Ako sa zapojiť do Národnej ceny SR za kvalitu a spoločenskú zodpovednosť 2022

Logo NCSRKSZ modré

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR ako koordinátor štátnej politiky kvality organizuje súťaž Národná cena SR za kvalitu a spoločenskú zodpovednosť. 

V SR je súťaž jednou z hlavných aktivít Národného programu kvality SR na roky 2022 – 2026 a má dlhoročnú tradíciu. Poslaním súťaže je zapojenie čo najširšieho okruhu organizácií verejnej správy, ako aj podnikateľskej sféry do uplatňovania takých metód manažérstva, prostredníctvom ktorých je možné dosiahnuť zvýšenie efektívnosti, výkonnosti všetkých činností organizácie a následné zvyšovanie kvality života občanov. Súťaž ako jediná v SR ponúka organizáciám podnikateľského sektora a verejnej správy možnosť vyzdvihnúť svoje silné stránky, zhodnotiť sa podľa európsky uznávaných kritérií a potvrdiť svoju výnimočnosť. 

Súťaž je určená pre organizáciu s právnou subjektivitou, registrovanou v SR alebo organizáciu a jej organizačnú zložku, ktorá má v rámci organizácie právnu subjektivitu. Uchádzač po zaslaní záväznej prihlášky do súťaže je zaradený do jednotlivých kategórii podľa počtu zamestnancov a zamerania jeho činnosti. 

Ako sa môžete jednoducho zapojiť do súťaže Národnej ceny SR za kvalitu a spoločenskú zodpovednosť 2022 nájdete v nižšie uvedených krokoch:

Skrátený harmonogram

Kontakt: kvalita@normoff.gov.sk, tel. č.: 02/20 907 253, 252, 251

Bližšie informácie k súťaži nájdete tu.