Nástroj Samohodnotenia kultúry kvality

Organizácie verejnej správy denne stoja pred riešením otázok súvisiacich s neustálym zlepšovaním kvality ich fungovania. Úspech do veľkej miery závisí na schopnosti organizácie efektívne vytvárať a udržiavať vysokú úroveň kultúry kvality vo všetkých organizačných zložkách.

Kultúra kvality je vyjadrená víziou, hodnotami a trvalou podporou vedenia organizácie k zlepšovaniu sa. Vyjadruje význam kvality pre organizáciu tým, ako sú zadefinované ciele, ako sa kto na ich plnení podieľa a ako sa meria skupinová aj individuálna výkonnosť. Dá sa vyjadriť súladom trojuholníka „viem – chcem – môžem“. Pre zmenu kultúry kvality v organizácii je dôležité mať k dispozícii nástroj, ktorý by organizácii pomohol hodnotiť a rozvíjať úsilie o kontinuálne zlepšovanie kvality. Na základe toho bol vytvorený ucelený hodnotiaci nástroj, ktorý umožňuje posúdiť a aj rozvíjať úroveň kultúry kvality v organizáciách verejnej správy.

Nástroj Samohodnotenia kultúry kvality je vhodný pre všetky typy organizácií v pozícii začiatočníkov, stredne pokročilých, ale aj pokročilých v manažérstve kvality, ktorým poskytne podklad pre zhodnotenie úrovne zlepšovania kvality, identifikovanie príležitostí na zlepšovanie a určenie smerovania k vyššej kvalite v organizácii. Pri použití sa zameriava na kombináciu „mäkkých“ faktorov riadenia organizácie z pohľadu kvality, ktoré však významne ovplyvňujú „tvrdé“ faktory riadenia v organizácii. Základné východiská nástroja sú normy radu ISO 9000, model výnimočnosti EFQM a model CAF. Ide o jeden z mála nástrojov a modelov manažérstva kvality, ktorý sa priamo zameriava na rozvoj a zdokonaľovanie kultúry kvality v organizácii.

Cieľom Nástroja Samohodnotenia kultúry kvality je umožniť organizáciám objektívne zhodnotiť kultúru kvality, identifikovať príležitosti na zlepšovanie a prioritizovať stratégie, ktoré budú zaradené do plánu zlepšovania kvality a tým formovať a udržiavať vysokú úroveň kultúry kvality na všetkých organizačných stupňoch organizácie.

Nástroj je postavený na nadväznosti dvoch jeho častí, a to:

  • všeobecnej, ktorú tvoria diagnostické výroky vytvorené odvodením z kľúčových oblastí kultúry kvality, ich kategórií a subkategórií,
  • špecifickej časti, ktorú si zvolí sama organizácia, aby zamerala svoje úsilie o zdokonalenie kultúry kvality na oblasť, kde očakáva jej pozitívne dopady (očakávaný prejav kultúry kvality).

Nástroj Samohodnotenia kultúry kvality zhodnocuje úroveň zrelosti kultúry kvality organizácie prostredníctvom napĺňania atribútov kultúry kvality cez diagnostické výroky zoradené do skupín v kategóriách, subkategóriách a kľúčových oblastiach charakterizujúcich kultúru kvality v organizácii. Toto riešenie umožňuje naplno využiť a zohľadniť špecifiká organizácie a hľadať vlastnú cestu k udržateľnému rozvoju nielen organizácie, ale aj spoločnosti, na ktorú organizácia vplýva pri plnení svojho poslania.

Na stiahnutie:

Nástroj Samohodnotenia kultúry kvality (PDF, 7,4 MB)

Odborná metodika vznikla v rámci národného projektu Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky Zavádzanie a podpora manažérstva kvality v orgnaizáciách verejenj správy. Tento projekt je financovaný z Európskeho sociálneho fondu.

Vyhľadávanie