CAF centrum pre lepšiu kvalitu organizácií verejnej správy na Slovensku

 

 

CAF centrum vzniklo ako miesto prvého kontaktu pre všetky organizácie verejnej správy, ktoré majú záujem zlepšovať sa a poskytovať kvalitnejšie služby svojim zákazníkom/občanom. Týmto organizáciám poskytujeme pomoc a podporu ako správne vykročiť v oblasti manažérstva kvality. V CAF centre sa zameriavame na poskytovanie základného poradenstva, organizovanie vzdelávacích aktivít, analyticko-metodickú činnosť, výmenu informácií, dobrej praxe a na mnohé ďalšie aktivity.

Centrá s rovnakým zámerom a cieľom sú zriadené vo viacerých európskych krajinách.  Absencia takéhoto centra v Slovenskej republike nás, ako koordinátora štátnej politiky kvality, inšpirovalo k vytvoreniu CAF centra v rámci Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ako súčasť Odboru kvality a projektového riadenia). 

 

Ako naše POSLANIE sme si pri vzniku CAF centra zadefinovali:

Poskytovanie profesionálnych vzdelávacích, konzultačných a analyticko-metodických služieb a popri tom poskytovanie vierohodných a overených informácií a noviniek v oblasti manažérstva kvality.

Ako náš CIEĽ sme si pri vzniku CAF centra stanovili:

Zintenzívniť činnosti a aktivity v oblasti manažérstva kvality vo verejnej správe, zvýšiť povedomie o dôležitosti, výhodách a problematike riadenia kvality, podporovať implementáciu modelu CAF a iných systémov manažérstva kvality a rozvíjať diskusiu a výmenu skúseností medzi organizáciami.

CAF centrum vzniklo začiatkom roka 2019 v rámci národného projektu ÚNMS SR Zavádzanie a podpora manažérstva kvality v organizáciách verejnej správy, ktorý je podporený z Európskeho sociálneho fondu prostredníctvom Operačného programu Efektívna verejná správa (www.reformuj.sk). Svoje poslanie CAF centrum napĺňa uskutočňovaním odborných činností a poskytovaním služieb naprieč celou verejnou správou a to za pomoci svojich odborných zamestnancov ako i expertov v oblasti kvality. 

Aké služby v CAF centre ponúkame?

Pri vzniku CAF centra bolo naším cieľom zjednotenie mnohých činností, ktoré sú potrebné k rozvoju manažérstva kvality vo verejnej správe. Služby CAF centra sú preto rozdelené do štyroch základných kategórií:

  • Poskytovanie základného poradenstva – sme tu pre všetky tie organizácie, ktoré majú záujem získať základné informácie o možnostiach implementácie manažérstva kvality do svojich organizácií alebo pre tie organizácie, ktoré už svoju cestu s riadením kvality začali, ale hľadajú inšpiráciu, námety alebo nástroje na ďalšie zlepšovanie. CAF centrum môžete kedykoľvek kontaktovať a dohodnúť si s nami stretnutie, na ktorom Vám zodpovieme Vaše otázky. Osobitnú pozornosť venujeme implementácii modelu CAF, kde Vám poskytneme všetky dôležité informácie od A po Z, ktoré sú predpokladom úspešného zavádzania tohto modelu. Radi Vás budeme sprevádzať celou implementáciou tohto modelu, od procesu samohodnotenia, cez zlepšovanie až po Externú spätnú väzbu modelu CAF. Radi Vám však poradíme aj v oblasti zavádzania systému manažérstva kvality podľa normy ISO 9001 alebo modelu výnimočnosti EFQM.
  • Vykonávanie vzdelávacej činnosti – ponúkame vzdelávacie aktivity rôzneho typu (školenia, workshopy, semináre, konferencie) pre zamestnancov a obzvlášť manažérov verejnej správy, nakoľko vieme, že základný predpoklad rozvoja manažérstva kvality vo verejnej správe je mať o ňom dostatok informácií a vedomostí. Máme zostavené portfólio vzdelávacích aktivít, ktoré vykonávajú experti z dlhoročnými skúsenosťami zo súkromného a vereného sektora. Vzdelávanie poskytujeme v našej školiacej miestnosti v budove ÚNMS SR alebo realizujeme aj tzv. inhouse vzdelávanie (v sídle organizácií), čím sa chceme priblížiť verejnej správe v rôznych kútoch Slovenska.
  • Vykonávanie analyticko–metodickej činnosti – rozvoj manažérstva kvality chceme podporiť aj vydávaním odborných metodík a štúdií s rôznym tematickým zameraním. Identifikovali sme niekoľko oblastí a do budúcna chceme taktiež hľadať tie miesta, ktoré je potrebné podporiť vydaním odbornej príručky, metodiky, usmernenia, návodu alebo akéhokoľvek iného typu dokumentu, ktorý by pomohol s aplikovaním nových postupov, riešením nejakého problému alebo aplikáciou skúseností alebo dobrej praxe. Spolu so skúsenosťami expertov, s ktorými spolupracujeme, máme na to všetky predpoklady.
  • Poskytovanie informácií, noviniek, výmena skúseností a dobrej praxe – chceme, aby sa o kvalite viacej písalo, hovorilo, ale aj diskutovalo a vytvorenie webportálu (názov, ak bude oficiálne nahodený, či zmenený) je jedným z krokov ako to dosiahnuť. Máme záujem prostredníctvom neho poskytovať všetky informácie o modeli CAF zo Slovenska, ako aj zo zahraničia, ale aj ďalšie novinky „zo sveta kvality“. Pripravili sme pre Vás na tomto webportáli Newsletter, databázu dobrej praxe spojenej s implementáciou modelu CAF, slovenskú databázu používateľov modelu CAF, terminologický slovník, online prihlasovanie na vzdelávacie aktivity. Máme však v talári aj ďalšie súčasti, ktoré bude webportál obsahovať, na tých však momentálne usilovne pracujeme. Výmenu skúseností a diskusiu chceme podporiť rozširovaním spolupráce s ďalšími odborníkmi z praxe, vytváraním tematicky zameraných pracovných skupín, ktoré by sa vyjadrovali k aktuálnym otázkam v danej oblasti. Za dôležité však považujeme aj posilňovanie výmeny skúseností a stretávania sa organizácií, ktoré majú s manažérstvom kvality skúsenosti a chcú sa s nimi podeliť s inými organizáciami a na oplátku získať inšpiratívne námety a nápady od spoludiskutujúcich.

Kto je cieľovou skupinou CAF centra?

Naše služby poskytujeme všetkým organizáciám verejnej správy na Slovensku. Dvere k nám majú otvorené všetky tie organizácie, ktoré sa neboja čeliť novým výzvam, ktoré sú proaktívne a ktoré to so zvyšovaním kvality svojej organizácie myslia vážne. 

Akú máme víziu do budúcna?

Uvedomujeme si, že vytvorenie CAF centra nie je len o vybavení novej školiacej miestnosti, ale je to predovšetkým o práci s ľuďmi, aktívnom počúvaní a diskusii. Máme pred sebou ešte veľa práce, ktorá veríme, že bude pre náš potešením a pre našich zákazníkov úžitkom. 

Do nasledujúcich rokov je preto naša VÍZIA nasledovná:

„Etablovanie CAF centra na Slovensku ako uznávaného strediska podpory organizácií verejnej správy na pôde kvality, budovanie jeho odborných kapacít – rozvoj súčasných a výchova novej generácie odborníkov a v neposlednom rade podpora širšej diskusie a výmeny skúseností medzi súčasnými aj budúcimi užívateľmi modelu CAF a všetkých organizácií, pre ktoré je zlepšovanie ich top prioritou.“.

                                                                                                                                                Kolektív CAF centra

 

Vyhľadávanie