Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ÚNMS SR), v rámci národného projektu Zavádzanie a podpora manažérstva kvality v organizáciách verejnej správy začal od 01.09.2020 s implementáciou modelu CAF. Po úspešnej implementácii systému manažérstva kvality podľa ISO 9001 ide o logický krok, nakoľko na európskej úrovni je úrad národným korešpondentom modelu CAF a v Slovenskej republike je zodpovedný za jeho rozvoj a šírenie vo verejnej správe.

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR ako národný korešpondent modelu CAF pozýva odborníkov a používateľov modelu CAF na online konferenciu organizovanú Centrum pre výskum verejnej správy (KDZ) v Rakúsku na tému CAF 2020 - Na ceste k reforme verejnej správy a európskej integrácii.

Začiatkom roka 2021 by sme sa s Vami chceli podeliť o aktivity, ktoré sme v Úrade pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ÚNMS SR) uskutočnili v poslednom období v oblasti spoločenskej zodpovednosti. Možno mnohí vedia, že ÚNMS SR sa snaží v rámci Národného programu kvality SR motivovať organizácie verejnej správy nielen k uchopeniu manažérstva kvality, ale aj k vyššej angažovanosti v spoločenskej zodpovednosti.

xy

Začiatok nového roka je vždy najvhodnejší čas na bilancovanie toho predošlého, zhodnotenie toho, čo nám priniesol, i toho, aké výsledky sa nám za uplynulý rok podarilo dosiahnuť. Rok 2020 sa nepochybne mnohým zapíše do pamäti ako rok, kedy nás zaskočila pandémia COVID-19, no nepriaznivá situácia v sebe niesla aj pozitívne momenty, ktoré je potrebné si pripomenúť.

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR Vám ako národný korešpondent modelu CAF dáva do pozornosti online konferenciu, ktorú organizuje Európsky inštitút pre verejnú správu (EIPA) pri príležitosti svojho 40. výročia na tému Výzvy a príležitosti pre orgány verejnej správy v čase obnovy. Konferencia sa uskutoční dňa 4. marca 2021 v čase od 09:00 do 12:00 h.