Online stretnutie národných korešpondentov modelu CAF – 16.05.2022

Prvé stretnutie národných korešpondentov modelu CAF v roku 2022 sa uskutočnilo online formou dňa 16. mája 2022 pod vedením zástupcov Európskeho inštitútu pre verejnú správu (EIPA), ktorí stretnutie zorganizovali. Po privítaní účastníkov generálnym riaditeľom EIPA, Marcom Ongarom, sa postupne prešlo k programu stretnutia, ktorý bol rozdelený do nasledujúcich piatich blokov:

CAF v Bulharsku: Dosiahnuté úspechy a nové výzvy

V úvodnej časti stretnutia boli bulharským národným korešpondentom modelu CAF predstavené úspechy, ako aj a výzvy, ktorým v Bulharsku pri práci a propagácii modelu CAF čelia. Predstavené boli tri projekty, ktoré boli zamerané na vytvorenie CAF centra v Bulharsku a na podporu implementácie modelu CAF v organizáciách verejnej správy. Momentálne sa uvažuje o zaradení povinnosti implementácie systémov manažérstva kvality organizáciami verejnej správy do legislatívy, čo vyvolalo ďalšiu diskusiu s prítomnými národnými korešpondentmi. Podľa názoru niektorých by zavedenie povinnosti zavádzania niektorého z modelov alebo systému manažérstva kvality mohlo vyvolať nechuť na strane organizácií, čím by sa znížil účinok týchto modelov/systému. Dobrovoľnosť teda zohráva pri implementácii týchto systémov dôležitú úlohu.

CAF Clinic

Druhým bodom programu bolo tzv. CAF Clinic, v rámci ktorej boli národní korešpondenti rozdelení do troch skupín, v ktorých diskutovali na vopred dané otázky zamerané na udržateľnosť modelu CAF, ako aj na výzvy a príležitosti samohodnotiaceho procesu. Výsledky diskusií jednotlivých skupín boli následne prezentované ostatným účastníkom a EIPA ich využije pri ďalšom zlepšovaní a zefektívňovaní fungovania siete národných korešpondentov, ako aj pre zlepšovanie samotného modelu CAF. Výsledky diskusií budú zaslané aj národným korešpondentom, ktorí ich budú môcť využiť pre aktivity na národnej úrovni. 

Webová stránka EIPA a databáza používateľov modelu CAF

V ďalšom bode programu bola prítomným národným korešpondentom predstavená nová webová stránka EIPA, ktorej súčasťou je aj databáza používateľov modelu CAF. Dôvodom prerábanie tejto databázy bola najmä potreba aktualizácie údajov, ako aj prispôsobenie databázy ochrane osobných údajov. Z tohto dôvodu sa uvažuje o sprístupnení databázy len registrovaným používateľom modelu CAF, čo sa však stalo predmetom námietok zo strany národných korešpondentov. Jedným z návrhov bola aj možnosť, aby bola verejnosti dostupná databáza s názvom organizácií (používateľov modelu CAF), pričom prístup k informáciám týkajúcich sa osôb zodpovedných za implementáciu modelu CAF v jednotlivých organizáciách by bol iba po prihlásení sa. Na databáze používateľov modelu CAF sa naďalej pracuje. 

EIPA plánuje na svojej stránke sprístupniť aj databázu dobrej praxe, do ktorej budú môcť registrovaní používatelia modelu CAF voľne prispievať a zdieľať tak svoje skúsenosti s inými. V databáze by sa dali informácie jednoducho vyhľadávať podľa krajín, či aktuálnosti príspevkov, čo užívateľom umožní jednoducho vyhľadávať potrebné informácie. Ďalšie otázky týkajúce sa fungovania databázy sú ešte v štádiu riešenia.  Pozornosť sa upriamila aj na CAF Library, ktorá je uverejnená na webovej stránke EIPA (https://www.eipa.eu/caf-resource-centre/caf-library/) a kde sú dostupné rôzne odborné metodiky a výsledky spracovaných štúdií.

Revízia CAF Education – aktuálny stav projektu

Vo štvrtom bode programu boli prezentované výsledky pracovnej skupiny zameranej na revíziu CAF Education, ktorá na pracovných stretnutiach prebrala všetky kritériá, a ktorej práca sa v tejto fáze bude zameriavať najmä na revíziu zvyšných častí ako je úvod a slovník pojmov. Následne bude pripravená prvá verzia CAF Education 2022, ktorá bude členom pracovnej skupiny odoslaná na schválenie.

Program predsedníctva Českej republiky v Rade EÚ

V poslednej časti stretnutia sa slova ujal národný korešpondent modelu CAF v Českej republike, ktorá od júla 2022 prevezme predsedníctvo v Rade EÚ. Prezentované boli najmä plánované aktivity ako online stretnutie národných korešpondentov, ktoré prebehne v septembri 2022 a Konferencia používateľov modelu CAF, predbežne plánovaná na 19. októbra 2022 v Prahe. 

Najbližšie stretnutie národných korešpondentov sa uskutoční 23. júna 2022 v Bruseli pod vedením EIPA.