Spoločenská zodpovednosť vo verejnej správe

 

Spoločenská zodpovednosť je prirodzenou súčasťou kvality a tiež jedným z kritérií modelu CAF. Z doterajších poznatkov vyplýva, že aktivitám týkajúcich sa spoločenskej zodpovednosti sa venuje mnoho organizácií verejnej správy, ich prístup však nie je systematický, ale skôr jednorazový a náhodný. S cieľom pomôcť týmto organizáciám so systémovým riešením spoločenskej zodpovednosti pripravil ÚNMS SR odbornú štúdiu Spoločenská zodpovednosť vo verejnej správe

Odborná štúdia je zameraná na všetky piliere spoločenskej zodpovednosti, pričom sa v nej zohľadňujú špecifiká a charakteristiky verejných inštitúcií v kontexte spoločenskej zodpovednosti. V úvode sú vysvetlené základné pojmy problematiky spoločensky zodpovedného správania a zároveň je priblížená história vývoja tohto konceptu v zahraničí aj na Slovensku.

V ďalšej časti sa pozornosť sústreďuje na legislatívnu a nelegislatívnu úpravu problematiky spoločenskej zodpovednosti. V našich podmienkach nie je táto problematika legislatívne upravená. Existuje však úprava v iných dokumentoch ako napríklad normách, deklaráciách nadnárodných inštitúcií, či záujmovo združených subjektov v rámci tejto agendy. 

Spoločensky zodpovedné správanie organizácií vo verejnom, podobne ako v súkromnom sektore, je dobrovoľnou záležitosťou, značne flexibilnou a rôznorodou, čo sa obsahu aj foriem týka. Jeho dopady a dôsledky pre organizáciu, ako aj pre jej okolie sú pozitívne a často si ich organizácie ani neuvedomujú a z toho dôvodu sú v štúdii zhrnuté najdôležitejšie dopady uplatňovania spoločenskej zodpovednosti v organizáciách verejnej správy.

Cieľom odbornej štúdie je motivovať organizácie verejnej správy k uplatňovaniu konceptu spoločenskej zodpovednosti a preto tvorí poslednú časť štúdie praktický návod ako začať a aké kroky je potrebné v organizácii uskutočniť, aby sa spoločenská zodpovednosť v organizácii nepovažovala len za projekt, ale stala sa prirodzenou súčasťou riadenia a hodnôt organizácie.

Na stiahnutie:

Odborná štúdia Spoločenská zodpovednosť vo verejnej správe (5,04 MB)


Odborná štúdia vznikla v rámci národného projektu Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej rebubliky Zavádzanie a podpora manažérstva kvality v organizáciách verejnej správy. Tento projekt je financovaný z Európskeho sociálneho fondu.

 

Vyhľadávanie