Odborná metodika Implementácia systému manažérstva proti korupcii podľa normy ISO 37001

Systémový prístup k boju proti korupcii znamená, že všetky aspekty znižovania prejavov korupcie a zvyšovania prevencie korupcie sú analyzované, implementované, udržiavané a zlepšované tak, aby žiadna z činností organizácie verejnej správy, kde je indikovaná možnosť korupcie nezostala bez kontrolných mechanizmov. Komplexný prístup je vyjadrený štruktúrou normy STN ISO 37001: 2019, ktorá definuje požiadavky spojené so všetkými prejavmi korupčného správania.

Implementácia systému manažérstva proti korupcii podľa normy ISO 37001 systémovým a komplexným prístupom prináša pre organizácie verejnej správy predpoklad znižovania prejavov korupcie a aj naopak, zvyšovania prevencie korupcie prijímaním opatrení vyplývajúcich z požiadaviek normy. Tento prístup sa označuje ako boj proti korupcii alebo aj ako opatrenia v oblasti prevencie korupcie. 

Hlavným cieľom odbornej metodiky Implementácia systému manažérstva proti korupcii podľa normy ISO 37001 je poskytnúť organizáciám verejnej správy kľúčové vedomosti, zručnosti a kompetencie pre implementáciu, udržiavanie a zlepšovanie systému manažérstva proti korupcii podľa požiadaviek normy STN ISO 37001: 2019 v podmienkach Slovenskej republiky.

Čiastkové ciele odbornej metodiky sú:

  1. Rozvíjať povedomie o normami podporených systémoch manažérstva v Slovenskej republike a ich úlohe v zlepšovaní riadiacej praxe organizácií.
  2. Prezentovať kľúčové požiadavky systému manažérstva proti korupcii podľa normy STN ISO 37001: 2019 na príkladoch z aplikačnej praxe.
  3. Znižovať mieru potenciálnej korupcie definovaním a aplikovaním preventívnych postupov vyplývajúcich z požiadaviek normy STN ISO 37001: 2019.
  4. Analyzovať súčasný stav uplatňovania systému manažérstva proti korupcii v Slovenskej republike podľa vybraných aspektov.

Odborná metodika je rozdelená do troch hlavných kapitol. V prvej sú uvedené východiská a súčasný stav systému manažérstva proti korupcii v Slovenskej republike. Druhá kapitola sa venuje samotnej implementácii systému manažérstva proti korupcii v takom rozsahu, aby sa pri aplikácii požiadaviek normy ISO 37001 v praxi organizácií verejnej správy na nič nezabudlo. Tretia kapitola prezentuje návrh konkrétnych postupov a opatrení, vrátane vzorov zdokumentovaných informácií, ktoré sú vhodné pri aplikácii systému manažérstva proti korupcii podľa požiadaviek normy ISO 37001. 

Na stiahnutie:

Odborná metodika Implementácia systému manažérstva proti korupcii podľa normy ISO 37001 (PDF, 11,3 MB)

 

Odborná metodika vznikla v rámci národného projektu Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky Zavádzanie a podpora manažérstva kvality v organizáciách verejnej správy. Tento projekt je financovaný z Európskeho sociálneho fondu.

 

 

Vyhľadávanie