CAF centrum na tejto stránke priebežne zverejňuje aktuálne vyhlásené vzdelávacie aktivity. Prihlásiť sa na ne je možné prostredníctvom online prihlášky. Pre bližšie informácie ohľadom vzdelávacích aktivít nás kontaktujte na e-mailovej adrese kvalita@normoff.gov.sk.


Kľúčové obsahové zameranie vzdelávacej aktivity:

 • zodpovednosť metodika v priebehu implementačného cyklu
 • deľba práce a komunikácia v implementačnom tíme a v organizácii
 • kompetentnosť a ich využitie v priebehu implementačného cyklu

skolenie obrazok

Kľúčové obsahové zameranie vzdelávacej aktivity:

 • ako začať - GAP analýza systému manažérstva proti korupcii podľa normy ISO 37001:2016
 • zostavenie Akčného plánu a implementačného tímu
 • základné kroky implementácie SMPK podľa normy ISO 37001:2016
 • najčastejšie chyby a problémy pri implementácii SMPK a ako ich riešiť

skolenie obrazok

Kľúčové obsahové zameranie vzdelávacej aktivity:

 • čo je korupcia, aké vplyvy a dopady má na organizácie
 • prečo je potrebné riešiť problém korupcie systémovým spôsobom
 • čo je norma ISO 37001:2016
 • aká je štruktúra normy ISO 37001:2016
 • ako je v norme ISO 37001:2016 zadefinovaný pojem korupcia
 • ako implementovať požiadavky normy

skolenie obrazok

Kľúčové obsahové zameranie vzdelávacej aktivity:

 • oblasti služobného hodnotenia, vysvetlenie obsahu a významu jednotlivých oblastí
 • výsledky služobného hodnotenia, princíp bodového hodnotenia jednotlivých oblastí
 • spôsoby vykonania služobného hodnotenia
 • previazanosť služobného hodnotenia na plány ďalšieho vzdelávania

skolenie obrazok

Kľúčové obsahové zameranie vzdelávacej aktivity:

 • online školenie je rozdelené na tri časti (21.05., 24.05. a 31.05.2024), vyplnený prihlasovací formulár platí pre všetky tri časti školenia,
 • predstavenie modelu CAF a jeho implementácie,
 • výklad panelov bodového hodnotenia,
 • štruktúra a šablóna samohodnotiacej správy.

skolenie obrazok

Kľúčové obsahové zameranie vzdelávacej aktivity:

 • audity ako nástroj objektívnej spätnej väzby v systémoch manažérstva,
 • typy auditov (interné, zákaznícke, dodávateľské a certifikačné),
 • pohľad normy ISO 9001 a modelu CAF na audity,
 • plánovanie, príprava, realizácia a vyhodnotenie auditu,
 • špecifiká interných a certifikačných auditov.

skolenie obrazok