Výsledky štvorročného projektu Zavádzania a podpora manažérstva kvality v organizáciách verejnej správy

Kvalita verejnej správy do veľkej miery ovplyvňuje ekonomickú výkonnosť krajiny a blahobyt jej občanov. Rozdiel medzi priemernou, dobrou a vynikajúco fungujúcou verejnou správou je veľmi náročné definovať, nakoľko ide o veľmi komplexnú oblasť. Existuje však viacero faktorov ovplyvňujúcich napredovanie alebo naopak zaostávanie krajín v efektívnosti jej verejnej správy. 

Ku kľúčovým oblastiam možno určite zaradiť oblasť tvorby verejných politík, uplatňovanie protikorupčných pravidiel, efektívne hospodárenie s verejnými financiami, zlepšovanie podnikateľského prostredia, ale aj profesionálne fungujúce inštitúcie a zlepšovanie kvality poskytovaných verejných služieb.

Práve posledné dve z menovaných oblastí sú tie, ktoré môže Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ÚNMS SR) ako koordinátor štátnej politiky kvality svojou činnosťou pozitívne ovplyvniť. 

ÚNMS SR zrealizoval v období rokov 2018 – 2022 mnoho aktivít s cieľom zabezpečiť, aby sa starostlivosť o systematický rozvoj organizačnej kvality začal dostávať do popredia v čo najväčšom počte organizácií verejnej správy. Vďaka realizáciu národného projektu Zavádzanie a podpora manažérstva kvality v organizáciách verejnej správy sa podarilo zrealizovať množstvo implementácií rôznych nástrojov manažérstva kvality a taktiež vytvoriť CAF centrum poskytujúce vzdelávaciu činnosť, základné poradenstvo a informácie k manažérstvu kvality. 

Je dôležité, aby si manažéri na všetkých úrovniach vo verejnej správe uvedomili, že prijaté rozhodnutia v danej oblasti majú vplyv na tisícky ľudí. Občan a kvalita verejných služieb by mala byť ich prvoradou prioritou a preto by profesionalizácia verejnej správy mala byť citeľná zhora-nadol, od ministerstiev, cez nimi riadené organizácie, až po občana ako klienta konkrétne v niektorom zo slovenských miest, ktorý si príde na úrad vybaviť niektorú zo svojich životných situácií. Aj z tohto dôvodu bolo prioritou ÚNMS SR v rámci realizácie projektu, aby sa podpora organizácií dotkla organizácií vo viacerých regiónoch Slovenska a naprieč rôznymi stupňami organizácií verejnej správy.

Národný projekt Zavádzanie a podpora manažérstva kvality v organizáciách verejnej správy bol podporený z Európskeho sociálneho fondu.

Operačný program: Efektívna verejná správa
Riadiaci orgán: Ministerstvo vnútra SR
Rozpočet projektu: 7,6 mil. Eur
Obdobie realizácie: 09/2018 - 11/2022
Cieľ projektu: Zvýšenie efektivity a kvality riadenia činností organizácií verejnej správy
Hlavná aktivita: Rozvoj manažérstva kvality v organizáciách verejnej správy

 

Hlavná aktivita národného projektu bola rozdelená do dvoch častí:

 1. Implementácia manažérstva kvality v ústredných orgánoch štátnej správy, príspevkových a rozpočtových organizáciách - implementácia modelu CAF, EFQM, ISO 9001, ISO 37001, SKK (ďalej len „implementačná časť projektu“)
 2. Zriadenie CAF centra

1. IMPLEMENTAČNÁ ČASŤ PROJEKTU

V rámci implementačnej časti národného projektu sa v 19 partnerských organizáciách a v ÚNMS SR implementoval model CAF, model výnimočnosti EFQM, systém manažérstva kvality podľa normy ISO 9001, systém manažérstva proti korupcii podľa normy ISO 37001 a pilotne sa implementoval Nástroj samohodnotenia nástroj kultúry kvality (SKK). 

V niektorých organizáciách prebiehala implementácia viacerých nástrojov, z toho dôvodu je celkový počet implementácií 27. V každej organizácii prebiehala implementácia za pomoci garanta, manažéra kvality/metodika a implementačných tímov/CAF tímov. 

Graf č. 1

Všetky implementácie, okrem Nástroja na samohodnotenie kultúry kvality boli ukončené externým hodnotením treťou stranou s vydaným certifikátom alebo titulom. Počet udelených certifikátov/titulov podľa implementovaných systémov/modelov je uvedený nižšie.

Graf č. 2

Zoznam partnerov implementačnej časti národného projektu a ÚNMS SR:

P. č. Partner NP Implementácia
1 Ministerstvo vnútra SR - Sekcia verejnej správy CAF, SKK
2 Ministerstvo životného prostredia SR CAF 
3 Ministerstvo obrany SR CAF, SKK
4 Ministerstvo zdravotníctva SR CAF
5 Ministertvo financií SR EFQM
6 Úrad vlády SR CAF, ISO 37001
7 Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR ISO 9001, ISO 37001
Národný bezpečnostný úrad   CAF 
9 Úrad priemyselného vlastníctva SR CAF
10 Úrad pre verejné obstarávanie ISO 9001
11 Štatistický úrad SR ISO 9001
12 Slovenský metrologický inšpektorát ISO 9001, ISO 37001
13 Ústredie práce, sociálnych veci a rodiny  ISO 9001
14 Regionálny úrad verejného zdravotnístva SR Levice ISO 9001
15 Ministerstvo kultúry SR CAF
16 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR CAF
17 Štátna veterinárna a potravinová správa SR CAF
18 Správa štátnych hmotných rezerv SR CAF
19 Slovenská inšpekcia životného prostredia CAF
  Príjímateľ - ÚNMS SR ISO 9001, ISO 37001, CAF

 

2. ZRIADENIE CAF CENTRA

CAF centrum vzniklo začiatkom roka 2019 ako miesto prvého kontaktu pre všetky organizácie verejnej správy, ktoré majú záujem zlepšovať sa a poskytovať kvalitnejšie služby svojim zákazníkom/občanom. Týmto organizáciám poskytuje pomoc a podporu ako správne vykročiť v oblasti manažérstva kvality.  CAF centrum nemá vlastnú právnu subjektivitu, je súčasťou odboru kvality a projektového riadenia. Svoje služby poskytuje za pomoci odborných zamestnancov, ako i expertov v oblasti kvality.

Poslaním CAF centra je poskytovanie profesionálnych vzdelávacích, konzultačných a analyticko-metodických služieb a poskytovanie vierohodných a overených informácií a noviniek z oblasti manažérstva kvality.

Cieľom CAF centra je zintenzívniť činnosti a aktivity v oblasti manažérstva kvality vo verejnej správe, zvýšiť povedomie o dôležitosti, výhodách a problematike riadenia kvality, podporovať implementáciu modelu CAF a iných systémov manažérstva kvality a rozvíjať diskusiu a výmenu skúseností medzi organizáciami.

Kľúčové činnosti CAF centra a jeho výsledky za obdobie jeho pôsobenia je možné rozdeliť na 4 nižšie uvedené oblasti:

2.1 Vzdelávacia činnosť

Začiatkom roka 2019 bolo vytvorená školiaca miestnosť CAF centra vybavená príslušnou audiovizuálnou technikou a zázemím vhodným na poskytovanie vzdelávacích aktivít. Oslovení boli experti v oblasti kvality a pripravilo sa s nimi portfólio vzdelávacích aktivít CAF centra. Aktuálne vzdelávacie témy je možné nájsť na webovom sídle CAF centra, v tejto časti

Prvou vzdelávacou aktivitou CAF centra bola konferencia o kvalite a spoločenskej zodpovednosti na jeseň roku 2018. Svoje brány CAF centrum otvorilo účastníkov vzdelávacích aktivít v marci 2019. Začalo realizovať školenia, workshopy a semináre. Vzdelávanie prebiehalo počas projektu v CAF centre alebo priamo v sídle organizácií verejnej správy, tzv. inhouse vzdelávanie. Počas pandémie COVID-19 sa počet prezenčných vzdelávacích aktivít znížil a mnohé boli realizované online formou. Prehľad kľúčových výsledkov vo vzdelávacej oblasti je možné nájsť nižšie (zdroj: vlastné spracovanie):

Celkový počet zraelizovaných
vzdelávacích aktivít CAF centra

245

Celkový počet účastníkov
vzdelávacích aktivít CAF centra

4 498

 

2.2 Podpora organizácií verejnej správy pri implementácii modelu CAF

Pri plánovaní aktivít projektu bolo prioritou rozšíriť implementáciu modelu CAF nielen v štátnej správe (implementačná časť projektu), ale aj do ostatných regiónov a do takých oblastí ako je samospráva alebo školstvo. Z toho dôvodu bola naplánovaná podpora 15 organizácií verejnej správy, ktoré prejavia záujem zaviesť model CAF. Výber organizácií prebiehal prostredníctvom výziev a implementácia bola rozdelená do troch etáp. 

Postup implementácie spolupracujúcich subjektov bol rovnaký ako v implementačnej časti projektu, miera podpory však bola nižšia ako u partnerských organizácií. Podpora bola zameraná na poskytnutie školiteľ/konzultanta, posudzovateľov modelu CAF a na hodnotenie Externej spätnej väzby modelu CAF. 

Prehľad spolupracujúcich subjektov, ktoré implementovali model CAF a získali titul Efektívny používeteľ modelu CAF:

 1. Mestská časť Bratislava-Staré Mesto
 2. Obchodná akadémia, Bolečkova 2, Nitra
 3. Štátny pedagogický ústav, Bratislava
 4. Mesto Sabinov
 5. Stredná priemyselná škola elektrotechnická Hálova 16, Bratislava
 6. Stredná odborná škola Pruské
 7. Stredná obchodná škola obchodu a služieb Čadca
 8. Mestská časť Bratislava-Vajnory
 9. Obec Vysoká nad Kysucou
 10. Mesto Nitra
 11. Mesto Liptovský Mikuláš
 12. Mesto Šaľa
 13. Mesot Žilina
 14. Mesto Skalica
 15. Environmentálny fond

2.3 Analyticko metodická činnosť

V rámci analyticko-metodickej činnosti CAF centra bolo cieľom vytvoriť odborné metodiky a štúdie zamerané na témy spojené s manažérstvom kvality. Metodiky a štúdie majú manažérom a zamestnancom organizácií verejnej správy pomôcť zorientovať sa v problematike, ktorej sa venuje príslušná metodika alebo štúdia, ale aj poskytnúť návod a rady ako v danej oblasti prakticky postupovať. V rámci projektu sa vytvorilo 7 odborných metodík a 3 odborné štúdie.

Vytvorené odborné metodiky:

 • Nástroj samohodnotenia kultúry kvality 
 • Získavanie spätnej väzby od zainteresovaných strán
 • Metodika na rozvoj benchmarkingu vo verejnej správe
 • Easy CAF
 • Aplikačná príručka modelu CAF
 • Implementácia systému manažérstva proti korupcii podľa normy ISO 37001
 • Implementácia systémov manažérstva v organizáciách verejnej správy – metodika je momentálne v grafickom spracovaní

Vydané odborné štúdie:

 • Spoločenská zodpovednosť vo verejnej správe 
 • Podpora efektívneho riadenia inštitúcie verejnej správy normami systémov manažérstva
 • Aplikačné problémy pri implementácii modelu CAF – metodika je momentálne v grafickom spracovaní

2.4. Informovanie verejnosti v oblasti kvality – webové sídlo CAF centra

Jednou z kľúčových úloh a zodpovedností národného korešpondenta modelu CAF je prinášanie aktuálnych informácií a noviniek z oblasti kvality a modelu CAF z domova, ale tak isto aj zo zahraničia. Mnohé európske krajiny majú zriadené podobné strediská ako CAF centrum ÚNMS SR. Taktiež je v mnohých krajinách možné získať základné informácie o modeli CAF na jednom miesto, kde sú centralizované všetky kľúčové informácie k jeho implementácii. Počas plánovania aktivít projektu bolo zadefinované vytvorenie webového sídla zameraného na ciele a aktivity CAF centra, na predstavenie modelu CAF a jeho implementácie a tak isto ďalších kľúčových informácií z oblasti rozvoja manažérstva kvality v organizáciách verejnej správy.

Kľúčový obsah webového sídla CAF centra: 

 • základné informácie o modeli CAF a jeho implementácii
 • databáza dobrej praxe pri implementácii modelu CAF
 • Slovenská databáza používateľov modelu CAF
 • online vyhľadávanie v Aplikačnej príručke modelu CAF
 • online nástroj na samohodnotenie podľa Easy CAF (nástroj je v štádiu finalizácie)
 • ponuka vzdelávacích aktivít CAF centra
 • online prihlasovanie na vzdelávacie aktivity CAF centra
 • novinky z domova a zo zahraničia z oblasti kvality
 • terminologický slovník v oblasti kvality
 • vydané odborné metodiky a štúdie
 • základné informácie o systéme manažérstva kvality podľa ISO 9001 a jeho implementácii
 • základné informácie o spoločenskej zodpovednosti a jej implementácii 

Všetky kľúčové výsledky národného projektu v čísla je možné nájsť TU.