Ponuka vzdelávacích aktivít CAF centra

V CAF centre ponúkame vzdelávanie prostredníctvom rôznych typov aktivít, od školení, workshopov až po semináre. Všetky z nich sú realizované erudovanými odborníkmi na danú oblasť, ktorí majú dlhoročné skúsenosti z verejného alebo súkromného sektora. 

Vzdelávacie aktivity realizujeme v školiacej miestnosti CAF centra (ÚNMS SR, Štefanovičova 3, Bratislava) alebo priamo v sídle organizácií verejnej správy formou tzv. inhouse vzdelávacích aktivít. Touto formou realizácie vzdelávania sa chceme v čo najväčšej možnej miere priblížiť organizáciám verejnej správy v rôznych obciach, mestách a regiónoch Slovenska. Od mája 2021 je možné vzdelávanie realizovať pre organizácie verejnej správy aj online formou, tzv. online inhouse vzdelávanie.

Zoznam vzdelávacích aktivít CAF centra

P. č.

Názov vzdelávacej aktivity

Typ vzdelávacej aktivity

Zameranie

1

Model CAF a samohodnotenie

školenie

Zameranie

2

Tvorba samohodnotiacej správy podľa modelu CAF

workshop

Zameranie

3

Model CAF alebo systém manažérstva kvality podľa normy ISO 9001:2015?

seminár

Zameranie

4

Systém manažérstva kvality podľa normy ISO 9001:2015

školenie

Zameranie

5

Interný audítor systémov manažérstva kvality podľa normy EN ISO 19011:2018

školenie

Zameranie

6

Procesné riadenie ako nástroj trvalo udržateľného rozvoja verejnej správy

školenie

Zameranie

7

Modelovanie procesov verejnej správy

workshop

Zameranie

8

Systém manažérstva proti korupcii podľa normy ISO 37001

školenie

Zameranie

9

Manažérstvo zmeny

školenie

Zameranie

10

Metóda 8 krokov k úspešnej zmene

školenie

Zameranie

11

Manažérstvo sťažností

školenie

Zameranie

12

Norma ISO 31000:2018 Manažérstvo rizika - Návod

školenie

Zameranie

13

Analýza súčasného stavu organizácie prostredníctvom vybraných metód

workshop

Zameranie

14

SWOT analýza ako nástroj zlepšovania

školenie

Zameranie

15

Strategické riadenie metódou Balanced Scorecard

školenie

Zameranie

16

Manažérstvo a meranie kvality služieb  v organizáciách verejnej správy

workshop

Zameranie

17

Získavanie spätnej väzby od zainteresovaných strán

workshop

Zameranie

18

Techniky a nástroje manažérstva kvality 

školenie

Zameranie

19

Štyri perspektívy efektívneho vodcovstva ako súčasť manažérstva kvality v organizácii

workshop

Zameranie

20

Organizačná (firemná) kultúra ako dôležitý prvok modelu CAF na podporu efektívnejšieho fungovania organizácií verejnej správy 

workshop

Zameranie

21

Manažérstvo zmien ako kľúčová súčasť manažérstva kvality v organizácii (Ako docieliť úspešné zavedenie zmien do praxe – vedenie spolupracovníkov)

workshop

Zameranie

22

Manažérstvo zmien ako kľúčová súčasť manažérstva kvality v organizácii (Komunikácia v procese zavádzania zmien)

workshop

Zameranie

23

Manažérstvo zmien ako kľúčová súčasť manažérstva kvality v organizácii (Konflikty ako „plytvanie“ alebo ako predchádzať odporu pri zavádzaní zmien)

workshop

Zameranie

24

Tímová práca ako základ pri zavádzaní manažérstva kvality alebo zmien (Vedenie a rozvoj zlepšovacích a implementačných tímov)

workshop

Zameranie

25

Od efektívnych jednotlivcov k úspešnému zavádzaniu zmien alebo manažérstva kvality (Sebariadenie/Self-leadership manažéra kvality/metodika modelu CAF a členov implementačných a zlepšovacích tímov)

workshop

Zameranie

26

Tímová práca ako základ pri zavádzaní manažérstva kvality alebo zmien (Efektívna tímová diskusia, vyjednávanie a presvedčovanie v rámci implementačných alebo zlepšovacích tímov organizácie)

workshop

Zameranie

27

Implementácia zlepšovacích opatrení/aktivít v rámci manažérstva kvality projektovým prístupom

školenie

Zameranie

28

Podpora manažérstva kvality agilným riadením organizácie

školenie

Zameranie

29

Lean zlepšovanie procesov v organizácii

školenie

Zameranie

30

Systém na stanovenie strategických cieľov (OKR – Objectives and Key Results)

školenie

Zameranie

31

Design Thinking a kreatívne riešenie problémov ako kľúčové prvky modelu CAF 2020

školenie

Zameranie

32

NOVINKA Benchmarking ako nástroj trvalo udržateľného rozvoja verejnej správy

školenie

Zameranie

33

NOVINKA Kľúčové štruktúry systému manažérstva

workshop

Zameranie

Vyhľadávanie