Predstavenie nového používateľa modelu CAF

Začiatkom tohto roka sa komunita používateľov modelu CAF rozrástla o ďalšiu organizáciu, ktorá si na cestu zlepšovania zvolila práve tento európsky model zlepšovania. Je ňou Stredná odborná škola dopravná, Kvačalova 20, Bratislava

Implementácia modelu CAF v Strednej odbornej škole dopravnej prebiehala v rámci realizácie projektu jej zriaďovateľa, Bratislavského samosprávneho kraja. Ide o projekt Smart región BSK financovaný prostredníctvom Operačného programu Efektívna verejná správa. 

S cieľom predstavenia tejto strednej školy sme oslovili jej riaditeľa, Ing. Martina Zatkalíka, PhD., ING-PAED-IGIP, aby nám poskytol základné informácie o škole, ako aj o ich doterajšej ceste s modelom CAF.Logo školy

Stredná odborná škola dopravná, Kvačalova 20, 821 08 Bratislava je moderná vzdelávacia inštitúcia pre segment dopravy a autoopravárenstva. V súčasnosti je považovaná za najväčšiu školu v autoopravárenskom segmente na Slovensku  a tretiu najväčšiu v rámci regiónu Česka a Slovenska. Významným faktorom jej úspechu je spolupráca so zamestnávateľmi z oblasti automotive, zamestnávateľskými zväzmi a v neposlednom rade s inými špičkovými vzdelávacími inštitúciami. 

Škola poskytuje odborné vzdelávanie a prípravu v študijných a učebných odboroch ISCED 3A (3C), nadstavbovom a pomaturitnom štúdiu (ISCED 5B). Stredná odborná škola dopravná je špičková vzdelávacia inštitúcia na nadnárodnej úrovni. Svojimi vzdelávacími aktivitami, za aktívnej účasti zamestnávateľov, plní výchovno-vzdelávacie ciele na najvyššej úrovni a v najvyššej kvalite. 

 Fotografia SOŠD BA

 

Čo pre Vás kvalita znamená a prečo ste sa rozhodli pre implementáciu modelu CAF?

Kvalita pre nás znamená v kontexte odborného vzdelávania a prípravy súhrn vlastností a aktivít, ktoré vytvárajú spoločenskú hodnotu kvalitného absolventa pre trh práce a ďalší profesijný rozvoj. Cieľom našej školy je zabezpečiť kvalitné hlavné (vzdelávacie), riadiace a podporné procesy a ich implementáciou a dodržiavaním vzdelávať kvalitných absolventov a zabezpečiť im priame prepojenie na zamestnávateľov.  

Implementáciu modelu CAF považujeme za vhodný nástroj na aplikáciu techník manažérstva kvality. Nakoľko škola nie je výrobný podnik, ale organizáciou verejného sektora, vzhľadom k úzkemu prepojeniu školy s občanmi a zamestnávateľmi, model poskytuje pohľad na organizáciu z rôznych uhlov a holisticky analyzuje výkonnosť organizácie. Kvalita vo vnútri organizácie prirodzene nadväzuje na vysokú kvalitu vzdelávania a znamená pre nás záväzok každého jedného zamestnanca dodržiavať princípy modelu CAF vo všetkých formách riadenia a činnosti a skvalitňovať svoju činnosť na úrovni administratívy, procesov, projektov a dokumentácie.

Aké boli Vaše očakávania od implementácie a ako hodnotíte ich naplnenie s odstupom času, kedy ste už vkročili do procesu zlepšovania?

Zavedením modelu CAF sme očakávali najmä skvalitnenie existujúcich procesov a vytvorenie nových na zosúladenie každodennej práce každého zamestnanca s dokumentami a smernicami. Proces zlepšovania v organizácii prebiehal spontánne a nebol dôsledne monitorovaný z našej strany, čo poskytovalo len čiastočnú spätnú väzbu pri ďalšom plánovaní. Zavedenie procesov v zmysle PDCA cyklu umožňuje vyhodnocovanie výkonnosti organizácie čiastkovo aj komplexne. Implementáciu modelu CAF hodnotíme pozitívne, napriek počiatočnej nadmernej administratívnej záťaži. 

Na čo sú zamerané Vaše aktivity v akčnom pláne zlepšovania podľa modelu CAF?

Naše aktivity v akčnom pláne zlepšovania sú zamerané na procesné modely a analýzy, systematické udržiavanie procesnej mapy, efektívny systém riadenia a kontrolingu, aktivity zamerané na získanie overenej a spoľahlivej spätnej väzby prostredníctvom projektov a úloh.