Implementačná časť národného projektu

Národný projekt Zavádzanie a podpora manažérstva kvality v organizáciách verejnej správy je vďaka počtu partnerov jeden z najväčších v rámci Operačného programu Efektívna verejná správa. Pri jeho plánovaní boli oslovené ministerstvá, ostatné ústredné orgány štátnej správy a mnoho ich rozpočtových a príspevkových organizácií, ktorým bola ponúknutá možnosť implementovať jeden z modelov komplexného manažérstva kvality alebo systém manažérstva kvality podľa normy ISO 9001:2015.

Po mnohých rokovaniach a stretnutiach sa do národného projektu rozhodlo vstúpiť spolu s ÚNMS SR 19 partnerských organizácií. K zavádzaniu modelu CAF, modelu výnimočnosti EFQM a systému manažérstva kvality podľa normy ISO 9001:2015 bola do projektu zahrnutá aj pilotná implementácia systému manažérstva proti korupcii podľa normy ISO 37001:2016 a Nástroja samohodnotenia kultúry kvality. Celkovo je tak súčasťou národného projektu 28 implementácií, ktorých prehľad môžete vidieť nižšie.


Organizácie implementujúce model CAF:
1. Ministerstvo vnútra SR
2. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
3. Ministerstvo kultúry SR
4. Ministerstvo životného prostredia SR
5. Ministerstvo obrany SR
6. Ministerstvo zdravotníctva SR
7. Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky
8. Úrad vlády SR
9. Národný bezpečnostný úrad
10. Úrad priemyselného vlastníctva SR
11. Slovenská inšpekcia životného prostredia
12. Štátna veterinárna a potravinová správa SR
13. Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR

Organizácie implementujúce Systém manažérstva kvality podľa normy ISO 9001:2015:
1. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR
2. Úrad pre verejné obstarávanie
3. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR
4. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Levice
5. Slovenský metrologický inšpektorát
6. Štatistický úrad SR
7. Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR

Organizácia implementujúca model výnimočnosti EFQM:
1. Ministerstvo financií SR

Organizácie implementujúce systém manažérstva proti korupcii podľa normy ISO 37001:2016:
1. Úrad vlády SR
2. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR
3. Slovenský metrologický inšpektorát
4. Ministerstvo vnútra SR (Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity)
5. Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR

Organizácie implementujúce Nástroj samohodnotenia kultúry kvality: 
1. Ministerstvo obrany SR
2. Ministerstvo vnútra SR

 

 

 

Vyhľadávanie