Model CAF v Európe a na Slovensku

Od predstavenia pilotnej verzie modelu CAF ubehlo viac ako 20 rokov. Jeho vytvorenie bolo výsledkom spolupráce zástupcov verejnej správy na európskej úrovni a tento európsky rozmer si model zachováva až dodnes. Starajú sa o to inštitúcie na európskej úrovni, ale aj národní korešpondenti, a preto sú akékoľvek zmeny v rámci neho výsledkom širokého konsenzu.

Európska sieť verejnej správy (EUPAN - European Public Administration Network)

EUPAN je neformálnou sieťou generálnych riaditeľov členských štátov Európskej únie zodpovedných za verejnú správu, Európskej komisie a pozorovateľských krajín. Hlavným cieľom siete je zvýšiť spoluprácu medzi organizáciami európskej verejnej správy a hľadať spoločné riešenia v oblastiach, ktoré predstavujú prioritu pre jednotlivé členské krajiny. 

Jedinečnosť Európskej siete pre verejnú správu spočíva v jej úlohe uľahčiť jej členom výmenu a zdieľanie názorov, skúseností, nástrojov a osvedčených postupov týkajúcich sa určitých tém a oblastí záujmu. EUPAN okrem toho podporuje rozvoj spoločných nástrojov, činností a/alebo vízií, ktoré sa využívajú medzi všetkými jej členmi. Jedným z nich je aj model CAF, ktorého revízie sa schvaľujú práve na zasadnutí EUPAN.

Európsky inštitút pre verejnú správu (EIPA - European Institute of Public Administration)

Všetky aktivity spojené s modelom CAF zastrešuje na európskej úrovni Európsky inštitút pre verejnú správu so sídlom v Maastrichte, ktorý vznikol v roku 1981 pri príležitosti prvého zasadnutia Európskej rady. EIPA je podporovaná členskými štátmi Európskej únie aj Európskou komisiou. Portfólio aktivít, ktorým sa EIPA venuje je široké a zahŕňa napríklad poskytovanie medzištátnych, medzi inštitucionálnych a porovnávacích analytických perspektív na fungovanie európskych politík, čo organizáciu EIPA radí k najskúsenejším expertom na európske verejné záležitosti. V rámci EIPA pôsobí aj Informačné centrum modelu CAF.

Informačné centrum modelu CAF so sídlom v Maastrichte (CAF Resource Centre)

Vznik modelu CAF podnietil aj vznik Informačného centra modelu CAF v Európskom inštitúte pre verejnú správu v Maastrichte, ktoré aktívne spolupracuje so sieťou národných korešpondentov zoskupených okolo modelu CAF. Poslaním Informačného centra modelu CAF je:

  • pôsobiť ako centrum expertov v oblasti implementácie modelu CAF,
  • poskytovať vzdelávanie a konzultácie,
  • vykonávať výskum v oblasti využívanie modelu CAF,
  • poskytovať podporu národným korešpondentom modelu CAF,
  • udeľovať titul Efektívny používateľ modelu CAF organizáciám z tých krajín, ktoré nemajú národného organizátora Externej spätnej väzby modelu CAF,
  • podporovať európsku sieť používateľov modelu CAF a komunitu modelu CAF,
  • zabezpečovať európsku databázu používateľov modelu CAF.

Sieť národných korešpondentov modelu CAF a Expertná pracovná skupina modelu CAF

Rozvoj a aktualizáciu modelu po odbornej stránke vykonáva Expertná pracovná skupina modelu CAF (CAF Expert Working Group), ktorá je zložená z národných korešpondentov modelu CAF z členských štátov Európskej únie. Slovenskú republiku zastupuje v pracovnej skupine národný korešpondent, ktorým je zástupca ÚNMS SR.

 

Vyhľadávanie