Portugalská štúdia „Výzvy modelu CAF pri posilňovaní schopností a spôsobilostí verejného sektora“

Model CAF bol po prvý raz predstavený v roku 2000 na prvej európskej konferencii o kvalite v Portugalsku, čo znamená, že po takmer 20 rokoch bolo potrebné vykonať určitú reflexiu nad aktuálnosťou tohto modelu. Tejto úlohy sa zhostilo práve Portugalsko pri prevzatí svojho predsedníctva v Rade EÚ v roku 2021, v rámci ktorého bola vypracovaná štúdia pod názvom „Výzvy modelu CAF pri posilňovaní schopností a spôsobilostí verejného sektora“. Cieľom bolo zhodnotiť stav implementácie modelu CAF v Európe za posledných 20 rokov. Samotný proces tvorby štúdie prebiehal za aktívnej účasti a podpory národných korešpondentov modelu CAF, expertov na model CAF a Európskeho inštitútu pre verejnú správu (EIPA). Za Slovenskú republiku participoval na štúdii národný korešpondent modelu CAF, ktorým je Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky.

Základom štúdie sa stali výsledky dvoch dotazníkových prieskumov, ku ktorým boli národní korešpondenti modelu CAF vyzvaní začiatkom roka 2021. Otázky boli zamerané na stav implementácie modelu CAF na národnej a regionálnej úrovni, vďaka čomu bolo možné porovnať aktuálny stav v jednotlivých krajinách. Posudzovalo sa napríklad poskytovanie podpory pri implementácii modelu CAF, rozširovanie základne používateľov modelu CAF alebo evolúcia implementačného procesu. Z hľadiska prístupu k modelu CAF bola medzi krajina preukázaná veľká diverzita.

Medzi rokmi 2000 až 2021 začala väčšina členských krajín EÚ s aktívnou propagáciou modelu CAF, avšak niekoľko európskych krajín venuje väčšiu pozornosť propagácii modelu výnimočnosti EFQM než modelu CAF. Okrem toho väčšina krajín EÚ pripísala zodpovednosť za propagáciu modelu CAF jednej organizácii na národnej úrovni, spravidla ministerstvu zodpovednému za verejnú správu. Pri šírení povedomia o modeli CAF takmer všetci na tieto účely využívajú webové stránky. Väčšie rozdiely však už môžeme vidieť pri využívaní iných platforiem sociálnych médií.

Aj napriek odlišnému prístupu k šíreniu informácií o modeli CAF však štúdia preukázala, že model CAF môže byť pre organizácie verejnej správy nesmierne prínosný. Počet používateľov modelu CAF vzrástol z 200 registrovaných používateľov v roku 2003 na takmer 4 100 organizácií verejnej správy, ktoré model CAF používajú (podľa údajov EIPA). Vplyv modelu CAF, ktorý sa postupne využíva v sektoroch ako školstvo, samospráva, zariadenia sociálnych služieb alebo polícia a mnohé ďalšie, sa tak značne rozšíril. Kultúra samohodnotenia organizácií verejnej správy pritom môže viesť nielen k zvýšeniu ich efektívneho riadenia, ale aj ich schopnosti napĺňať svoje ciele a správne slúžiť občanom.

Štúdia však okrem tohto pozitívneho záveru identifikovala aj niekoľko kritických postojov. Model CAF sa často považuje za neaktuálny, preto sa dotazníkový prieskum rozoslaný národným korešpondentom zameriaval aj na budúcnosť tohto modelu. Väčšina národných korešpondentov si nemyslí, že je potrebné meniť formuláciu modelu CAF, avšak uznali, že je potrebné do modelu CAF začleniť nové témy. Medzi najpopulárnejšie aktuálne témy zaradili odolnosť, ktorá sa spája so súčasnou krízou COVID-19, digitalizáciu, či ciele trvalo udržateľného rozvoja, ktoré v sebe zahŕňajú aj témy ako kvalitné vzdelávanie, udržateľnosť, či produktivita práce. 

Okrem dotazníkových prieskumov boli pre vypracovanie štúdie kľúčové aj rozhovory s expertmi na model CAF, ktoré poukázali na slabé miesto, ktorým je chýbajúca politická podpora, ktorá sa modelu CAF preukazuje na jednotlivých národných úrovniach. Čo sa týka medzinárodnej úrovne, potrebné sú zmeny v organizačnej štruktúre EIPA, ktorému chýba ucelenejšia stratégia. Zlepšiť by sa mala aj komunikácia a podpora siete národných korešpondentov, ktorí musia cítiť pridanú hodnotu práce s európskou inštitúciou. 

Ako však vyplýva zo samotného modelu CAF, proces zlepšovania je nikdy nekončiaci proces a preto výsledky štúdie by mali prispieť nielen k ďalšiemu zlepšovaniu jeho samotného, ale i práce ľudí a inštitúcií pracujúcich na jeho šírení.

Celú štúdiu môžete nájsť na:
https://www.eupan.eu/wp-content/uploads/2021/07/Study_CAF_Challenges_Promote_PS_Capacity_2021.pdf