Aktivity ÚNMS SR v oblasti spoločenskej zodpovednosti

Začiatkom roka 2021 by sme sa s Vami chceli podeliť o aktivity, ktoré sme v Úrade pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ÚNMS SR) uskutočnili v poslednom období v oblasti spoločenskej zodpovednosti. Možno mnohí vedia, že ÚNMS SR sa snaží v rámci Národného programu kvality SR motivovať organizácie verejnej správy nielen k uchopeniu manažérstva kvality, ale aj k vyššej angažovanosti v spoločenskej zodpovednosti. 

Aj my na úrade chceme ísť príkladom a preto sme v minulom roku úspešne zaviedli systém manažérstva kvality a proti korupcii a začali sme aj s implementáciou model CAF, ktorý spoločenskú zodpovednosť priamo podporuje.

Koncom decembra 2020 bola v ÚNMS SR schválená Koncepcia spoločenskej zodpovednosti ÚNMS SR na roky 2021 – 2024, ktorou sme zabezpečili, aby sme aktivity v tejto oblasti riadili systematickejšie ako doteraz. Rozsah koncepcie nie je príliš veľký, na štrnástich stranách je na úvod zosumarizovaný východiskový stav a prečo sa chceme spoločenskej zodpovednosti venovať, následne je zadefinovaná naša vízia, strategické zámery a dlhodobé ciele v každom z pilierov spoločenskej zodpovednosti. V rámci poslednej kapitoly sme zadefinovali manažérstvo spoločenskej zodpovednosti v našom úrade, teda kto bude za čo zodpovedný. Koncepcia má aj dve prílohy a to Ročný plán aktivít a Zásobník aktivít spoločenskej zodpovednosti.

Pre napĺňanie Koncepcie sme vytvorili pracovnú skupinu, v ktorej sú zastúpené všetky organizačné útvary úradu. Tá v najbližších týždňoch pripraví plán aktivít spoločenskej zodpovednosti na rok 2021, ktorý bude následne schválený a začne sa tento rok plniť.

Zároveň sme v úrade ku koncu novembra 2020:

  • Odovzdali 29 kg použitých tužkových batérií, ktoré sme pozbierali za rok 2019 a 2020 a ktoré nám bezplatne odviezla spoločnosť ASEKOL SK s.r.o.
  • Odovzdali 2 vrecia vrchnákov z plastových fliaš, ktoré sme v úrade za rok 2019 a 2020 vyzbierali a darovali sme ich rodine sedemročnej Sabínky, ktorú osud už od narodenia veľmi ťažko skúša (www.sabinka.sk).
  • Zamestnanci úradu sa zapojili do týždňa mobility a aktívne pristúpili aj k darovaniu krvi aj napriek koronavírusu.

Budeme radi, ak sa s nami aj Vy podelíte o Vaše aktivity, nielen v oblasti spoločenskej zodpovednosti, ale napr. aj v oblasti zvyšovania kvality vo Vašej organizácii. Neváhajte nás kontaktovať (kvalita@normoff.gov.sk) a my Vaše úspechy radi uverejníme na webovej stránke CAF centra. Niet totiž lepšie, ako sa navzájom od seba učiť a motivovať sa k neustálemu zlepšovaniu.