Metodika vytvárania samohodnotiacej správy podľa modelu CAF (Aplikačná príručka modelu CAF)

Model CAF predstavuje spoločný rámec hodnotenia (kvality) pre organizácie verejnej správy. Jeho účelom je prostredníctvom samohodnotenia podporovať trvalé zlepšovanie správy vecí verejných, služieb poskytovaných verejnosti a trvalo udržateľný rozvoj oblasti spravovanej organizáciou verejnej správy, a to uplatňovaním princípov výnimočnosti v snahe o dosiahnutie organizačnej výnimočnosti. 

Súčasná základná štruktúra modelu CAF ako „spoločného rámca hodnotenia“ je: 

 • rámec hodnotenia – opisný úvod ku každému kritériu, subkritériu a vymenovanie príkladov,
 • opis spôsobu bodového hodnotenia v časti kritérií predpokladov a časti výsledkov, 
 • základné kroky postupu pri využití modelu CAF na zlepšovanie organizácie verejnej správy,
 • opis externej spätnej väzby, ktorou sa preskúma proces implementácie modelu CAF v organizácii,
 • terminológia vo forme slovníka modelu CAF.

Používatelia, ktorí sa stretnú s modelom CAF po prvýkrát, by sa ako prvé mali určite oboznámiť s terminológiou, ktorou si rozšíria svoju zásobu pojmov o konkrétne pojmy z oblasti manažérstva kvality vo verejnej správe. Rovnako dôležité je osvojenie si postupnosti krokov, ktorými sa organizácia dopracuje od rozhodnutia o samohodnotení až po realizáciu plánu zlepšovania a naplánovanie ďalšieho samohodnotenia. Terminológia modelu CAF a tiež opis krokov implementácie modelu CAF sú uvedené v príručke modelu CAF v záverečných kapitolách.

Samohodnotenie je pri implementácii modelu CAF kľúčové pre efektívne a účinné zlepšovanie. Zamestnanci organizácie najlepšie poznajú silné stránky, ako aj slabiny a problémy organizácie, ktoré je potrebné riešiť/zlepšiť. Vykonanie samohodnotenia predstavuje pre väčšinu zo začínajúcich členov CAF tímov najťažšiu úlohu. Členovia CAF tímu pri samohodnotení opisujú, ako ich organizácia zvláda konkrétnu oblasť vymedzenú príkladom (z pohľadu vytvorených predpokladov, dosiahnutých výsledkov alebo procesu učenia sa a zlepšovania). A tu sa niekedy samohodnotitelia dostávajú do ťažkostí. Opisy a vysvetlenia, ktoré sú v modeli uvedené pri kritériách a subkritériách niekedy nepostačujú na získanie dostatočného pochopenia, ako pracovať s príkladmi. V modeli CAF 2020 sú dokonca príklady uvádzané zjednodušeným a zostručneným jazykom. Niekedy to napriek dobrému úmyslu zo strany autorov modelu CAF môže spôsobovať neúplné pochopenie príkladu zo strany samohodnotiteľov. To môže viesť na jednej strane k takým opisom stavu v organizácii, ktorý nezodpovedá skutočnému cieľu samohodnotenia, pre ktorý bol konkrétny príklad zaradený do modelu CAF, prípadne môže nepochopenie príkladu viesť k presvedčeniu členov CAF tímu, že konkrétny príklad nie je pre nich relevantný. Táto metodika má poskytnúť organizácii vykonávajúcej samohodnotenie vysvetlenie súvislostí príkladu z modelu CAF, a tým aj dôvod jeho zaradenia. 

Opis, resp. vyjadrenie samohodnotiteľov ku konkrétnemu príkladu, by malo viesť k takému posúdeniu stavu v organizácii v danej oblasti, z ktorého možno určiť, či je potrebné v tejto oblasti niečo zlepšiť (oblasť na zlepšenie), či je v tejto oblasti dobrá prax hodná nasledovania inými organizáciami (silná stránka) alebo či je stav len uspokojivý.

Z týchto dôvodov bola spracovaná táto Metodika vytvárania samohodnotiacej správy podľa modelu CAF, ktorú nazývame aj Aplikačná príručka modelu CAF. Aplikačná príručka má ambíciu uľahčiť pre používateľov pochopenie konkrétnych príkladov modelu CAF a to tak, že ku každému príkladu uvádza hlbšie vysvetlenie predmetu príkladu (o čo v príklade ide), odporúčania pre samohodnotiteľov, na čo sa majú zamerať (prehĺbenie pohľadu na konkrétny príklad), a taktiež súvisiace príklady z predpokladových a výsledkových kritérií. Posledná menovaná časť zdôrazňuje tú podstatnú črtu modelu CAF, ktorá vytvára z modelu konzistentný celok – prepojenia. Uvedené súvisiace príklady rešpektujúce logické prepojenia umožňujú dosiahnuť spoločné uvažovanie a pochopenie stavu organizácie v konkrétnej oblasti.

Okrem vysvetlení a súvislostí uvádza aplikačná príručka ku každému konkrétnemu príkladu podnety na uchopenie príkladu z pozície externých posudzovateľov aj aplikácie z oblasti školstva a samosprávy, keďže tieto oblasti majú silný potenciál implementácie modelu CAF do budúcnosti. 

Spracovatelia tejto aplikačnej príručky odporúčajú začínajúcim požívateľom modelu CAF v prvom rade si dôkladne naštudovať príručku modelu CAF, a to vrátane veľmi cenných, ale používateľmi často podceňovaných textových opisov kritérií a subkritérií. Vysvetlenia k príkladom uvedené v tejto aplikačnej príručke na tieto opisy nadväzujú a majú za cieľ pomôcť organizáciám lepšie ich pochopiť, a tým aj zjednodušiť vykonanie samohodnotenia organizácie.

Ako vyhľadávať príklady modelu CAF v aplikačnej príručke? (vpravo hore v časti VYHĽADÁVANIE)

Ak pracujete s Aplikačnou príručkou modelu CAF prvýkrát, odporúčame si najprv prezrieť jej prvé dve úvodné časti: Štruktúra aplikačnej príručky modelu CAF 2020 a Štruktúra samohodnotiacej správy podľa modelu CAF 2020. Nájdete ich vpravo hore v časti VYHĽADÁVANIE.

Následne pre zobrazenie jednotlivých príkladov modelu CAF vyberte vpravo hore v časti VYHĽADÁVANIE to kritérium (v Kritériá modelu CAF), ktoré si želáte zobraziť. Následne vyberte subkritérium (v Subkritériá modelu CAF) a následne zvoľte (v Príklady modelu CAF) ten z príslušných príkladov, ktorý chcete zobraziť.

Následne si môžete vybrať, ktoré časti si želáte k vybranému príkladu zobraziť. Na výber máte viacero možností:

 • Vysvetlenie predmetu príkladu 
 • Odporúčania na naplnenie príkladu
 • Súvisiace príklady z predpokladaových kritérií
 • Súvisiace príklady z výsledkových kritérií
 • Aplikačné príklady na naplnienie príkladu z oblasti ŠKOLSTVA
 • Aplikačné príklady na naplnenie príkladu z oblasti SAMOSPRÁVY
 • Odporúčania pre uchopenie príkladu z pohľadu EXTERNÝCH POSUDZOVATEĽOV

Vyhľadávanie


Kritéria modelu CAF:
Subkritérium modelu CAF:
Príklady modelu CAF:
Prosím vyberte, ktoré časti odbornej metodiky chcete zobraziť: