Norma ISO 26000 ako rámec zlepšovania v oblasti spoločenskej zodpovednosti organizácie

Aj v Slovenskej republike venuje pozornosť problematike spoločenskej zodpovednosti čoraz viac organizácií, či už v súkromnom alebo verejnom sektore. Zaujímavých príkladov aktivít na podporu spoločenskej zodpovednosti je veľa, ale je potrebné venovať dostatočnú pozornosť aj zavádzaniu a kontinuálnemu zlepšovaniu jej riadenia v organizáciách.

Pod samotným riadením alebo manažérstvom spoločenskej zodpovednosti je možné chápať súbor koordinovaných činností zameraných na usmerňovanie a riadenie organizácie s ohľadom na spoločenskú zodpovednosť, čo v sebe zahŕňa tak plánovanie (vytvorenie cieľov, zdroje), riadenie (plnenie požiadaviek na zabezpečovanie) a zlepšovanie spoločenskej zodpovednosti.

Aké sú výhody systematického uchopenia a riadenia spoločenskej zodpovednosti v organizácii?

Vedenie organizácie by malo byť otvorené a schopné prijať a ďalej rozvíjať systém riadenia spoločenskej zodpovednosti. Integrácia princípov spoločenskej zodpovednosti do činnosti organizácie prinesie výhody a výsledky nielen pre samotnú organizáciu, ale aj pre celú spoločnosť. Zavádzaním a neustálym zlepšovaním spoločenskej zodpovednosti organizácie je možné očakávať:

 • zvýšenie schopnosti odhaľovať trendy a zlepšovať činnosti organizácie,
 • lepšie uspokojovanie potrieb zákazníkov prostredníctvom kvalitných služieb,
 • zvýšenú morálku, lojalitu a produktivitu zamestnancov, ako aj schopnosť prilákať a udržať zamestnancov,
 • zlepšené vzťahy medzi všetkými zainteresovanými stranami,
 • zlepšenú reputáciu, posilnenie dobrého mena a vytvorenie pozitívneho mediálneho obrazu,
 • vytvorenie konkurenčnej výhody a zlepšenie konkurencieschopnosti.

Ako pomôcku pri uplatňovaní spoločenskej zodpovednosti môžu organizácie verejného a súkromného sektora využiť medzinárodnú normu STN ISO 26000: 2011 Usmernenie k spoločenskej zodpovednosti, ktorá je v slovenskom jazyku dostupná v Portáli noriem ÚNMS SR.   

Norma STN ISO 26000: 2011 uvádza najdôležitejšie aspekty pri zavádzaní spoločenskej zodpovednosti do organizácie a môže pomôcť predovšetkým tým organizáciám, ktoré v tejto oblasti začínajú podnikať prvé kroky a radi by sa v problematike zorientovali. Pomoc však môže poskytnúť aj organizáciám, ktoré už majú spoločenskú zodpovednosť zakotvenú vo svojom strategickom riadení. Môže im poskytnúť ďalšie námety na zlepšovanie v tejto oblasti, resp. si môžu preveriť a porovnať svoje manažérstvo s odporúčaniami v norme. 

Na čo sa norma STN ISO 26000: 2011 zameriava?

Norma má sedem kapitol a je v nej možné nájsť:

 • predmet normy,
 • základné termíny a definície, 
 • chápanie spoločenskej zodpovednosti, 
 • princípy spoločenskej zodpovednosti, 
 • uznanie spoločenskej zodpovednosti a zapojenie zainteresovaných subjektov, 
 • usmernenie ku kľúčovým oblastiam spoločenskej zodpovednosti a
 • usmernenie k integrácii spoločenskej zodpovednosti do činnosti organizácie.

Súčasťou normy je aj príloha s príkladmi dobrovoľných iniciatív a nástrojov v oblasti spoločenskej zodpovednosti.

Všetky usmernenia a odporúčania v norme sú uplatniteľné v akejkoľvek organizácii bez ohľadu na jej veľkosť.

 

Vyhľadávanie