Ponuka vzdelávacích aktivít CAF centra

V CAF centre ponúkame vzdelávanie prostredníctvom rôznych typov aktivít, od školení, workshopov až po semináre. Všetky z nich sú realizované erudovanými odborníkmi na danú oblasť, ktorí majú dlhoročné skúsenosti z verejného alebo súkromného sektora. 

Vzdelávacie aktivity realizujeme v školiacej miestnosti CAF centra (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, Štefanovičova 3, Bratislava).

Zoznam vzdelávacích aktivít CAF centra

P. č.

Názov vzdelávacej aktivity

Typ vzdelávacej aktivity

Zameranie

1

Model CAF a samohodnotenie

školenie

Zameranie

2

Tvorba samohodnotiacej správy podľa modelu CAF

workshop

Zameranie

3

Model CAF alebo systém manažérstva kvality podľa normy ISO 9001:2015?

seminár

Zameranie

4

Systém manažérstva kvality podľa normy ISO 9001:2015

školenie

Zameranie

5

Procesné riadenie ako nástroj trvalo udržateľného rozvoja verejnej správy

školenie

Zameranie

6

Modelovanie procesov verejnej správy

workshop

Zameranie

7

Systém manažérstva proti korupcii podľa normy ISO 37001

školenie

Zameranie

8

Manažérstvo zmeny

školenie

Zameranie

9

Efektívne riadenie zmien v organizácii

školenie

Zameranie

10

Manažérstvo sťažností

školenie

Zameranie

11

Norma ISO 31000:2018 Manažérstvo rizika - Návod

školenie

Zameranie

12

Analýza súčasného stavu organizácie prostredníctvom vybraných metód

workshop

Zameranie

13

SWOT analýza ako nástroj zlepšovania

školenie

Zameranie

14

Strategické riadenie metódou Balanced Scorecard

školenie

Zameranie

15

Manažérstvo a meranie kvality služieb  v organizáciách verejnej správy

workshop

Zameranie

16

Získavanie spätnej väzby od zainteresovaných strán

workshop

Zameranie

17

Techniky a nástroje manažérstva kvality 

školenie

Zameranie

18

Štyri perspektívy efektívneho vodcovstva na podporu efektívnejšieho fungovania organizácií verejnej správy

workshop

Zameranie

19

Organizačná (firemná) kultúra na podporu efektívnejšieho fungovania organizácií verejnej správy 

workshop

Zameranie

20

Efektívna tímová práca ako jeden z predpokladov riadenia kvality

workshop

Zameranie

21

Vyjednávanie a presvedčovanie v procese riadenia kvality

workshop

Zameranie

22

Plánovanie a implementácia zlepšovacích opatrení projektovým prístupom

školenie

Zameranie

23

Benchmarking ako nástroj trvalo udržateľného rozvoja verejnej správy

školenie

Zameranie

24

Kľúčové štruktúry systému manažérstva

workshop

Zameranie

25 NOVINKA Potenciál využitia noriem systémov manažérstva pre organizácie verejnej správy 

školenie

Zameranie

26 NOVINKA Zásady manažérstva a princípy výnimočnosti podľa odporúčaní noriem a modelov kvality – prečo sú dôležité a aké sú ich prínosy

školenie

Zameranie

Vyhľadávanie