Implementačná časť národného projektu

Národný projekt Zavádzanie a podpora manažérstva kvality v organizáciách verejnej správy vďaka počtu partnerov jeden z najväčších v rámci Operačného programu Efektívna verejná správa. Pri jeho plánovaní boli oslovené ministerstvá, ostatné ústredné orgány štátnej správy a mnoho ich rozpočtových a príspevkových organizácií, ktorým bola ponúknutá možnosť implementovať jeden z modelov komplexného manažérstva kvality alebo systém manažérstva kvality podľa normy ISO 9001:2015.

Po mnohých rokovaniach a stretnutiach sa do národného projektu rozhodlo vstúpiť spolu s ÚNMS SR 19 partnerských organizácií. K zavádzaniu modelu CAF, modelu výnimočnosti EFQM a systému manažérstva kvality podľa normy ISO 9001:2015 bola do projektu zahrnutá aj pilotná implementácii systému manažérstva proti korupcii podľa normy ISO 37001:2016 a Nástroja samohodnotenia kultúry kvality. Celkovo je tak súčasťou národného projektu 28 implementácií, ktorých prehľad môžete vidieť nižšie.


Organizácie implementujúce model CAF:
1. Ministerstvo vnútra SR
2. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
3. Ministerstvo kultúry SR
4. Ministerstvo životného prostredia SR
5. Ministerstvo obrany SR
6. Ministerstvo zdravotníctva SR
7. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
8. Úrad vlády SR
9. Národný bezpečnostný úrad
10. Úrad priemyselného vlastníctva SR
11. Národný inšpektorát práce
12. Štátna veterinárna a potravinová správa SR
13. Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR

Organizácie implementujúce Systém manažérstva kvality podľa normy ISO 9001:2015:
1. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR
2. Úrad pre verejné obstarávanie
3. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR
4. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Levice
5. Slovenský metrologický inšpektorát
6. Štatistický úrad SR
7. Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR

Organizácia implementujúca model výnimočnosti EFQM:
1. Ministerstvo financií SR

Organizácie implementujúce systém manažérstva proti korupcii podľa normy ISO 37001:2016:
1. Úrad vlády SR
2. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR
3. Slovenský metrologický inšpektorát
4. Ministerstvo vnútra SR (Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity)
5. Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR

Organizácie implementujúce Nástroj samohodnotenia kultúry kvality: 
1. Ministerstvo obrany SR
2. Ministerstvo vnútra SR

 

 

 

Vyhľadávanie