CAF centrum

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ÚNMS SR)
Štefanovičova 3

810 05 Bratislava 15


mapa


Poznámka: CAF centrum nemá vlastnú právnu subjektivitu, je začlenené v ÚNMS SR ako súčasť Odboru kvality a projektového riadenia (OKPR). Nižšie sú uvedené kontakty na zamestnancov OKPR podľa ich zamerania pracovnej činnosti.

Riaditeľka odboru kvality a projektového riadenia

JUDr. Mgr. Anna Budiaková, PhD.

+421 2 20 907 250 
+421 948 200 755

anna.budiakova@normoff.gov.sk

Agenda:

Poskytovanie základných informácií a konzultácií k zavádzaniu manažérstva kvality vo verejnej správe

+421 2 20 907 251
+421 2 20 907 252

kvalita@normoff.gov.sk

Vzdelávacie aktivity CAF centra

+421 2 20 907  257
+421 2 20 907  258

kvalita@normoff.gov.sk

 

 

Vyhľadávanie