Prínosy manažérstva kvality pre organizáciu a zamestnancov

V tomto príspevku by sme Vám radi poskytli rady a pomohli s definovaním prínosov, ktoré z  manažérstva kvality plynú ako pre vedenie organizácie, tak aj pre všetkých zamestnancov. Budeme radi, ak sa stane zároveň aj motivačným článkom pri zavádzaní alebo presadzovaní opodstatnenosti a výhod manažérstva kvality.

V niektorých organizáciách je už manažérstvo kvality trvale zavedené, v niektorých prebieha implementácia a v niektorých zase musia manažéri kvality alebo metodici obhajovať udržateľnosť týchto systémov. Veríme, že nižšie uvedené prínosy a výhody, ktoré v sebe  manažérstvo kvality zahŕňa, Vám budú nápomocné a inšpiratívne.

Z pohľadu výhod a prínosov systému a modelov manažérstva kvality je jedno, či budeme hovoriť o systéme manažérstva kvality podľa normy ISO 9001 alebo o nástroji komplexného manažérstve kvality, ktorým je model CAF alebo model výnimočnosti EFQM. Vo všetkých prípadoch ide o zefektívnenie procesov riadenia, sprehľadnenie a skvalitnenie týchto procesov a v neposlednom rade o trvalé zlepšovanie.

Argumenty a prínosy pre vedenie organizácie a manažment:

Cieľom každého vrcholového manažmentu je riadiť svoju organizáciu čo najefektívnejšie, napĺňať stanovené stratégie, koncepcie, ciele a čo najviac dosahovať spokojnosť svojich klientov/zákazníkov, či už z interného alebo externého prostredia.

Procesné riadenie:

Jedným z kľúčových prístupov, ako dosiahnuť plnenie cieľov je nastavenie, resp. zavedenie procesného riadenia. Je to spôsob ako riešiť výzvy efektívnosti, účinnosti, kapacity, ale aj riešenia existujúceho prostredia, organizačnej štruktúry a následnej eliminácie „nadbytočných“ procesov.

Výkonnosť kľúčových procesov:

Implementáciou procesného riadenia si organizácia zabezpečí, resp. určí hlavné a podporné procesy. Práve dobre nastavené hlavné procesy monitorujú výkonnosť organizácie a sú zrkadlom, spätnou väzbou pre vedenie organizácie, kde má organizácia príležitosti na zlepšenie a kde sú ešte značné rezervy.

Zainteresované strany:

Tento pojem sa bežne používa v terminológii manažérstva kvality. V podstate ide o správne pomenovanie a kategorizáciu externých,  ale aj interných partnerov, dodávateľov a iných organizácií, s ktorými Vaša organizácia spolupracuje a ktoré najviac ovplyvňujú Vaše ciele a výsledky. Výsledkom správne definovaných zainteresovaných strán je kvalitne nastavená komunikácia a spolupráca, či už s vlastnými zamestnancami, alebo externými  spolupracujúcimi partnermi.

Samohodnotiaca správa alebo Správa z preskúmania manažmentom:

Oba dokumenty sú výsledkom dôkladnej a podrobnej analýzy stavu organizácie. Sú v nich vyhodnotené jednotlivé kritériá (pri modeloch CAF a EFQM) alebo prvky ISO normy. Správa podáva reálny obraz o tom, v akom stave sa organizácia nachádza, špecifikuje jej silné a slabé stránky a zároveň definuje ciele a zámery organizácie v podobe akčných plánov. 

Vymenovali sme iba zopár podstatných a dôležitých argumentov a prínosov, ktoré manažérstvo kvality pre organizáciu, resp. jej vedenie prináša. O pozitívach a prínosoch zavedenia manažérstva kvality niet pochýb. K dispozícii sú obšírne vedecké a odborné publikácie, ktoré popisujú podstatu týchto systémov, ako aj metódy a nástroje ich implementácie.

Argumenty a prínosy pre zamestnancov:

Hneď na úvod je potrebné povedať, že bez podpory zamestnancov a ich spoluúčasti na budovaní a udržiavaní manažérstva kvality v organizácii sa to nemôže diať. Pokiaľ sa danej problematike venuje iba malá skupinka ľudí/zamestnancov, projekt implementácie alebo udržateľnosti manažérstva kvality je odsúdený iba na povrchnosť a neúspech. Neprinesie so sebou to „ovocie“, ktoré očakávame. Preto je veľmi dôležité a potrebné od samého začiatku túto skutočnosť komunikovať naprieč celou organizáciou.

Angažovanosť zamestnancov a komunikácia:

Zapojenie zamestnancov do tvorby a nastavovania manažérskych procesov je v konečnom dôsledku značným prínosom pre samých zamestnancov. Zvýši sa ich informovanosť o dianí v organizácii, je vytvorená platforma, na ktorej môžu formulovať svoje postoje, názory, námietky, ale aj návrhy na zlepšovanie. Sú priamo účastní nastavovania fungovania organizácie, stanovovania cieľov a ich napĺňania.

„Upratanie“ v kompetenciách a možnosť zlepšovať procesy:

Nastavením a prijatím kritérií, ktoré manažérstvo kvality vyžaduje, sa sprehľadnia kompetencie na jednotlivých úrovniach riadenia, odstráni sa duplicita v procesoch, bude jasne definovaný vlastník procesu a nositeľ úloh. Zamestnanec bude mať možnosť sa pravidelne vyjadrovať k hodnoteniu procesov, ako aj sám podávať návrhy na zlepšovanie. Zavedením manažérstva kvality môžu zamestnanci „zistiť“, že veci sa dajú robiť aj inak – lepšie, uľahčí im to čas aj úsilie a v neposlednom rade, že sami môžu byť iniciátormi zmeny k lepšiemu.

Myšlienka na záver:

Cieľom implementácie manažérstva kvality nie je direktívne a ihneď zmeniť myslenie ľudí. Cieľom je ukázať cestu, že vypočuť si iný názor, pohľad na danú vec, situáciu, kritérium, úlohu, môže organizáciu posunúť smerom vpred a tým správnym smerom napĺňať ciele, vízie, stratégie a hodnoty organizácie. Cieľom nie je radikálne meniť to, čo funguje, ale zlepšiť to, čo sa zlepšiť ešte môže, zmeniť, čo je dôležité, pretože to je cesta, ktorú pocítia aj externé a interné zainteresované strany, partneri, podnikatelia, verejnosť. Manažérstvo kvality dáva priestor identifikovať, akým smerom sa zlepšovať, zefektívňovať, čo sú priority a kde potrebujú veci ešte čas na to, aby dozreli.