Pracovné stretnutie národných korešpondentov modelu CAF – 21.04.2021

Model CAF je európskym nástrojom zlepšovania, ktorý bol  vytvorený Európskou sieťou verejnej správy (EUPAN) s cieľom viesť organizácie verejnej správy k najlepším možným výsledkom. Tie následne vplývajú na kvalitu života ľudí, preto je potrebné úlohu modelu CAF posilňovať a zabezpečovať aj jeho aktuálnosť. Za týmto účelom bola vytvorená skupina národných korešpondentov modelu CAF, ktorí na spoločných pracovných stretnutiach diskutujú o stratégiách na podporu implementácie tohto modelu. Slovenskú republiku na stretnutiach prezentuje národný korešpondent, ktorý je zástupcom Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo.

Stretnutie pracovnej skupiny sa spravidla odohráva v krajine, ktorá podľa rotujúceho princípu vykonáva polročné predsedníctvo v Rade Európskej únie. V súčasnosti je predsedajúcou krajinou Portugalsko, čo znamená, že posledné stretnutie národných korešpondentov uskutočnené 21. apríla 2021 prebehlo práve pod ich taktovkou.  

V dôsledku stále pretrvávajúcej nepriaznivej situácie spojenej so šírením ochorenia COVID-19 prebehlo aj toto stretnutie v online priestore, čo však nič nezmenilo na kvalite stretnutia a rozsahu, do akej miery boli témy prediskutované. Pracovať sa plánuje na nových štúdiách a metodikách, ktoré súčasným i budúcim používateľom modelu CAF pomôžu s implementáciou modelu a zároveň poskytnú užitočný prehľad najlepších skúseností jednotlivých krajín. Predstavený bol napríklad aj lokálny projekt Portugalska, ktorý sa po úspešnom ukončení môže stať zdrojom inšpirácie pre ďalšie krajiny. Medzi ďalšie body programu patrilo predstavenie plánovaných aktivít, konferencií a podujatí, ktoré budú prispievať k rozvoju organizácií verejnej správy. 

Na stretnutí boli prítomní aj zástupcovia OECD, nakoľko Európsky inštitút pre verejnú správu (EIPA) pracuje na prehĺbení spolupráce s touto organizáciou. Spolupráca bude založená na ich spoločnom záujme, ktorým je posilnenie kvality a odolnosti organizácií verejnej správy.

V závere stretnutia sa predstavilo Slovinsko ako krajina, ktorá po Portugalsku prevezme predsedníctvo v Rade Európskej únie, a stane sa tak hosťujúcou krajinou ďalšieho pracovného stretnutia národných korešpondentov, ktoré je naplánované na november 2021. Intenzívna a pravidelná komunikácia však zostáva aj naďalej súčasťou každodennej agendy všetkých národných korešpondentov, aby boli spoločne nastavené ciele splnené v najlepšej možnej miere.