Slovenská databáza používateľov modelu CAF

Model CAF ako európsky nástroj zlepšovania pre organizácie verejnej správy máme k dispozícii už viac ako dvadsať rokov. Počas tejto doby prešiel viacerými revíziami a postupne sa rozrastal aj počet jeho používateľov v Európe, ale aj mimo nej. Databázu používateľov modelu CAF na európskej úrovni vedie Európsky inštitút pre verejnú správu so sídlom v Maastrichte.

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky ako národný korešpondent modelu CAF pripravil Slovenskú databázu používateľov modelu CAF. Jej cieľom je poskytnúť verejnosti prehľad tých organizácií, ktoré prešli v Slovenskej republike samohodnotením podľa modelu CAF. Prvýkrát je možné ich nájsť na jednom mieste, čo pomôže nielen národnému korešpondentovi, ale prináša to výhody aj pre verejnosť.

Organizácie, ktoré uvažujú nad implementáciou tohto európskeho nástroja zlepšovania si môžu pozrieť a nájsť organizáciu im blízku a kontaktovať ju ohľadom získania skúseností a cenných rád k implementácii. Používatelia modelu CAF môžu databázu využiť na hľadanie benchlearningových alebo benchmarkingových partnerov, ale taktiež na vzájomnú výmenu skúseností a dobrej praxe.

Databáza ponúka možnosť vyhľadať používateľov modelu CAF podľa rôznych kritérií, či už podľa typu organizácie, sektoru, počtu zamestnancov alebo roku samohodnotenia. Zároveň je tam možné nájsť organizácie, ktoré sú držiteľmi titulu Efektívny používateľ modelu CAF, ako aj celkový počet používateľov na Slovensku.

Ako bola databáza vytvorená?

ÚNMS SR vytvoril Slovenskú databázu používateľov modelu CAF podľa dostupných informácií o samohodnotení organizácií, ktoré mal k dispozícii napríklad v rámci ním realizovaného národného projektu, Národnej ceny SR za kvalitu, hodnotení Externej spätnej väzby modelu CAF a pod. Údaje o organizáciách verejnej správy, ktoré vykonali samohodnotenie pred rokom 2009 sú k dispozícii z prehľadu organizácií, ktoré implementovali model CAF v rokoch 2003 - 2010.

V prípade identifikácie nesprávne uvedeného údaju, prípadne roka realizácie samohodnotenia pri už zaevidovanej organizácii v databáze je možné požiadať ÚNMS SR o úpravu v databáze a to prostredníctvom e-mailovej adresy kvalita@normoff.gov.sk.

Aká organizácia by sa mala registrovať do databázy?

Do databázy by sa mala zaregistrovať organizácia, ktorá prešla samohodnotením podľa modelu CAF.

Ako postupovať pri novej registrácii do databázy?

V prípade organizácie, ktorá má záujem sa zaregistrovať do Slovenskej databázy používateľov modelu CAF je potrebné vyplniť registračný formulár, ktorý nájdete nižšie. Po kontrole údajov zo strany ÚNMS SR bude organizácia zaradená do databázy.

Kto by mal v organizácii uskutočniť registráciu?

Odporúčame, aby registráciu vykonal metodik modelu CAF, ktorý má najviac informácií o samohodnotení. Môže ju však uskutočniť aj iný zamestnanec.

Ako ja zabezpečená ochrana osobných údajov?

Informácie o spracúvaní osobných údajov uvedených v registračnom formulári nájdete v nasledujúcom dokumente:

Vyhlásenie o spracúvaní osobných údajov pre dotknuté osoby uvedené v registračnom formulári do Slovenskej databáza používateľov modelu CAF (PDF, 406 kB).

Ako postupovať, v prípade, ak je organizácia zaregistrovaná v databáze, ale má záujem o priradenie informácií o novom samohodnotení, prípadne o zmenu iných údajov (adresa sídla a pod.)?

Organizácia, ktorá je už zaevidovaná v databáze a má záujem pridať v rámci nej informácie o novom (poslednom) samohodnotení môže kontaktovať ÚNMS SR prostredníctvom e-mailovej adresy kvalita@normoff.gov.sk a nahlásiť potrebné údaje. Tak isto môže postupovať organizácia, ak sa jej napríklad zmení sídlo.


REGISTRÁCIA DO SLOVENSKEJ DATABÁZY POUŽÍVATEĽOV MODELU CAF

Organizácia, ktorá implementovala model CAF sa môže zaregistrovať do databázy prostredníctvom Registračného formulára. Po zaradení do databázy bude organizácia o tejto skutočnosti informovaná.


POSTUP VYHĽADÁVANIA V DATABÁZE

Zobrazenie počtu používateľov:

V prípade, ak máte záujem výlučne o kvantitatívne údaje, t. j. počet používateľov modelu CAF na Slovensku, kliknite vpravo na Zobraziť počet používateľov.

Zobrazenie zoznamu používateľov:

V prípade, ak máte záujem vidieť zoznam organizácií, využite prosím vyhľadávací modul vpravo, kde môžete používateľov zobraziť podľa nasledovných filtrov:

  • Typ organizácie
  • Sektor
  • Veľkosť organizácie (podľa počtu zamestnancov)
  • Udelený titul ECU (Effective CAF User – Efektívny používateľ modelu CAF)
  • Aktuálne platný titul
  • Rok realizácie samohodnotenia

Po zobrazení zoznamu používateľov je možné kliknúť na vybranú organizáciu, kde sa Vám o nej zobrazia základné informácie, ako aj údaje o poslednom samohodnotení.

Vyhľadávanie

Zobraziť počet používateľov
Typ organizácie:
Sektor:
Veľkosť organizácie:
Udelený titul ECU:
Aktuálne platný titul:
Rok realizácie samohodnotenia: