Medzinárodná norma ISO 9001

Normy súboru ISO 9000 poskytujú organizáciám príle­žitosť zvýšiť hodnotu svojich činností a trvalo zlepšovať svoju výkonnosť tým, že zamerajú svoju pozornosť na hlavné procesy. Normy podčiarkujú úzke väzby medzi systémami manažérstva kvality a procesmi v organizáciách a taktiež predurčujú nevyhnutnosť trvalého zlepšovania. Výsledkom má byť nasmerovanie ich pou­žívateľov na dosahovanie podnikateľských úspechov vrátane spokojnosti zákazníkov a zainteresovaných strán. Z toho dôvodu má manažment organizácie chápať reali­záciu systému manažérstva kvality ako výhodnú ziskovú investíciu, a nie iba ako certifikačnú požiadav­ku.

K hlavným prínosom využívania noriem patrí podpora činností organizácie prostredníctvom:

 •  realizácie siedmich zásad manažérstva kvality,
 •  realizácie procesného prístupu,
 •  akcentovania úlohy vrcholového manažmentu,
 •  formulovania merateľných cieľov pre všetky funkcie a na všetkých úrovniach organizácie,
 •  akcentovania trvalého zlepšovania a spokojnosti zákazníka,
 •  merania systému manažérstva kvality, procesov a produktov,
 •  zohľadňovania zákonných a regulačných požiada­viek,
 •  rešpektovania dostupnosti zdrojov.

Od vydania prvej normy systému manažérstva kvality ISO 9001 uplynulo viac ako 25 rokov. 

STN EN ISO 9001: 2016 je piatym vydaním tejto normy, ktorá po prvý krát nadobudla platnosť v Slovenskej republike vo februári 1991 pod názvom Systémy kvality. Model zabezpečovania kvality pri navrhovaní, vývoji, výrobe, uvádzaní do prevádzky a servise. 

Medzinárodná norma ISO 9001 bola vydaná Medzinárodnou organizáciou pre normalizáciu. Od roku 1987 prešla táto medzinárodná technická norma ISO 9001 výraznými zmenami a preto je prirodzené, že získané skúsenosti s jej aplikáciou priniesli nielen čiastočnú zmenu filozofie kvality (napr. zmenu z prvkového na procesný prístup), ale aj zmenu obsahu niektorých termínov a činností. Stala sa globálnym kritériom schopnosti zabezpečovania požiadaviek na kvalitu a ich uplatňovania v konaní na uspokojovanie potrieb svojich zákazníkov vo vzťahu dodávateľa k používateľovi, resp. k odberateľovi.

Systém manažérstva kvality je cesta, ktorou organizácia plánuje a riadi pracovný proces so zámerom získať vedomosť o koreňových príčinách prípadných nezhôd, vymedzuje opatrenia k náprave a sleduje, aký majú tieto opatrenia účinok a preukazuje ich úspešnosť. Správna implementácia systému manažérstva kvality zabezpečí lepšiu výkonnosť organizácie a zároveň zvýši dôveryhodnosť smerom k zákazníkom/klientom/občanom a obchodným partnerom. Potvrdením, že zavedený systém manažérstva kvality bol preverený a je v zhode s normou ISO 9001, je úspešná certifikácia. 

Získaný certifikát dáva pozitívny signál a zároveň záruku zákazníkom/klientom/občanom, že sú zavedené a udržiavané užitočné interné procesy, ktoré smerujú k napĺňaniu stanovených požiadaviek. Taktiež je dôkazom, že organizácia je spôsobilá vytvárať kvalitu a usiluje sa o najvhodnejšiu cestu manažérstva kvality a jeho trvalého zlepšovania. Certifikácia podľa normy STN EN ISO 9001 sa používa v súkromnom, ale aj vo verejnom sektore, a na zvýšenie dôvery k produktom a službám, na zvýšenie dôvery medzi partnermi v podnikateľskej sfére, pri výbere dodávateľov v dodávateľských reťazcoch a pri plnoprávnom zúčastňovaní sa na získaní kontraktu vo verejnom obstarávaní.

Výhodami systému manažérstva kvality sú:

 • zvyšovanie spokojnosti zákazníkov,
 • dôvera v kvalitu výrobkov a služieb,
 • znižovanie nákladov v podniku,
 • znižovanie počtu reklamácií a sťažností,
 • zdokumentované postupy,
 • efektívne rozhodnutia na základe dôkladnej analýzy údajov.

 

Vyhľadávanie