Prinášame Vám aktuálne informácie o implementácii manažérstva kvality v partnerských organizáciách národného projektu Zavádzanie a podpora manažérstva kvality v organizáciách verejnej správy.

Vláda Slovenskej republiky schválila uznesením č. 724 z 8. decembra 2021 NPK SR na roky 2022 – 2026, čím potvrdila záujem podporovať rozvoj kvality v nasledujúcom období na Slovensku.

Tím CAF centra ÚNMS SR ďakuje za prejavenú dôveru a doterajšiu spoluprácu a želá Vám krásne prežité Vianoce a do nového roka veľa zdravia, šťastia, mnoho osobných i pracovných úspechov.

Patrí spoločenská zodpovednosť aj do verejnej správy? Na túto tému sme sa spýtali na názor predsedníčky ÚNMS SR, Kataríny Surmíkovej Tatranskej.

V rámci predsedníctva Portugalska v Rade EÚ bola spracovaná štúdia „Výzvy modelu CAF pri posilňovaní schopností a spôsobilostí verejného sektora“. Prečítajte si bližšie informácie v tomto príspevku.

CAF centrum vydalo druhé tohto ročné číslo svojho Newslettra, kde sa dozviete čo sa podarilo, na čom pracujeme a čo pre Vás chystáme budúci rok.

Ako ovplyvňujú organizačné a personálne zmeny zavedené manažérstvo kvality? Aké argumenty používať pri „obhajobe“ manažérstva kvality? Odpovede na tieto otázky nájdete v príspevku.

ÚNMS SR vydal odbornú metodiku Easy CAF, ktorá je určená akémukoľvek typu organizácie verejnej správy, ktorá nad implementáciou modelu CAF uvažuje. Bližšie informácie o tejto metodike nájdete v príspevku.

3. novembra 2021 sa uskutočnilo online pracovné stretnutie národných korešpondentov modelu CAF. Stručný súhrn záverov zo stretnutia si môžete prečítať v tomto príspevku.

V rámci Slovinského predsedníctva v Rade EÚ bola vypracovaná štúdia Vplyv modelu CAF na riadenie ľudských zdrojov. Výsledky štúdie si môžete pozrieť v tomto príspevku.

ÚNMS SR zorganizoval dňa 6. októbra 2021 celoslovenskú konferenciu pod názvom Konferencia o kvalite vo vzdelávaní „Model CAF – jeho prínos a význam“. Prezentácie prednášajúcich si môžete pozrieť v tomto príspevku.

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky je v poradí šiestou partnerskou organizáciou, ktorá získala titul Efektívny používateľ modelu CAF.