a efektívny, dôležitú úlohu v ňom zohráva aj manažér kvality. 

Práve na ocenenie, zviditeľnenie odborníkov a profesionálov v oblasti implementácie a rozvoja systému manažérstva kvality alebo komplexného manažérstva kvality je zameraná súťaž Top manažéri kvality, ktorej 17. ročník vyhlásil Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ÚNMS SR). 

Do súťaže môžu organizácie súkromného a verejného sektora nominovať:

  • manažéra kvality,
  • špecialistu kvality,
  • metodika modelu CAF,
  • metodika modelu výnimočnosti EFQM,
  • osobu v pozícii priamo spojenej s manažérstvom kvality.

Uchádzača do súťaže prihlasuje štatutárny zástupca organizácie a to zaslaním prihlášky na adresu ÚNMS SR v termíne do 30. septembra 2022. Účasť v súťaži je bezplatná. Úspešný uchádzač v každej kategórii získa prestížne ocenenie „Top manažér kvality roka 2022“, ktoré mu bude slávnostne odovzdané počas vyhlásenia výsledkov súťaže Národná cena Slovenskej republiky za kvalitu v treťom štvrťroku 2022.

Bližšie informácie o podmienkach a kritériách súťaže nájdete na Súťaž Top manažéri kvality | UNMS.SK.