ÚNMS SR vyhlásil 14. ročník súťaže Cena za najlepší príspevok v oblasti kvality

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ÚNMS SR) vyhlasuje trinásty ročník publicistickej súťaže s názvom „Cena za najlepší príspevok v oblasti kvality“.

logo súťaže

Poslaním súťaže je umožniť získavať a šíriť nové poznatky v oblasti kvality na Slovensku pre trvalé zlepšovanie a inovácie.

Cieľom súťaže je upozorniť na prácu novinárov, publicistov, redakcií, vedeckých pracovníkov a absolventov vysokých škôl, zameranú na oblasť kvality, podporiť ich a oceniť za výnimočné príspevky, ktoré zachytávajú uvedenú tému a prispievajú k zvyšovaniu povedomia verejnosti o problematike a jej prínosoch pre spoločnosť.

Súťažné kategórie

• Kategória A) - najlepší publicistický príspevok (autorstvo - novinár/publicista)

• Kategória B) -  najlepší odborný príspevok (autorstvo - odborná verejnosť)

• Kategória C) - najlepší vedecký príspevok (autorstvo - vedecký pracovník)

• Kategória D) - najlepšia dizertačná práca (autorstvo - absolvent doktorandského štúdia)

• Kategória E) - najlepšia diplomová práca (autorstvo - absolvent vysokoškolského štúdia)

Termín uzatvorenia prijímania prihlášok je 31. august 2024.

Bližšie informácie o podmienkach zaradenia do súťaže a o kritériách hodnotenia nájdete TU.