Prehľad činností národného korešpondenta modelu CAF za 2. polrok 2023

Zabezpečovanie aktuálnosti modelu CAF, plánovanie a realizovanie aktivít na podporu a šírenie modelu CAF a s ním súvisiacich tém; podpora vzniku nových partnerstiev na nadnárodnej a medzinárodnej úrovni, to všetko spadá do kompetencií a úloh siete národných korešpondentov modelu CAF, ktorí sa pravidelne stretávajú. Tie najdôležitejšie činnosti, ktorým sa venovali v druhej polovici roka 2023, sme pre Vás zhrnuli nižšie.

Revízia Externej spätnej väzby modelu CAF

Začiatkom roka 2023 sa začalo s procesom revízie Externej spätnej väzby (ESV) modelu CAF, v rámci ktorej bola v septembri vytvorená užšia pracovná skupina, do ktorej sa mohli zástupcovia jednotlivých krajín zapojiť na dobrovoľnej báze. Celkovo je do tejto užšej pracovnej skupiny zapojených 7 krajín (medzi nimi je aj Slovenská republika). Následne bol na základe analýz a početných diskusií národných korešpondentov modelu CAF vytvorený návrh revidovaného procesu ESV, spracovaný Italom Benedinim, talianskym expertom na model CAF, ktorý pracoval aj na prvotnom vytvorení metodiky ESV, v spolupráci s Tihanou Puzić z Európskeho inštitútu pre verejnú správu (EIPA), ktorá pracovnú skupinu vedie. Revízia sa v súčasnosti zameriava na piliere 1 a 2, pričom cieľom je najmä zjednodušenie týchto pilierov, ako aj jednotlivých krokov, ktoré tak budú pre používateľov modelu CAF i pre hodnotiteľov ESV zrozumiteľnejšie. Práca na revízii ESV prebieha najmä prostredníctvom pravidelných online stretnutí, ako aj v rámci zdieľania dokumentov v pracovnom priestore MS Teams. 

Posledné úpravy pred publikáciou príručky CAF Education 2023

Podobne ako v procese revízie ESV sa postupovalo aj rámci prípravy príručky CAF Education. Za účelom zefektívnenia práce bola na báze dobrovoľnosti vytvorená pracovná skupina, ktorá pozostávala zo zástupcov 6 krajín, ktorí sa pravidelne stretávali na online stretnutiach a pripomienkovali zdieľané materiály. Takýmto spôsobom bola v auguste 2023 vytvorená finálna verzia príručky, ktorá bola prezentovaná aj na stretnutí národných korešpondentov modelu CAF v októbri 2023. Príručka bola následne predložená generálnym riaditeľom zodpovedným za verejnú správu, pričom v súčasnosti prebiehajú už len formálne grafické úpravy. Na rade je tak samotná publikácia príručky, ktorá má byť poskytnutá na hodnotenie aj samotným školám osloveným za týmto účelom. ÚNMS SR postupne začal už aj s prípravou prekladu príručky CAF Education, aby zabezpečil jej rozšírenie medzi slovenskými vzdelávacími inštitúciami, medzi súčasných, aj budúcich používateľov modelu CAF.

Zdieľanie skúseností medzi hodnotiteľmi Externej spätnej väzby modelu CAF

Centrum pre výskum verejnej správy v Rakúsku (KDZ) iniciovalo hlbšie prepojenie európskych hodnotiteľov ESV modelu CAF za účelom zdieľania skúseností v nadnárodnom priestore. Problémy, ktorým hodnotitelia čelia sú aj napriek odlišnostiam jednotlivých krajín často rovnaké, preto je pre hodnotiteľov prínosné zdieľať svoje poznatky i riešenia, ku ktorým svojou praxou dospeli. Témy, ktorým sa stretnutia venujú sú vopred určené, pričom sa týkajú napríklad štruktúry a obsahu spätnej správy hodnotiteľov, kľúčových dokumentov organizácie pri hodnotení, otázkam ako správne vyvážiť prácu medzi 2 hodnotiteľov ESV, aké dodatočné informácie je potrebné vziať do úvahy v rámci posúdenia na mieste, či ako efektívne komunikovať. Zástupcovia ÚNMS SR sa týchto stretnutí takisto zúčastňujú za účelom porovnávania praxe doma a v zahraničí, pričom tieto stretnutia slúžia aj ako dobrý základ na vytváranie nových partnerstiev. 

Ďalšie aktivity

Národní korešpondenti na pravidelných stretnutiach zdieľajú aj svoje aktivity a projekty, ktorým sa v rámci propagácie a podpory modelu CAF venujú. Týmto spôsobom sa zdieľa dobrá prax aj na európskej úrovni, ktorá podporuje nadväzovanie novej spolupráce a nachádzanie inšpirácie v rámci aktuálnej činnosti. Poslednú správu o aktuálnej činnosti národných korešpondentov zo 7 európskych krajín, ktorá bola slovenským reprezentantom prezentovaná aj na stretnutí národných korešpondentov v Madride, si môžete pozrieť TU

Vo svojej činnosti je aktívny aj samotný Európsky inštitút pre verejnú správu (EIPA), ktorý v októbri 2023 uverejnil CAF e-tool, nástroj určený na zjednodušenie vytvárania samohodnotiacej správy. Ide o nástroj, ktorý je porovnateľný s nástrojom EASY CAF, ktorý ÚNMS SR vytvoril a uverejnil na webovom sídle CAF centra. Ani jeden z týchto nástrojov nenahrádza samotnú samohodnotiacu správu organizácie, ale ja dobrým nástrojom na prípravu organizácie pred samohodnotením. 

Najbližšie stretnutie národných korešpondentov modelu CAF sa bude konať v marci 2024 v Belgicku, teda v krajine predsedajúcej Rade EÚ. Dovtedy bude práca národných korešpondentov prebiehať prostredníctvom online stretnutí i emailovej komunikácie. V prípade, že by ste na národných korešpondentov modelu CAF mali otázku alebo dotaz,  neváhajte nás kontaktovať.