Zavádzanie a podpora manažérstva kvality v organizáciách verejnej správy

 

Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu prostredníctvom

Operačného programu Efektívna verejná správa (OP EVS).

Informácie o operačnom programe Efektívna verejná správa nájdete na http://www.reformuj.sk/.

 

Prijímateľ: Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR, Štefanovičova 3, 810 05 Bratislava 

Miesto realizácie projektu: Slovenská republika

Výška poskytnutého NFP: 7 653 215,27 eur

Obdobie realizácie projektu: 09/2018-11/2022

Kód projektu: 314011R809

Zmluva: CRZ

Kvalitatívne posunúť organizácie verejnej správy o krok vpred je možné len za predpokladu pozitívne nastavených zamestnancov a angažovaných manažérov so záujmom zmeniť veci k lepšiemu. Vybudovať kvalitnú organizáciu je behom na dlhé trate, počas ktorého je potrebné zdolať mnoho prekážok. Existuje široká škála spôsobov ako pristúpiť k zefektívneniu fungovania organizácií a jednou z nich je aj zavedenie manažérstva kvality. Práve to ponúka možnosť pozrieť sa dovnútra organizácie a následne nájsť cestu k zlepšovaniu, ktorého výsledky pocítia nielen zamestnanci, ale aj občania – zákazníci verejnej správy.

Cieľom národného projektu Zavádzanie a podpora manažérstva kvality v organizáciách verejnej správy je prispieť k zvýšeniu efektivity a kvality riadenia činností organizácií verejnej správy prostredníctvom hlavnej aktivity, a tou je Rozvoj manažérstva kvality v organizáciách verejnej správy. Hlavná aktivita je rozdelená na dve časti:

1. Implementácia manažérstva kvality v ústredných orgánoch štátnej správy a príspevkových a rozpočtových organizáciách

V rámci prvej časti prebehne v partnerských organizáciách, v pätnástich ústredných orgánoch štátnej správy a piatich rozpočtových organizáciách, implementácia modelu CAF, modelu výnimočnosti EFQM, systému manažérstva kvality podľa normy ISO 9001, pilotná implementácia systému manažérstva proti korupcii podľa normy ISO 37001 a pilotná implementácia Nástroja samohodnotenia kultúry kvality. Implementácia, osvojenie si a ďalší, kontinuálny rozvoj jedného z vyššie uvedených nástrojov v organizáciách prispeje k zlepšovaniu činností, skvalitneniu poskytovaných služieb a osobitne k zabezpečeniu plnenia požiadaviek občanov/zákazníkov.

2. Zriadenie CAF centra

Druhá časť je zameraná na vytvorenie CAF centra v ÚNMS SR, ktorého fungovanie bude založené na poskytovaní činností odbornými zamestnancami a expertmi v oblasti manažérstva kvality. Poskytovať bude vzdelávaciu a poradenskú činnosť organizáciám verejnej správy a popri tom bude vykonávať analyticko-metodickú činnosť. Zámerom CAF centra je zvýšiť povedomie o manažérstve kvality v rôznych druhoch organizácií verejnej správy a zároveň zvýšiť mieru jeho implementácie v nich.

Partneri:

1. Ministerstvo vnútra SR

2. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

3. Ministerstvo životného prostredia SR

4. Ministerstvo obrany SR

5. Ministerstvo zdravotníctva SR

6. Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky

7. Ministerstvo financií SR

8. Ministerstvo kultúry SR

9. Úrad vlády SR

10. Ministersrvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR

11. Národný bezpečnostný úrad

12. Úrad priemyselného vlastníctva SR

13. Úrad pre verejné obstarávanie

14. Štatistický úrad SR

15. Slovenský metrologický inšpektorát

16. Slovenská inšpekcia životného prostredia

17. Štátna veterinárna a potravinová správa SR

18. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR

19. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Levice

 

Vyhľadávanie