Podpora efektívneho riadenia inštitúcie verejnej správy normami systémov manažérstva

Implementácia moderných prístupov manažérstva kvality, ktoré predstavujú napríklad ISO normy, model CAF a ďalšie, má jednoznačný potenciál prispievať k zlepšovaniu výsledkov prostredníctvom skvalitňovania služieb poskytovaných verejnou správou. Správne pochopený a dobre implementovaný systém manažérstva pomáha organizácii zameriavať sa na efektívne plnenie požiadaviek zainteresovaných strán, čo v prípade organizácií verejnej správy znamená predovšetkým orientáciu na dosahovanie pozitívnych výsledkov pri správe zverenej oblasti, efektívne riadenie svojich činnosti a hospodárne využívanie zdrojov. 

Normy radu ISO 9000 a model CAF predstavujú najrozšírenejšie využívané systematické uchopenie problematiky kvality prostredníctvom súboru odporúčaní formulovaných prostredníctvom požiadaviek, usmernení alebo určením oblastí na preskúmanie samohodnotením. Požiadavky na kvalitu v normách systémov manažérstva reprezentujú tie oblasti manažérstva organizácie, na ktoré je potrebné sa zamerať pri úsilí o predchádzanie problémom a pri zvládnutí ťažkostí s kvalitou. Návody a usmernenia ponúkajú dobrú prax, ktorú možno použiť pri naplňovaní požiadaviek na kvalitu.

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky spracoval odbornú štúdiu Podpora efektívneho riadenia inštitúcie verejnej správy normami systémov manažérstva, ktorej cieľom je zistiť mieru vyspelosti implementovaných systémov manažérstva v organizáciách verejnej správy a preukázať, či ich implementácia môže v inštitúciách verejnej správy prispieť k:

  • zabezpečeniu dôvery, že spravovanie vecí verejných je transparentné a efektívne riadené k dosahovaniu cieľov napĺňajúcich potreby/požiadavky/očakávania v spravovanej oblasti,
  • zodpovednému správaniu sa manažmentu organizácií verejnej správy vyžadujúcemu zodpovedanie sa za svoje rozhodnutia a nadväzné dopady na spravovanú oblasť,
  • uprednostneniu preventívneho prístupu (predchádzaniu problémov) v manažérstve pred zaužívanou operatívou,
  • skvalitňovaniu služieb poskytovaných verejnou správou,
  • napĺňaniu požiadaviek zainteresovaných strán.

Odborná štúdia sa v úvodnej časti zameriava na poskytnutie základných informácií k systémom manažérstva, kde prináša informácie aj o inštitucionálnom zabezpečení vydávania noriem systémov manažérstva. Následne prináša prehľad aktuálnych/platných noriem ISO, stanovujúcich požiadavky pre systémy manažérstva rôznych oblastí (kvality, environmentu, BOZP, proti korupcii, rizika, súladu a ďalšie), ktoré boli prevzaté do sústavy slovenských technických noriem (STN).

V ďalších kapitolách štúdie sú prezentované informácie a zistenia získané z existujúcich zdrojov, ako aj z prieskumov vykonaných v rámci jej spracovania, pričom boli realizované:

  • Analýza súčasného stavu využívania ISO noriem systémov manažérstva podľa vybraných noriem (kvality, environmentu, BOZP, informačnej bezpečnosti, protikorupčného správania, riadenie súladu a pod.) v manažérstve organizácií verejnej správy. Ide o prieskum medzi certifikačnými orgánmi akreditovanými Slovenskou národnou akreditačnou službou (SNAS) zameraný na prehľad vydaných certifikátov systémov manažérstva organizáciám verejnej správy.
  • Posúdenie možnej podpory efektívneho riadenia organizácií verejnej správy pomocou implementácie noriem systémov manažérstva. Realizoval sa prieskum vnímania aspektov ovplyvňujúcich riadenie organizácií verejnej správy, v rámci ktorého boli oslovené organizácie verejnej správy.
  • Prieskum medzi certifikačnými orgánmi akreditovanými SNAS zameraný na ich pohľad na úroveň implementácie systémov manažérstva v organizáciách verejnej správy.
  • Prieskum medzi vybranou skupinou organizácií verejnej správy zameraný na skúsenosti a záujem organizácií o rôzne oblasti noriem systémov manažérstva. Prieskum sa uskutočnil medzi organizáciami, ktoré majú zavedený niektorý zo systémov manažérstva.
  • Analýza vplyvu implementácie systému manažérstva na kvalitu organizácií verejnej správy vykonaná z anonymizovaných samohodnotiacich správ a spätných správ z posúdenia na mieste organizácií implementujúcich model CAF.

Na stiahnutie:

Podpora efektívneho riadenia inštitúcie verejnej správy normami systémov manažérstva (PDF; 2,83 MB)

Odborná štúdia vznikla v rámci národného projektu Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky Zavádzanie a podpora manažérstva kvality v organizáciách verejnej správy. Tento projekt je financovaný z Európskeho sociálneho fondu.

 

Vyhľadávanie