Cena európskeho verejného sektora – EPSA 2021

Európsky inštitút pre verejnú správu (EIPA) oficiálne zahájil ôsmy ročník súťaže o Cenu európskeho verejného sektora – EPSA 2021 (European Public Sector Award), ktorá ocení všetky projekty vedúce k výnimočným výsledkom organizácií verejnej správy. 

Boj s pandémiou COVID-19 priniesol aktuálne výzvy, na ktoré musí verejná správa reagovať transparentnými, efektívnymi a trvalo udržateľnými riešeniami. Cena EPSA 2021 preto podporuje úsilie o rozvoj inovatívnej, digitálnej a zelenej verejnej správy, ktorá prispieva k pokroku pri dosahovaní cieľov Agendy 2030 pre udržateľný rozvoj.

Témy súťaže EPSA 2021 sú:

1. Digitálna verejná správa

2. Zelená verejná správa

3. Inovatívna verejná správa

Do súťaže sa môžu zapojiť všetky národné, regionálne a miestne organizácie verejnej správy členských štátov EÚ bez ohľadu na ich veľkosť, charakter alebo oblasť pôsobenia. Organizácie sa do súťaže prihlasujú podaním projektu v príslušnej téme daného ročníka. Prihlášku do súťaže EPSA 2021 tvoria štyri časti - základné informácie o projekte, zhrnutie projektu, informácie o projekte súvisiace s hodnotiacimi kritériami a čestné vyhlásenie. Prihlášku je potrebné podať v anglickom jazyku.

Termín podania prihlášky do súťaže je do 3. mája 2021.

Súťaž EPSA je jediný celoeurópsky systém oceňovania organizácií verejnej správy, ktorá sa koná každé 2 roky.

Účasť v súťaži je bezplatná

Podrobnosti o prihláške, procese hodnotenia a minulých ročníkoch súťaže môžete nájsť na webovej stránke EPSA 2021 www.epsa2021.eu, alebo na stránke EIPA.