Model ZET

Zodpovednosť  Efektívnosť  Transparentnosť

Model ZET predstavuje účinný a dobrovoľný nástoj systematického prístupu k spoločenskej zodpovednosti v organizácii a zároveň metodiku hodnotenia jej úrovne. Zdôrazňuje záväzok manažmentu implementovať prvky spoločenskej zodpovednosti do manažérstva organizácie od strategickej úrovne až po operatívne činnosti. Hodnotí aktivity organizácie zamerané na zabezpečenie udržateľného rozvoja, transparentnosti, etického správania voči všetkým zainteresovaným stranám organizácie, participácie na rozvoji komunity a zodpovedného environmentálneho správania.

Manažérske nástroje a modely hodnotenia sa stávajú nevyhnutnosťou pre všetky typy organizácií. Jedným z účinných a dobrovoľných nástrojov k systematickému prístupu k implementácii spoločenskej zodpovednosti a zároveň hodnoteniu jej úrovne je model ZET. Je to metodika založená na samohodnotení systému manažérstva spoločenskej zodpovednosti organizácie.

Model ZET je určený širokému spektru organizácií bez ohľadu na veľkosť organizácie alebo oblasť pôsobenia. Ponúka organizáciám možnosť zhodnotiť úroveň spoločenskej zodpovednosti, či už s týmito aktivitami organizácie začínajú alebo majú túto oblasť systematicky riadenú.

Efektívne využívanie modelu ZET môže organizácii zabezpečiť etické správanie voči všetkým zainteresovaným stranám, transparentnosť, udržateľný rozvoj, participáciu na rozvoji komunity a zodpovedné environmentálne správanie.

Model ZET sa na úrovni organizácie považuje za:
- metodiku a rámec pre jednotný spôsob preukazovania spoločenskej zodpovednosti,
- nástroj k systematickému prístupu implementácie spoločenskej zodpovednosti,
- systém hodnotenia spoločenskej zodpovednosti,
- nástroj podpory zodpovedného, etického a transparentného riadenia organizácie.

Štruktúra modelu ZET (4 kritériá):
1. Manažérstvo spoločenskej zodpovednosti
2. Ekonomika
3. Environment
4. Sociálna oblasť


Posledné tri kritériá, teda Ekonomika, Environment a Sociálna oblasť, sú štruktúrované v súlade s princípom Triple-bottom line (Profit – Planet – People). Každé z nich konkretizuje dané kritérium a organizácia v ňom deklaruje aktivity, ktoré vykonáva v danej oblasti, ako aj dosahované výsledky.Na vrchole celej štruktúry modelu je manažérstvo spoločenskej zodpovednosti v organizácii ako základný predpoklad rozvoja spoločenskej zodpovednosti v organizácii. Zahŕňa v sebe zohľadnenie podstaty spoločenskej zodpovednosti v celkovej stratégii organizácie a záväzok manažmentu smerovať celkovú kultúru organizácie k princípom spoločenskej zodpovednosti.

 

Model ZET - metodická príručka (PDF, 0,3 MB)


Model ZET bol vytvorený Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky v spolupráci s Centrom výnimočnosti a zodpovedného podnikania, o. z. v roku 2013. Model je používaný aj ako metodika hodnotenia v rámci Národnej ceny SR za kvalitu a spoločenskú zodpovednosť. 

 

Vyhľadávanie