CAF centrum na tejto stránke priebežne zverejňuje aktuálne vyhlásené vzdelávacie aktivity. Prihlásiť sa na ne je možné prostredníctvom online prihlášky. Pre bližšie informácie ohľadom vzdelávacích aktivít nás kontaktujte na e-mailovej adrese kvalita@normoff.gov.sk.


Kľúčové obsahové zameranie vzdelávacej aktivity:

 • Čo je to korupcia, aké vplyvy a dopady má na organizácie?
 • Čo je norma ISO 37001:2016, prečo bola vydaná, pre koho je určená, aké sú jej zámery a benefity?
 • Aká je štruktúra normy ISO 37001:2016?
 • Komentovaný výklad požiadaviek normy ISO 37001:2016.
 • Ako implementovať požiadavky normy ISO 37001:2016?

skolenie obrazok

Kľúčové obsahové zameranie vzdelávacej aktivity:

 • čo sú to zásady manažérstva/princípy výnimočnosti, napr. zameranie na zákazníka, zapojenie zamestnancov a pod?
 • prečo slúžia zásady/princípy (kvality, rizika, súladu a pod.) ako východiská pre uplatňovanie systémového prístupu k manažérstvu kvality?
 • ako chápať konkrétne zásady/princípy, na aké oblasti sa zameriavajú a aké hlavné prínosy organizácia získa ich uplatňovaním pri dosahovaní svojich cieľov?
 • akým spôsobom sú zásady/princípy výnimočnosti premietnuté do rôznych prístupov k zlepšovaniu (model CAF, EFQM, norma ISO 9001)?
 • ako sa zabezpečuje uplatňovanie zásad manažérstva a princípov výnimočnosti a ako sa pristupuje k hodnoteniu miery ich uplatňovania v organizácii?

skolenie obrazok

Kľúčové obsahové zameranie vzdelávacej aktivity:

 • čo to znamená uvažovanie založené na riziku, a čo to znamená ochota riskovať
 • ako prácu s rizikom podporujú normalizačné inštitúcie a ako je to použiteľné aj pre verejnú správu
 • aké sú zásady manažérstva rizika a prečo organizačná odolnosť a kontinuita činností súvisí s rizikom aj vo verejnej správe
 • prístupy, techniky, nástroje na identifikovanie, analyzovanie a posudzovanie organizačného rizika
 • ako monitorovať organizačné riziko a hodnotiť efektívnosť opatrení a ako riadiť riziká v projektoch

skolenie obrazok

Kľúčové obsahové zameranie vzdelávacej aktivity:

 • rozdiel medzi skupinou a tímom, rôzne typy tímov.
 • je nutné všetko riešiť v tíme?
 • zásady tímovej práce
 • bariéry efektívnej tímovej práce a ich prekonanie
 • rozhodovanie v tíme
 • tímové role ľudí, ich silné a slabé stránky

skolenie obrazok