Easy CAF

Metodika a nástroj EASY CAF je určený akémukoľvek typu organizácie verejnej správy v Slovenskej republike bez ohľadu na jej oblasť pôsobenia, typ a veľkosť, ktorá nad implementáciou modelu CAF uvažuje a chce si odskúšať spôsob samohodnotenia podľa kritérií tohto európskeho nástroja a princípov výnimočnosti a následne sa dopracovať k prvému akčnému plánu zlepšovania. 

Hlavným cieľom EASY CAF je motivovať organizácie verejnej správy, ktoré sa rozhodujú nad zavedením manažérstvom kvality, ale nemajú žiadne skúsenosti. Nástroj je určený pre tie organizácie, ktoré cítia potrebu zlepšiť sa vo vybraných oblastiach, ale hľadajú rámec na ucelené a hlavne rýchle samohodnotenie, ktoré ich s minimálnou námahou posunie od samohodnotenia ku zlepšovaniu. Nástroj EASY CAF pomôže v rozhodovaní všetkým organizáciám verejnej správy, ktoré sa pre model CAF a kvalitu nadchli, ale riešia dilemu, ako k implementácii pristúpiť, odkiaľ začať a kde hľadať podporu. Je na implementáciu jednoduchý a prevedie používateľa cez jednoduché a časovo nenáročné samohodnotenie podľa modelu CAF. Nástroj umožňuje získať celkový prehľad o najdôležitejších predpokladoch a výsledkoch organizácie a ich vzájomnej nadväznosti. Tým sa vytvára priestor na zlepšovanie a proces učenia sa, ktorý môže organizáciu posunúť na vyšší stupeň rozvoja, kde predpoklady a výsledky lepšie odrážajú potreby a očakávania zainteresovaných strán. 

Nástroj EASY CAF bol vytvorený so zámerom poskytnúť organizáciám verejnej správy jednoduchý nástroj na samohodnotenie. Hodnotenie prebieha v 2 krokoch:

1. krok: hodnotenie 8 princípov výnimočnosti

2. krok: samohodnotenie kritérií modelu CAF

Organizácie, ktoré využijú nástroj EASY CAF a realizujú samohodnotenie pomocou tohto nástroja, budú v oveľa väčšej miere pripravené na plnú implementáciu modelu CAF z pohľadu naplnenia požiadaviek jednotlivých kritérií, pretože mali šancu realizovať zlepšenia podľa vlastného návrhu na základe rýchleho samohodnotenia. Ďalším prirodzeným krokom bude potom pre tieto organizácie komplexná implementácia modelu CAF pri rešpektovaní 10 krokov implementácie modelu CAF za výraznej podpory vrcholového vedenia, zamestnancov, CAF tímu a komunikačných, plánovacích a vzdelávacích aktivít zavŕšená Externou spätnou väzbou modelu CAF a uchádzaním sa o udelenie titulu Efektívny používateľ modelu CAF.

Na stiahnutie:

Odborná metodika EASY CAF (PDF, 10 MB)
Nástroj EASY CAF (.xls, 3,5 MB)


Samohodnotiaci nástroj podľa metodiky EASY CAF nájdete TU.


Odborná metodika vznikla v rámci národného projektu Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky Zavádzanie a podpora manažérstva kvality v organizáciách verejnej správy. Tento projekt je financovaný z Európskeho sociálneho fondu.

 

Vyhľadávanie