Čo je spoločenská zodpovednosť a aké sú jej tri piliere?

 

Spoločenská zodpovednosť známa aj pod pojmom Corporate Social Responsibility - CSR nie je v histórii neznámy pojem. Dobu, kedy ľudia začali chrániť životné prostredie alebo keď prvýkrát deklarovali základné ľudské práva, možno považovať za obdobie prvých iniciatív spoločenskej zodpovednosti.


Výzvy súčasnosti vedú k tomu, že si všetky typy organizácií uvedomujú nebezpečenstvo nezodpovedného zaobchádzania so zdrojmi a kapitálom. Začína prevažovať snaha o preukázanie schopnosti dodávať produkty a služby s ohľadom na potreby a očakávania celej spoločnosti. Spoločenská zodpovednosť je v súčasnosti považovaná za dôležitú konkurenčnú výhodu organizácie i krajiny. A čo je nemenej dôležité, spoločenská zodpovednosť, to nie je téma alebo záležitosť iba súkromnej sféry, zodpovedné správanie sa týka aj verejného sektora.

Spoločenská zodpovednosť vo svojej podstate predstavuje manažovanie činností organizácie v troch prepojených oblastiach (pilieroch spoločenskej zodpovednosti), ekonomickej, sociálnej a environmentálnej, pričom v nich ide predovšetkým o dobrovoľný záväzok organizácie konať v záujme zainteresovaných strán (interných aj externých) aj z hľadiska dopadov na výkonnosť, ľudské zdroje a na životné prostredie. 

Ekonomická oblasť/pilier – v centre pozornosti ekonomického piliera sa nachádza skvalitnenie poskytovaných verejných služieb, riešenie korupcie, dodávateľsko-odberateľské vzťahy, ako aj proaktívny prístup organizácie k riešeniu verejného záujmu a pod. Táto oblasť je súčasťou každej organizácie a považuje sa za najprepracovanejší aspekt spoločenskej zodpovednosti. Medzi najčastejšie nástroje sa zaraďuje prijatie princípov zodpovedného správania na úrovni organizácie ako napr. etický kódex zamestnanca či protikorupčné postupy (transparentné výberové konania a pod.). Výzvu v tomto prípade predstavuje napríklad aj vytváranie pridanej hodnoty pre zákazníkov. 

Sociálna oblasť/pilier – predstavuje ďalšiu kľúčovú dimenziu spoločenskej zodpovednosti z toho dôvodu, že rozvíja ľudský kapitál organizácie, ktorý sa v súčasnosti chápe ako „interný zákazník“. Organizácia sociálnu oblasť priamo ovplyvňuje, tzn. ľudské zdroje organizácie sú ovplyvňované pracovnými podmienkami a vzťahmi. Efektívne môžu byť programy starostlivosti o zamestnancov a ich rodiny, benefity, zosúladenie pracovného a osobného života, ako aj možnosti vzdelávania zamestnancov. Výzvu v tejto oblasti predstavuje napr. zvýšenie kompetentnosti zamestnancov, ale aj ich zapojenie do aktivít charitatívneho rozmeru, resp. výber aktivít zameraných na podporu či pomoc komunite a spoločnosti. 

Environmentálna oblasť/pilier – týka sa každej organizácie, nakoľko každá má menší alebo väčší vplyv na životné prostredie. Okrem toho každá organizácia musí dodržiavať okrem nariadení týkajúcich sa napr. finančnej kontroly, transparentnosti či nariadení bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci zamestnancov aj určité legislatívne nariadenia v oblasti ochrany životného prostredia. Spoločensky zodpovedná organizácia dbá na to, aby chránila a starala sa o prírodné zdroje a životné prostredie, napr. prijímaním opatrení na šetrenie zdrojov, využívaním takých materiálov a tovarov, ktoré sú ohľaduplné k environmentu alebo napríklad aj zapájaním sa do rôznych aktivít/projektov zameraných na ochranu životného prostredia.

Organizácia so záväzkom správať sa spoločensky zodpovedne tak preberá zodpovednosť za dosahy jej rozhodnutí na samotnú organizáciu, spoločnosť a životné prostredie. Takáto organizácia je aktívna vo všetkých troch vyššie uvedených oblastiach/pilieroch spoločenskej zodpovednosti. 

 

 

Vyhľadávanie