Model výnimočnosti EFQM

Túžbou každej organizácie je snaha odlíšiť sa a byť výnimočný. V súčasnej dobe rastúcich požiadaviek a čoraz väčšej konkurencie však dosiahnutie výnimočnosti pre mnohých nie je jednoduché. Na to, aby organizácie boli úspešné a trvalo dokázali udržiavať čo najvyššie úrovne výkonnosti, bez ohľadu na ich veľkosť či odvetvie, často musia použiť vhodný manažérsky rámec.

Takýmto rámcom môže byť pre organizácie v súkromnom i verejnom sektore práve osvedčený Model výnimočnosti EFQM (známy aj ako EFQM Excellence Model), ktorý je výsledkom iniciatívy zástupcov európskych organizácií a využíva sa v celej Európe. Snaha o inštitucionálne zastrešenie daného modelu bola zavŕšená v roku 1988, kedy vtedajší prezidenti významných spoločností, ako napríklad Bosch, Electrolux, Fiat, Philips, Nestlé či Volkswagen s podporou Európskej komisie, rozhodli o založení Európskej nadácie pre manažérstvo kvality (EFQM – European Foundation for Quality Management). Podnetom na vytvorenie tohto modelu bol aj fakt, že rámce slúžiace na zlepšovanie kvality existovali už aj v USA (Malcolm Model Baldrige) či v Japonsku (Demingova cena). Preto bolo vytvorenie modelu výnimočnosti EFQM nevyhnutným krokom na európskej ceste za kvalitou.

Potreba modelu a jeho podstata

Jedným z najdôležitejších kritérií pri voľbe vhodného manažérskeho modelu je odpoveď na to, čo môžeme použitím konkrétneho modelu získať. Ak sa organizácia rozhodne použiť Model výnimočnosti EFQM, je dôležité vedieť, že vďaka tomu môže organizácia:

 • Posúdiť, kde na ceste za výnimočnosťou sa nachádza; aké sú jej silné či slabé stránky vyžadujúce si zlepšovanie.

 • Získať štruktúrovaný prístup k zlepšovaniu podnikania.

 • Vytvoriť spoločný jazyk či metodológiu použiteľnú pre celú organizáciu.

 • Ohodnotiť sa na základe faktov.

 • Podporiť tímovú prácu súvisiacu so zvýšenou angažovanosťou zamestnancov.

 • Získať komplexný prehľad o aktivitách, cieľoch, či iných iniciatívach organizácie.

 • Redukovať duplicity a identifikovať nedostatky.

 • Získať možnosť porovnať sa s ostatnými – podpora benchmarkingu.

 • Získať reálny pohľad o svojej výkonnosti na základe merania.

Model výnimočnosti EFQM je nástrojom manažérstva kvality, ktorý je určený pre akúkoľvek organizáciu podnikateľského sektora alebo verejnej správy s cieľom neustáleho zlepšovania svojej činnosti. Spája v sebe súbor troch integrovaných prvkov, ktorých aplikácia v organizácii podporí nielen udržateľný úspech, ale aj možnosť porovnať sa s inými organizáciami a využiť tak zistené výsledky na rozvoj kultúry výnimočnosti. Sú to:

 • Princípy výnimočnosti – sú nevyhnutné na dosiahnutie udržateľnej výnimočnosti, slúžiace tiež ako spoločný jazyk pre vedenie organizácie.
 • Logika RADAR – nástroj manažmentu na kvalitatívne ohodnotenie dosahovanej úrovne kvality v organizácii, pomocou ktorého môže skúmať vlastnú výkonnosť.
 • Model výnimočnosti EFQM – slúži na uvedenie princípov výnimočnosti a logiky RADAR do praxe, ktorý pomáha manažérom pochopiť vzťahy príčin a následkov medzi tým, čo organizácia robí, a čo dosahuje.

Cieľom modelu je možnosť dosiahnuť výnimočné výsledky, a to prostredníctvom zapojenia všetkých zamestnancov, ktorí sa zúčastňujú na vytváraní a zlepšovaní procesov. Model je teda, podobne aj ako normy ISO 9000, založený na procesnom prístupe a umožňuje analyzovať aktivity prebiehajúce v organizácii na všetkých úrovniach.

Štruktúra modelu výnimočnosti EFQM

Štruktúra modelu pozostáva z dvoch častí, z predpokladov a výsledkov. Kritériá predpokladov analyzujú, čo sa v organizácii deje a akým spôsobom aktivity prebiehajú, zatiaľ čo výsledky riešia čo sa organizácii podarilo dosiahnuť prostredníctvom predpokladov. Logika modelu teda spočíva vo vyjadrení a pochopení významu, že vynikajúce výsledky voči zamestnancom, zákazníkom, spoločnosti a následne aj celkové kľúčové výsledky, môže organizácia dosiahnuť len v prípade, že splní predpokladovú časť vyjadrenú piatimi kritériami: vodcovstvo, pracovníci, stratégia, partnerstvá a zdroje, procesy, produkty a služby.

Európska nadácia pre manažérstvo kvality (EFQM)

V súčasnosti je model inštitucionálne zastrešený už spomínanou Európskou nadáciou pre manažérstvo kvality (EFQM) so sídlom v Bruseli, ktorej značka EFQM patrí. Táto organizácia spája súkromné i verejné organizácie a spolu tak tvoria sieť členov, ktorí si navzájom vymieňajú svoje skúsenosti, príklady dobrej praxe či know-how týkajúce sa implementácie vybraných stratégií v rámci modelu EFQM.

Na webovom sídle EFQM (www.efqm.org) je možné získať bližšie informácie o modeli výnimočnosti EFQM, zakúpiť si publikácie súvisiace s týmto modelom, prihlasovať sa na podujatia organizované Európskou nadáciu pre manažérstvo kvality, požiadať o členstvo v nej a pod. 

Slovenská spoločnosť pre kvalitu – národný partner EFQM

Národným partnerom EFQM na Slovensku je Slovenská spoločnosť pre kvalitu, ktorá je oprávnená poskytovať certifikované školenie a hodnotenie pod hlavičkou Európskej nadácie pre manažérstvo kvality. Bližšie informácie o modeli výnimočnosti EFQM je možné nájsť na stránke národného partnera.

Vyhľadávanie