Spoločenská zodpovednosť - súčasť každej dobrej organizácie, pýtame sa na názor predsedníčky ÚNMS SR

Pojem „spoločensky zodpovedné podnikane“ alebo „spoločenská zodpovednosť“ organizácií, známe aj pod skratkou CSR (Corporate Social Responsibility), sa stali súčasťou takmer všetkých väčších firiem, organizácii a inštitúcií aj na Slovensku. Avšak ešte stále je málo počuť o týchto aktivitách vo verejnej správe, či už sú to miestne a regionálne inštitúcie alebo úrady s celoslovenskou pôsobnosťou, ktoré taktiež významnou mierou ovplyvňujú svoje okolie. Aj v týchto organizáciách platí, že všetko čo urobia má dopad na ekonomiku, životné prostredie, či sociálny život v spoločnosti. Je na manažéroch a zamestnancoch organizácie ako sa k tejto problematike spoločenskej zodpovednosti postavia.

Na túto tému sme sa porozprávali s predsedníčkou Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, Katarínou Surmíkovou Tatranskou.

Pani predsedníčka, spoločenská zodpovednosť je predovšetkým o ľuďoch, ich aktivitách a prijímaní zodpovednosti za svoje konanie. Ako Vy osobne vnímate problematiku spoločenskej zodpovednosti organizácií?

Každý človek má väčší či menší vplyv na svoje okolie, spoločnosť, zdravie a životné prostredie. Prostredníctvom prihlásenia sa k zodpovedným rozhodnutiam sa môžeme „všetci“ spolupodieľať na globálnych výzvach, a tým vytvárať hodnoty k budovaniu súdržnejšej spoločnosti. Princípy spoločenskej zodpovednosti sa postupne pretavujú aj do smerníc či zákonov. Je potrebné v tomto trende pokračovať. Dôležité je tému spoločenskej zodpovednosti dostať aj do koncepcií a plánov organizácií ako ich pevnú súčasť postoja k ekonomike, životnému prostrediu a pôsobeniu v spoločnosti.

Prišli ste do ÚNMS SR zo súkromného sektora, kde je problematika spoločenskej zodpovednosti viac známa a aj akceptovaná v rámci core businessu. Patrí podľa Vás spoločenská zodpovednosť aj do verejnej správy?

Určite áno, ako som už povedala spoločenská zodpovednosť sa postupne integruje aj do európskych smerníc a harmonizuje sa do našej legislatívy. Ako príklad môžem uviesť aktuálnu smernicu o zjednotení nabíjacích zdrojov pre elektrozariadenia, akými sú napríklad mobilné telefóny. Tie sa plánujú v budúcnosti predávať bez nabíjačiek. Ak už jednu doma máte, nebude potrebné kupovať druhú, zabránime tak nadmernej tvorbe elektro-odpadu. Ide o malý krok k zodpovednému správaniu každého z nás.

K tomu, aby organizácie verejnej správy zakomponovali spoločenskú zodpovednosť do svojho fungovania, je dôležitá najmä spoločenská diskusia, následné uvedomenie si potreby venovať sa tejto téme a predovšetkým aktívne vykonávanie toho, čo chceme zmeniť.

V tomto je esenciálna účasť vedenia organizácie. Práve títo lídri majú jasnú víziu fungovania a podľa zamerania svojej činnosti vedia definovať priestor pre spoločenskú zodpovednosť. Verejná správa by mala byť v spoločenskej zodpovednosti príkladom pre ostatných.

Vašu odpoveď potvrdzuje aj fakt, že ÚNMS SR sa v poslednom období snaží v rámci možností vyvíjať aktivity v oblasti spoločenskej zodpovednosti. Môžete nám povedať, ako máte túto oblasť v úrade podchytenú?

Téma spoločenskej zodpovednosti je v našom úrade veľmi živá. Využívame nástroj manažérstva kvality - model CAF, ktorý nám umožňuje aktívne zapájať kolegov z celého úradu a inšpirovať ich k činu. Hlásime sa k spoločenskej zodpovednosti vo všetkých troch jej pilieroch, tzn. v ekonomickom, environmentálnom a sociálnom. Máme dokonca prijatú koncepciu spoločenskej zodpovednosti a vypracovaný celoročný plán aktivít na jej plnenie. Postupne sa snažíme v úrade znižovať spotrebu kancelárskeho materiálu, energií, ako aj vytvárať zamestnancom príjemné a bezpečné pracovné prostredie. Naši zamestnanci sa aktívne podieľajú na úprave a skrášľovaní interných aj externých priestorov starostlivosťou o zeleň a kvety. Ďalší sa zapájajú do rôznych charitatívnych a dobrovoľníckych aktivít. Ako príklad môžem spomenúť projekt „Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?“, kde sa k výzve tímu kvality a projektového riadenia pridali aj zamestnanci z iných odborov a pripravili darčeky pre seniorov. Teší ma, že aj ich zásluhou budú mať naši seniori v domovoch dôchodcov na Slovensku veselšie Vianoce. V súčasnosti uvažujeme nad novými aktivitami, ktoré by sme podporili v roku 2022.

A čo ostatné organizácie? Určite sa snažíte ísť príkladom v tejto oblasti. ÚNMS SR je navyše koordinátorom štátnej politiky kvality, v rámci ktorej sú kvalita a spoločenská zodpovednosť veľmi úzko prepojené. Aké kroky a aktivity úrad realizuje, aby sme na Slovensku mali ešte viac spoločensky zodpovedných organizácií, či už v súkromnom alebo verejnom sektore­?

Problematika a otázky spojené so spoločenskou zodpovednosťou sú riešené aj na odbornej úrovni prostredníctvom tímu kvality a projektového riadenia. Máme vytvorenú aj pracovnú skupinu z odborníkov. Jej členovia sa spoločenskej zodpovednosti venujú profesijne a svojimi príspevkami a námetmi sa snažia, aby sa zvýšilo povedomie o tejto téme aj vo verejnej správe. Získavame a vymieňame si dobrú prax v tejto oblasti s inými organizáciami, publikujeme príspevky a spracovali sme aj odbornú štúdiu Spoločenská zodpovednosť vo verejnej správe. Tá sa okrem iného venuje tomu, ako začať s uchopením spoločenskej zodpovednosti v organizácii. Záujemcovia, ktorí sa chcú inšpirovať ju nájdu na našej webovej stránke alebo v tejto oblasti môžu kontaktovať aj tím kvality a projektového riadenia. Smerom do vnútra využívame vlastný potenciál nápadov. Zaviedli sme mailovú adresu „zlepšováky“, kde ktorýkoľvek zamestnanec môže poslať svoj návrh na zlepšenie. Dobré nápady sa postupne realizujú a tiež sú súčasťou nášho zodpovedného správania.

Pani predsedníčka, čo by ste na záver odkázali tým, ktorí sa ešte len rozhodujú či sa vydať cestou budovania spoločensky zodpovednej organizácie?

Už z názvu spoločenskej zodpovednosti je zrejmé, že ide o zodpovednosť medzi nami, rešpektovanie princípov spolupatričnosti a dobrých rozhodnutí. Ľudia nemôžu ostať ľahostajní a sebeckí. To by nás dobehlo. Realizácia cieľov v oblasti spoločenskej zodpovednosti nás „všetkých“ zaväzuje a pripomína nám, že pri všetkom, čo robíme, musíme myslieť nielen na aktuálny prínos, ale aj budúce následky. Byť zodpovedný ako jednotlivec, organizácia, spoločnosť sa určite vypláca.