Slovenská databáza používateľov modelu CAF

Celkový počet používateľov 98

Počet používateľov podľa typu organizácie:

Ministerstvo 11
Ostatný ústredný orgán štátnej správy 9
Mesto, obec 16
Vyšší územný celok 2
Základná alebo materská škola 0
Stredná škola 12
Vysoká škola 12
Nemocnica 2
Zariadenie sociálnych služieb 7
Iné 27

Počet používateľov podľa sektora:

Odborné, vedecké a technické činnosti 2
Verejná správa a obrana; povinné sociálne zabezpečenie 61
Zdravotníctvo a sociálna pomoc 9
Vzdelávanie 26

Počet používateľov podľa počtu zamestnancov:

do 50 15
51 - 100 24
101 - 500 45
nad 500 14

Počet používateľov s udeleným titulom Efektívny používateľ modelu CAF:

celkový počet 51
organizácie s platným titulom 28
organizácie s neplatným titulom 23