Terminologický slovník sme vytvorili s cieľom zosumarizovania pojmov, ktoré sa v širokej oblasti kvality používajú. Obsahuje detailnejší popis výrazov a pojmov, ktoré sa často používajú v súvislosti s kvalitou a manažérstvom kvality. Pre vyhľadanie daného pojmu kliknite na začiatočné písmeno, ktorým slovné spojenie začína. Následne sa Vám zobrazí zoznam pojmov, v ktorom si daný výraz už ľahko vyhľadáte.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


Afinitný diagram

Zhlukový diagram, ktorý usporadúva informácie (skupiny prvkov) do súvisiacich skupín podľa vzájomných vzťahov. Je to grafický nástroj, ktorý slúži na usporiadanie príliš veľkého množstva informácií, ktoré logicky triedi do skupín podľa príbuznosti. Pomáha nám objasniť štruktúru problému a pochopiť súvislosti. Použitie afinitného diagramu sa odporúča najmä v prípadoch, kde tradičné postupy nevedú k požadovanému cieľu, alebo je riešený problém príliš zložitý. Pri spracovaní sa používa intuitívne myslenie v tímovom zložení zamestnancov. Odpovedá na otázky typu: "Čo všetko urobiť pre zlepšenie našich výrobkov/služieb?", "Aké vlastnosti by mal mať náš výrobok?"

Nenadál J. 2011 Moderní management jakosti

Agilné zmýšľanie/Agilnosť

Agilnosť vyjadruje schopnosť organizácie rýchlo reagovať na zmeny pružným prispôsobením sa. Pri riadení projektov má agilné zmýšľanie blízko lean technikám a prístupom ako je Kaizen alebo Six Sigma, pretože sa vyznačuje silne pro-klientskym správaním sa. Táto prax pomáha rýchlo sa prispôsobiť produktívnym a nákladovo efektívnym trhovým a environmentálnym zmenám, pričom sú využívané inovatívne metódy, ako napríklad metóda SCRUM, KANBAN, Lean metóda či dizajnové myslenie. Cieľom je dosiahnutie želaného výsledku, čím je v porovnaní s tradičnými postupmi, plytvanie omnoho viac minimalizované.

príručka modelu CAF 2020

Akčný plán

Je to dokument, ktorý obsahuje plán úloh, priradenie zodpovednosti k jednotlivým úlohám, ciele pre úspešnú implementáciu projektu (napríklad konečné úlohy a termíny) a potrebné zdroje na ich naplnenie (napríklad hodiny, peniaze).

Príručka modelu CAF 2013

Akreditácia

Oficiálne uznanie, že akreditovaná organizácia je spôsobilá prevádzať špecifické činnosti.

Veber, J. a kol. 2007 Řízení jakosti a ochrana spotřebitele

Analýza príčin a následkov (FMEA)

Tento pojem poznáme aj pod anglickou skratkou FMEA (Failure Mode and Effect Analysis). Je to jeden z nástrojov QMS a TQM, ktorý slúži na zlepšovanie prostredníctvom analýzy možných chýb a ich dôsledkov pri návrhu procesu/produktu/služby. Prostredníctvom tejto metódy môžeme preventívne zabrániť rizikám, alebo následne zmierniť vzniknuté nedostatky pri riadení systému, vývoji akéhokoľvek procesu či samotnej výrobe. Jeho výhodou je, že dokáže predpovedať pravdepodobnosť vzniku chýb a ohodnotiť ich význam, čím znižuje možné straty spôsobené nízkou kvalitou systému.  

Burieta J., 2017, Paulová, I. 2014 Komplexné manažérstvo kvality

Analýza systému merania (System Analysis)

Analýza systému merania predstavuje postupy pre vyhodnotenie nastaveného systému merania s cieľom zistiť vplyv faktorov na variabilitu výsledkov merania. Jedná sa o vyhodnotenia spôsobilosti a presnosti systému merania. Táto analýza spočíva v špeciálne navrhnutom experimente, ktorý identifikuje zložky variability v meraní a považuje sa za jednu z najčastejšie používaných metód vyhodnocovania spôsobilosti meracieho systému. Analýza systému merania vyhodnocuje skúšobné metódy, ale aj meracie prístroje a tiež celý proces merania s cieľom zabezpečiť integritu dát používaných na analýzu.

Paulová, I. - Šurinová, Y. 2014. Audity kvality str. 77

Analýza zlepšovania kvality

Analýza zlepšovania kvality sa vykonáva v rámci systémového auditu. Pri príprave auditu je tu možnosť ako východisko použiť požiadavky normy ISO 9001 a tie transformovať do podoby otázok. Na základe takto spracovaného checklistu sa vyhodnotí funkčnosť zavedeného systému kvality a analyzujú sa možnosti zlepšovania kvality.

Veber, J. a kol. 2007 Řízení jakosti a ochrana spotřebitele

Asertivita

Schopnosť/komunikačná zručnosť, ktorá označuje vyjadrenie svojich pocitov/názorov/potrieb primeraným, neagresívnym spôsobom aj v prípade vyjadrenia nesúhlasu. Byť asertívny znamená byť si vedomý svojho názoru a možnosti slobodne vyjadriť aj kritické myšlienky bez agresivity či inej manipulácie. 

Paulová, I. - Šurinová, Y. 2014 Audity kvality str. 50

Audit

Je to systematická, nezávislá, hodnotiaca činnosť, ktorá skúma a hodnotí činnosti organizácie a jej výsledkov. Audit existuje vo forme zdokumentovaného procesu s cieľom získania dôkazov o fungovaní organizácie a ich objektívneho vyhodnocovania tak, aby sme dokázali určiť rozsah v akom sa kritériá auditu napĺňajú. Rozlišujeme rôzne typy auditov.

Podľa toho, čo je ich hlavným predmetom skúmania, delíme audity napríklad na: finančné, prevádzkové, audity funkčnosti, zhody či manažérstva (a iné).

Podľa úrovne, v ktorej audity prebiehajú, rozoznávame tri hlavné úrovne kontrolnej činnosti auditu, a síce:

  • interná kontrola prostredníctvom manažmentu,
  • interné auditovanie prostredníctvom nezávislého útvaru v rámci organizácie (viď interný audit),
  • externý audit prostredníctvom nezávislého orgánu mimo organizácie (viď externý audit).

príručka modelu CAF 2013, Paulová, I. - Šurinová, Y. 2014 Audity kvality

Audit kvality

Audit kvality zahŕňa návštevu organizačných jednotiek s cieľom zistenia spôsobu prenášania cieľov, plánov, programov a politiky kvality na nižšie úrovne.

Nenadál, J. a kol. 2011 Moderní management jakosti