CAF centrum na tejto stránke priebežne zverejňuje aktuálne vyhlásené vzdelávacie aktivity. Prihlásiť sa na ne je možné prostredníctvom online prihlášky. Pre bližšie informácie ohľadom vzdelávacích aktivít nás kontaktujte na e-mailovej adrese kvalita@normoff.gov.sk.


Kľúčové obsahové zameranie vzdelávacej aktivity:

 • Rozdiel medzi skupinou a tímom. Je nutné všetko riešiť v tíme? Rôzne typy tímov.
 • Zásady tímovej práce. Ako budovať úspešný tím. Štádiá vývoja tímu. Štruktúra efektívnej diskusie.
 • Bariéry efektívnej tímovej práce a ich prekonanie. Sociálna lenivosť a tzv. Skupmyseľ. Rozhodovanie v tíme.
 • Tímové role ľudí, ich silné a slabé stránky.

skolenie obrazok

Kľúčové obsahové zameranie vzdelávacej aktivity:

 • čo je kvalita a SMK a ako môže pomôcť organizáciám k dosahovaniu cieľov,
 • čo je norma ISO 9001:2015 a aké sú prínosy jej implementácie v organizáciách,
 • základné termíny a definície používané v systémoch manažérstva podľa normy ISO 9001:2015,
 • komentovaný výklad požiadaviek normy ISO 9001:2015 a príklady z praxe,
 • ako implementovať požiadavky normy ISO 9001:2015.

skolenie obrazok

Kľúčové obsahové zameranie vzdelávacej aktivity:

 • čo to znamená uvažovanie založené na riziku, a čo to znamená ochota riskovať
 • ako prácu s rizikom podporujú normalizačné inštitúcie a ako je to použiteľné aj pre verejnú správu
 • aké sú zásady manažérstva rizika a prečo organizačná odolnosť a kontinuita činností súvisí s rizikom aj vo verejnej správe
 • prístupy, techniky, nástroje na identifikovanie, analyzovanie a posudzovanie organizačného rizika
 • ako monitorovať organizačné riziko a hodnotiť efektívnosť opatrení a ako riadiť riziká v projektoch

skolenie obrazok