Predstavenie nových používateľov modelu CAF

V novembri 2022 sa komunita používateľov modelu CAF rozrástla o ďalšie dve organizácie, ktoré si na cestu zlepšovania zvolili práve tento európsky model zlepšovania. Sú nimi Stredná zdravotnícka škola v Poprade a Stredná zdravotnícka škola v Prešove

Implementácia prebiehala v oboch stredných školách v rámci realizácie projektu Prešovského samosprávneho kraja ako zriaďovateľa týchto dvoch stredných škôl, Smart PSK - kvalitnejšia budúcnosť, financovaného prostredníctvom Operačného programu Efektívna verejná správa. Zavádzanie modelu CAF bolo súčasťou aktivity Zavedenie systému riadenia kvality, prostredníctvom ktorej má Prešovský samosprávny kraj záujem prispieť k zvýšeniu efektivity a kvality riadenia činnosti škôl.

S cieľom predstavenia týchto dvoch organizácií sme ich oslovili ohľadom poskytnutia základných informácií o nich, ako aj o ich doterajšej ceste s modelom CAF.

Stredná zdravotnícka škola v Poprade (Levočská 5)

Logo SZŠ v Poprade

Stredná zdravotnícka škola v Poprade je odbornou školou v sieti stredných škôl na Slovensku a vznikla pred 59 rokmi. Jej poslaním je príprava kvalifikovaných zdravotníckych pracovníkov rešpektujúcich morálno-etické princípy, uplatňujúcich humánny prístup k pacientom a spôsobilých vykonávať ošetrovateľské, asistentské a administratívne činnosti v preventívnom, diagnostickom a liečebnom režime zdravotnej starostlivosti vo všetkých typoch zdravotníckych zariadení a zariadeniach sociálnej starostlivosti. 

Aktuálne má škola v dennom štúdiu aktivovaný študijný odbor praktická sestra pre absolventov základných škôl a v jednoročnom externom štúdiu pre absolventov stredných škôl učebný odbor sanitár. V školskom roku 2022/2023 má škola 241 žiakov v dennom štúdiu a 21 žiakov v externom štúdiu. Na edukačnom procese sa okrem pedagógov podieľajú aj lekári ako externí učitelia odborných klinických predmetov. Praktické skúsenosti žiaci získavajú počas odbornej praxe, ktorá sa realizuje v Nemocnici Poprad, a.s. 

Bohatá je aj mimo vyučovacia činnosť na škole zameraná na rozvoj talentu žiakov v krúžkoch zdravotníckeho zamerania, či tvorbe školského časopisu Fonendoskop. Žiaci zabezpečujú preventívne vzdelávacie programy pre žiakov základných a stredných škôl, hliadky prvej pomoci na rôznych podujatiach v meste Poprad. Škola je zároveň spoluorganizátorom celoslovenskej učiteľskej konferencie Učíme pre život organizovanú neziskovou organizáciou Indícia Bratislava v Poprade.

Škola spolupracuje aj s organizáciami tretieho sektora, napr. Liga proti rakovine, Liga za duševné zdravie, Úsmev ako dar, Biela pastelka, Červený kríž a iné. Od roku 2016 funguje pri škole Klub absolventov Strednej zdravotníckej školy v Poprade

Škola je mimoriadne úspešná v národných a medzinárodných projektoch. Od roku 2003 v škole úspešne pracuje stabilný projektový tím, ktorý doposiaľ získal 24 grantov. V rámci spolupráce so SAAIC škola získala 12 projektov. V roku 2022 získala škola akreditáciu Erasmus+ na obdobie rokov 2022 – 2027, čo je vzhľadom na kapacitu ľudských zdrojov, ktorou škola disponuje, úspech. 

Fotka č. 1 - SZŠ v Poprade Fotka č. 2 - SZŠ v Poprade
Fotka č. 3 - SZŠ v Poprade Fotka č. 4 - SZŠ v Poprade


Na otázky ohľadom implementácia modelu CAF v Strednej zdravotníckej škole v Poprade odpovedal riaditeľ Strednej zdravotníckej školy v Poprade, Mgr. Miroslav Bednár. 

Čo pre Vás kvalita znamená a prečo ste sa rozhodli pre implementáciu modelu CAF?

Pod pojmom zavedenie procesu kvality do školstva rozumieme, že škola má pripravovať absolventov uplatniteľných pre potreby praxe. Na základe tejto formulácie je potrebné, aby bol na škole kvalitný pedagogický zbor (kvalifikovaný a motivovaný pre proces celoživotného samovzdelávania) a kvalitný výchovno-vzdelávací proces realizovaný prostredníctvom moderných vyučovacích metód a foriem vzdelávania pomocou materiálno-technického vybavenia 21. storočia.

Hlavným dôvodom, prečo sme sa rozhodli pre implementáciu modelu CAF bolo získať ucelený obraz o organizácii, identifikovať jej silné stránky a získať námety pre zlepšenie. Dôvodom implementácie je aj reagovanie na rastúcu potrebu posilnenia zodpovednosti voči zainteresovaným stranám, modernizovanie a zmena zaužívaných systémov fungovania organizácie. Od implementácie modelu CAF vo všeobecnosti očakávame najmä zainteresovanie zamestnancov do manažérstva procesov v organizácii. 

Aké boli Vaše očakávania od implementácie a ako hodnotíte ich naplnenie s odstupom času, kedy ste už vkročili do procesu zlepšovania?

Vzhľadom na skutočnosť, že momentálne sme vo fáze procesu zlepšovania po vypracovaní samohodnotiacej správy, teda na začiatku procesu implementácie akčného plánu, je ťažké hodnotiť naplnenie očakávaní. Avšak aj napriek krátkemu času, ktorý uplynul od začiatku implementácie akčného plánu, môžeme konštatovať výrazný progres v siedmych oblastiach pre zlepšenie. 

Na čo sú zamerané Vaše aktivity v akčnom pláne zlepšovania podľa modelu CAF?

Keďže sme v procese tvorby samohodnotiacej správy identifikovali ako najviac potrebné získavanie spätnej väzby od zainteresovaných strán vo všeobecnosti, tak aj náš akčný plán sa v širokej miere špecifikoval na získavanie spätnej väzby a zavedenie PDCA cyklu zlepšovania do procesu tvorby stratégie, plánovania a fungovania školy. Akčný plán obsahuje 14 oblastí na zlepšenie v horizonte dvoch rokov. Okrem získavania spätnej väzby najmä vo forme dotazníkov, sme sa zamerali aj na zlepšenie vnímania organizácie verejnosťou, zefektívnenie vyučovacieho procesu zriadením edukačného portálu a na preskúmanie kľúčových ukazovateľov a hodnôt organizácie. 

CAF tím SZŠ v Poprade

Na fotografii CAF tím Strednej zdravotníckej školy v Poprade.

 

Stredná zdravotnícka škola v Prešove (Sládkovičova 36)

Logo SZŠ v Prešove

Stredná zdravotnícka škola v Prešove bola zriadená v roku 2002. Zabezpečuje výchovu a vzdelávanie v súlade so základnými pedagogickými dokumentami v študijných a učebných odboroch schválených v sieti stredných škôl vydanej Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

V súčasnosti ponúka štúdium v dennej a externej – večernej forme v študijných odboroch a učebnom odbore: praktická setra (denná štvorročná forma štúdia), praktická setra (externá večerná dvojročná forma štúdia), masér (denná štvorročná forma štúdia), masér (externá večerná dvojročná forma štúdia), zubný asistent (denná štvorročná forma štúdia), sanitár (jednoročné štúdium).

Vyučovanie v škole prebieha v klasických kmeňových triedach s kapacitou 30 žiakov. Praktická príprava sa uskutočňuje v odborných učebniach, ktoré sú vybavené vhodným a dostatočným množstvom zdravotníckych pomôcok na simulovanie bežnej prevádzky v nemocniciach a zdravotníckych zariadeniach, aby žiaci získali základné zručnosti pri poskytovaní odborných výkonov. Odbornú klinickú prax žiaci pod vedením pedagogických zamestnancov vyučujúcich odborné predmety vykonávajú na školiacich pracoviskách v zdravotníckych a sociálnych zariadeniach, zariadeniach špecializujúcich sa na rehabilitačnú starostlivosť a v ambulanciách zubných lekárov.

Škola sa prezentuje bohatou mimoškolskou činnosťou v podobe mnohých akcií v kontexte spoločenskej zodpovednosti. Každoročne organizuje odbornú konferenciu Učíme pre prax, celoslovenskú súťaž pre žiakov stredných zdravotníckych škôl v poskytovaní prvej pomoci Zdravotník v akcii, taktiež sa aktívne podieľa na medzinárodných i národných projektoch (napr. Erasmus+, Škola priateľská deťom, Enviroprojekt – Ži a mysli ekologicky, Vojvoda z Edinburgu a iné). 

Škola výraznou mierou prispieva k aktívnej spolupráci s neziskovými charitatívnymi organizáciami (napr. Liga proti rakovine, Biela pastelka a mnohé iné), organizáciami zaoberajúcimi sa preventívnou činnosťou (napr. CCCaP, INEKO, CENEF), odborníkmi z praxe, ktorí sa podieľajú priamou činnosťou na výchovno-vzdelávacom procese. Škola vydáva školský časopis VITA. Pravidelne organizuje športové aktivity, kultúrne podujatia, edukačné činnosti pre rôzne vekové skupiny (Zdravé zúbky, Zdravé nôžky, Škola chrbta, Prvá pomoc). 

Fotka č. 1 - SZŠ v Prešove Fotka č. 2 - SZŠ v Prešove
Fotka č. 3 - SZŠ v Prešove Fotka č. 4 - SZŠ v Prešove


Na otázky ohľadom implementácia modelu CAF v Strednej zdravotníckej škole v Prešove odpovedala koordinátorka CAF tímu, PhDr. Slavka Dorinová. 

Čo pre Vás kvalita znamená a prečo ste sa rozhodli pre implementáciu modelu CAF?

Za prínos implementácie modelu CAF do školského prostredia považujeme širší pohľad na riadenie a organizáciu v jednotlivých procesoch školy. Kvalita školy má výrazný podiel pri plánovaní, dokumentovaní a realizácii činností vo všetkých procesoch školy zameraných na žiakov, zamestnancov, partnerov školy, zainteresované strany i širšiu verejnosť v intenciách merania, vyhodnotenia porovnávania.

Aké boli Vaše očakávania od implementácie a ako hodnotíte ich naplnenie s odstupom času, kedy ste už vkročili do procesu zlepšovania?

Očakávania sa naplnili v podobe realizácie úloh z akčného plánu, ktorý bol vypracovaný na základe vyhotovenia samohodnotiacej správy (dokument obsahujúci popis reálneho stavu jednotlivých oblastí v škole) so zainteresovaním členov CAF tímu a ostatných zamestnancov školy. 

V júni 2022 sme na konsenzus mítingu sfinalizovali našu Samohodnotiacu správu s prideľovaním bodových hodnôt jednotlivým kritériám. Na pracovnom stretnutí v septembri 2022 sme na základe stanovenia priorít spracovali definitívny výber projektov pre zlepšenie práce školy s určením aktivít a techník merania na dosiahnutie cieľov v podobe Akčného plánu zlepšovania podľa modelu CAF. 

Na čo sú zamerané Vaše aktivity v akčnom pláne zlepšovania podľa modelu CAF?

Zameranie projektov smeruje k procesom súvisiacim s chodom školy, administratívou, procesom výchovy a vzdelávania, mimoškolskými aktivitami, uzatváraním partnerstiev a prezentáciou školy na verejnosti v rámci spoločenskej zodpovednosti.

V súčasnosti v kontexte merania spokojnosti, na základe návrhov meracích nástrojov v podobe krátkych dotazníkov pre žiakov, partnerov školy i verejnosť analyzujeme, spracovávame, vyhodnocujeme interpretujeme výsledky konkrétnych aktivít v škole (Deň otvorených dverí, odborná konferencia Učíme pre prax, Program pre seniorov...). Zároveň sa pracuje na návrhu pre zvyšovanie kvality vo výchovno-vzdelávacom procese monitorovaním vnímania spokojnosti žiakov a manažmentu pracovísk odbornej klinickej praxe. 

Pre sprehľadnenie v rámci efektívneho plánovania a zaznamenávanie aktivít školy sme pripravili novú dokumentáciu – formulár v podobe tabuľkového spracovania pre pedagogických zamestnancov školy – návrhy do Plánu práce Strednej zdravotníckej školy v Prešove pre školský rok 2022/2023 a vypracovali sa kritériá potrebné pre spracovanie záverečnej správy z realizovanej aktivity. Ďalším navrhnutým dokumentom, ktorý sa v súčasnosti zaviedol do praxe je podklad týkajúci sa vzdelávania – Plán profesijného rozvoja pedagogického zamestnanca a formulár poskytujúci údaje o realizovaných vzdelávacích aktivitách pedagogických zamestnancov školy.

V oblasti zlepšenia, ktoré smeruje ku zvyšovaniu kvality zavádzaním digitalizačných trendov do výchovno-vzdelávacieho procesu implementáciou vybraných digitalizačných zručností. Školský digitálny koordinátor organizuje pre pedagogických zamestnancov pracovné stretnutia v podobe aktualizačného vzdelávania – zdieľanie súborov, OneDrive, online Office 365, MS Teams.

Od 14. novembra 2022 v škole pracuje referent školských akcií na zefektívnení systému plánovania a realizácie školských aktivít. V najbližšom období plánujeme začať spoluprácu s partnerskou školou v zahraničí s výmenou skúseností, trendov v zahraničnom školstve, výmenných pobytov. Odvážnou úlohou v rámci akčného plánu je získať akreditáciu a do výchovno-vzdelávacieho procesu implementovať nový študijný odbor farmaceutický laborant pre dennú formu štúdia. 

CAF tím SZŠ v Prešove

Na fotografii CAF tím Strednej zdravotníckej školy v Prešove.