Pracovné stretnutie národných korešpondentov modelu CAF – 03.11.2021

Spoločný rámec hodnotenia (Common Assessment Framework – CAF) je európsky model zlepšovania vytvorený pre organizácie verejnej správy. Výzvy, ktorým organizácie verejnej správy čelia sa časom menia, preto je potrebné v určitých intervaloch aktualizovať aj samotný model CAF, čo má na starosti skupina národných korešpondentov modelu CAF členských štátov Európskej únie. Ďalšou dôležitou úlohou tejto pracovnej skupiny je aj spolupráca, realizácia a koordinácia takých aktivít, ktoré vedú k vzájomnej výmene skúseností a dobrej praxe v oblasti manažérstva kvality vo verejnej správe. Národným korešpondentom modelu CAF Slovenskej republiky je Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ÚNMS SR).

Stretnutia národných korešpondentov sa uskutočňujú na pravidelnej báze dvakrát ročne pod vedením krajiny, ktorá podľa rotujúceho princípu vykonáva polročné predsedníctvo v Rade Európskej únie. V súčasnosti je predsedajúcou krajinou Slovinsko, ktoré posledné stretnutie národných korešpondentov zorganizovalo online formou dňa 3. novembra 2021.

Program stretnutia bol venovaný najmä aktuálnym úlohám, ktorým sa národní korešpondenti venujú a pri ktorých plnení sa vyžaduje ich intenzívna spolupráca. V úvode stretnutia boli prezentované výsledky troch štúdií zrealizovaných pod záštitou Slovinska a Portugalska:

- „Vplyv používania modelu CAF na riadenie ľudských zdrojov a zamestnancov“ (Slovinsko, Centrum pre výskum verejnej správy v Rakúsku);

- „Výzvy modelu CAF na podporu verejného sektora“ (Portugalsko);

- „Starnutie a talent manažment vo verejnej správe“ (Slovinsko).

Prvé dve zo spomenutých štúdií boli zrealizované za aktívnej podpory národných korešpondentov modelu CAF, pričom ich výsledky preukázali prínosný vplyv modelu CAF na organizácie verejnej správy. Okrem toho však štúdie definovali aj oblasti, v ktorých je potrebné model CAF ďalej rozvíjať, a práve na tieto oblasti sa budú národní korešpondenti vo svojej práci ďalej zameriavať. 

V prvej polovici roka 2021 bolo predsedajúcou krajinou v Rade EÚ Portugalsko, ktoré začalo s revíziou CAF Education. Ide o príručku modelu CAF zameranú na vzdelávacie inštitúcie, ktorá bude od svojej poslednej revízie v roku 2013 aktualizovaná. Pracovnú skupinu tvorí 6 krajín, ktoré sa na báze dobrovoľnosti do revízie zapojili. Jednou z nich je aj Slovenská republika.

Stretnutia národných korešpondentov sa zúčastnili aj zástupcovia OECD (Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj), ktorí v spolupráci s EÚ a za podpory EIPA (Európskeho inštitútu pre verejnú správu) realizujú projekt „Posilnenie odolnosti verejnej správy po kríze COVID-19“. V súčasnosti je spustený dotazníkový prieskum zameraný na držiteľov titulu Efektívny používateľ modelu CAF, ktorého cieľom je zhodnotenie používania modelu CAF ako nástroja, ktorý organizáciám verejnej správy pomáha s prípravou a zotavovaním sa zo súčasných kríz. ÚNMS SR pri realizácii tohto projektu poskytuje svoju podporu. 

V záverečnej časti stretnutia bol vytvorený priestor pre každú z prítomných krajín na predstavenie svojej aktuálnej činnosti, čím bola podnietená otvorená komunikácia, možnosť diskusie i možnosť inšpirovať sa navzájom k ďalšej práci na zlepšovaní kvality organizácií verejnej správy. Vzájomná podpora a spolupráca tak zostáva dôležitou súčasťou práce všetkých národných korešpondentov.