Implementácia systémov manažérstva v organizáciách verejnej správy 

Normy systému manažérstva majú aj pre organizácie verejnej správy pridanú hodnotu svojou štruktúrovanosťou, jednoznačnou terminológiou a komplexným zameraním na organizácie verejnej správy. Je pravda, že veľká rozmanitosť organizácií verejnej správy môže budiť dojem, že nemožno normu systému manažérstva použiť rovnako na každú z organizácií verejnej správy. Normy systému manažérstva však stanovujú „čo“ je potrebné urobiť, organizácie si volia svoje vlastné „ako“ to dosiahnuť a tým si volia vlastný prístup k implementovaniu požiadaviek príslušnej normy systému manažérstva do prostredia svojej organizácie verejnej správy aj so zohľadnením špecifík organizácie a spravovanej oblasti.

Odborná metodika Implementácia systémov manažérstva v organizáciách verejnej správy má pomôcť lepšiemu pochopeniu noriem systémov manažérstva a ich implementácie do organizácií verejnej správy. Je určená manažérom a zamestnancom organizácií verejnej správy, interným a externým audítorom systémov manažérstva, ako aj lektorom vzdelávania v oblasti manažérstva verejnej správy. 

Odborná metodika je rozdelená na štyri kapitoly. V prvej kapitole je predstavený súbor noriem systémov manažérstva, ktoré sú generické, a teda vhodné aj pre organizácie verejnej správy. Sú zamerané na široké spektrum oblastí činnosti organizácií. Táto metodika sa zameriava na priblíženie troch oblastí systému manažérstva a to na oblasť manažérstva kvality, manažérstva súladu a manažérstva služieb. Veľkým prínosom metodiky je aj predstavenie/uvedenie radu podporných noriem (ISO 10001 – 10019) k norme ISO 9001, ktoré môžu organizáciám verejnej správy pomôcť v lepšom uchopení systému manažérstva kvality.

V druhej kapitole odbornej metodiky je predstavený pohľad na verejnú správu očami noriem systémov manažérstva so zohľadnením osobitostí verejnej správy. Podrobnejšie sú opisované úlohy manažmentu spočiatku nie v zmysle požiadaviek noriem, ale v zmysle zamerania sa na plnenie poslania a vízie organizácie verejnej správy, ktorým je správa vecí verejných, teda aktívne pôsobenie organizácie v spravovanej oblasti. Ďalej je vysvetlený aj pojem požiadavky, ktorý je pre normy systému manažérstva podstatný. Kapitola sa taktiež venuje príprave pracovníkov organizácie v zmysle zvládnutia projektu implementácie systému manažérstva podľa príslušnej normy, ale predovšetkým v zabezpečení, že všetci pracovníci organizácie verenej správy budú kompetentní na plnenie úloh zverených konkrétnej pracovnej pozícii (princíp „viem-chcem-môžem“). 

Tretia kapitola metodiky sa zameriava na konkrétne požiadavky noriem systémov manažérstva. Skupina ISO noriem systémov manažérstva má spoločnú terminológiu, definície termínov, štruktúru normy (kapitoly) a spoločný text. Prvá časť tejto kapitoly sa zameriava na požiadavky zahrnuté v spoločnom texte všetkých noriem systémov manažérstva. Tieto požiadavky možno všeobecne považovať za kľúčové. Vysvetľovanie kľúčových požiadaviek je doplnené o zohľadňovanie osobitostí organizácií verejnej správy. Tretia kapitola obsahuje tiež odporúčania na prístup k plneniu vybraných požiadaviek noriem systémov manažérstva (ISO 9001, ISO 37301, ISO/IEC 20000-1). 

Štvrtá kapitola predstavuje proces implementácie systému manažérstva do organizácie verejnej správy. Tento proces možno vnímať ako projekt s definovaným cieľom a produktom, ktorý je potrebné vytvoriť na jeho dosiahnutie. 

Na stiahnutie:

Implementácia systémov manažérstva v organizáciách verejnej správy (PDF; 5,21 MB)

Odborná metodika vznikla v rámci národného projektu Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky Zavádzanie a podpora manažérstva kvality v organizáciách verejnej správy. Tento projekt je financovaný z Európskeho sociálneho fondu.

 

Vyhľadávanie