Odborná štúdia Spoločenská zodpovednosť vo verejnej správe

ÚNMS SR vydal odbornú štúdiu Spoločenská zodpovednosť vo verejnej správe, ktorej cieľom je motivovať a podporiť organizácie verejnej správy s uchopením a implementáciou spoločenskej zodpovednosti.

Odborná štúdia pozostáva z piatich kapitol, kde sú objasnené základné pojmy a terminológia, legislatívna a nelegislatívna úprava problematiky spoločenskej zodpovednosti, význam a dopady spoločensky zodpovedného správania a popis odporúčaného postupu implementácie spoločenskej zodpovednosti. 

Bližšie informácie o odbornej štúdii nájdete tu.

Veríme, že Vás odborná štúdia zaujme a stane sa cenným zdrojom inšpirácie pri budovaní spoločensky zodpovedného profilu Vašej organizácie.